Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 79–82/2002
z 10 października 2002 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Kontrakty 2003

Tomasz Sienkiewicz, Aleksandra Gielewska

Kasy chorych rozprowadzają wśród świadczeniodawców płytę kompaktową "Ujednolicone zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2003"

Zasady opracowane zostały przez zespół ds. ujednolicenia systemu; w jego skład wchodzą przedstawiciele kas chorych. Prace prowadzono już w UNUZ, w kilku zespołach problemowych: lecznictwa szpitalnego, poz, rehabilitacji, psychiatrii. Finalny produkt przygotowano w ministerialnym Biurze ds. Organizacji Funduszu Ochrony Zdrowia, kierowanym przez dr. Mieczysława Błaszczyka.

- Nowe zasady nie są może jeszcze doskonałe, system kontraktowania musi być wciąż monitorowany i ulepszany – podkreśla Jerzy Krupa z Mazowieckiej RKCh, członek zespołu ds. ujednolicenia systemu. – Najważniejszą zaletą jest jednolitość zasad. Jeśli w całym kraju będziemy jednakowo nazywać świadczenia zdrowotne i każdemu z nich przypisze się taką samą wartość punktową – to pojawi się wreszcie szansa uporządkowania systemu ochrony zdrowia oraz możliwość, by nad nim zapanować.

W poz pozostanie stawka kapitacyjna, z wyodrębnioną częścią na świadczenia diagnostyczne, do których finansowania będzie zobowiązany lekarz poz. W zakres tej diagnostyki wchodzi m.in. diagnostyka obrazowa (ultrasonograficzna i radiologiczna), jak również gastroskopia (co jest nowością) oraz diagnostyka laboratoryjna. Lekarz poz będzie miał obowiązek zapewnienia nocnej pomocy wyjazdowej. Nie oznacza to, że każdy lekarz będzie ją świadczył dla swoich podopiecznych przez 365 dni w roku; usługę tę może wykupić np. grupa lekarzy albo mogą oni wspólnie utworzyć firmę, która zajmie się świadczeniem tylko nocnej pomocy wyjazdowej. Na razie nie wiadomo, czy i o ile w związku z tym zadaniem wzrośnie stawka kapitacyjna dla lekarza poz. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, prowadzone są jeszcze wyliczenia związane z oszacowaniem skutków tej zmiany.

Określono też warunki wykonywania świadczeń w poz: w laboratorium mikrobiologicznym, z zakresu ultrasonografii i endoskopii. W ujednoliconych zasadach zdefiniowano, jakie kwalifikacje powinien posiadać personel, ile badań danego rodzaju należy wykonywać średnio dziennie, jakie warunki techniczne powinien spełniać sprzęt itp. Wprowadzono m.in. wymóg uczestnictwa laboratoriów w ogólnopolskich formach kontroli jakości.

W specjalistyce ambulatoryjnej będzie obowiązywał system kontraktowania świadczeń w oparciu o skalę punktową. Przewiduje się 4 główne rodzaje porad (podobny system istnieje już w Wielkopolskiej RKCh): prostą – tzw. recepturową, związaną z wykonaniem badań na poziomie poz oraz typową, realizowaną przez specjalistę. Porada czwartego typu jest związana z wykonaniem prostych zabiegów – umieszczonych w katalogu świadczeń lecznictwa zamkniętego, które jednak mogą być wykonywane również podczas tzw. hospitalizacji jednodniowej. Poradom każdej specjalności przypisano odpowiedni wskaźnik korekcyjny. Przyjęto założenie, że identyczne świadczenie wycenione jest zawsze taką samą liczbą punktów, niezależnie od tego, czy wykonano je w ambulatorium, w trybie opieki jednodniowej, czy w szpitalu lub w klinice. Określono m.in., jakim sprzętem powinna dysponować poradnia danego typu, np. w ginekologiczno-położniczej musi znajdować się ultrasonograf, a w ortopedyczno-urazowej – aparat rtg, by nie narażać pacjenta na niebezpieczeństwo związane z transportem do odległych placówek. Novum jest wydzielenie konsultacyjnych porad profesorsko-ordynatorskich, wysoko wycenionych punktowo. Poszczególnym świadczeniom przypisano wagi punktowe, które stanowić będą podstawę rozliczeń (obecnie z kasami chorych, a w przyszłości – z Funduszem Zdrowia). Zakłada się zasadę degresywności stawki, co oznacza, że w przypadku tzw. nadwykonań – opłaty za świadczenia będą maleć. Szczegóły w tej sprawie są obecnie jeszcze dopracowywane.

Kontraktowanie świadczeń w lecznictwie zamkniętym odbywać się będzie na podstawie kilku katalogów: świadczeń zachowawczych, świadczeń zabiegowych, środków technicznych oraz świadczeń odrębnie kontraktowanych (tu przede wszystkim radioterapia i chemioterapia, NMR, tomografia komputerowa, angiografia fluorescencyjna i dializy). Katalog świadczeń zachowawczych składa się z dwóch części: wykazu świadczeń z przypisaną im wagą punktową (25-30 proc. świadczeń zachowawczych), reszta natomiast będzie finansowana z budżetu globalnego szpitala, a płatnik będzie ustalał, na jakich zasadach i ile środków przydzieli na realizację usług zachowawczych w danej specjalności.

Katalog świadczeń zabiegowych zawiera ponad 800 ściśle wyodrębnionych typów świadczeń z przypisaną im wartością punktową. Określono w nim, w jakiej specjalności można wykonać dane świadczenie, warunki ich wykonywania (czy można je realizować w specjalistyce ambulatoryjnej w ramach tzw. porady zabiegowej, czy w formie hospitalizacji jednodniowej, czy też w warunkach szpitala bądź kliniki). Część świadczeń opatrzono zapisem, że w ich przypadku wymagana jest zgoda płatnika. Jak powiedział A. Krupa, przyjmuje się, że świadczenia nie będą limitowane, ale "zakładamy ewentualne restrykcje, jeżeli chodzi o liczbę ich wykonywania". Przewiduje się w przypadku niektórych typów świadczeń potrzebę uzyskania opinii specjalisty wojewódzkiego bądź regionalnego: będą oni mogli dopuścić niektóre oddziały, np. ginekologii, urologii czy chirurgii ogólnej, posiadające wystarczające doświadczenie, do wykonywania planowych zabiegów w zakresie np. chirurgii onkologicznej.

W jednym katalogu są zebrane wszystkie formy finansowania psychiatrii: wizyty ambulatoryjne, psychoterapia grupowa, pobyt dzienny i w końcu typowa opieka stacjonarna. Wyodrębnione są też 4 formy udzielania świadczeń rehabilitacyjnych: od ambulatoryjnych poprzez domowe, oddziały dzienne do oddziału stacjonarnego. W opiece długoterminowej, oprócz świadczeń stacjonarnych (hospicja i zakłady opiekuńczo-lecznicze), proponowana jest też długoterminowa opieka domowa, kontraktowana dotychczas w różny sposób w kilku kasach. Najważniejsza zmiana w kontraktowaniu świadczeń w uzdrowiskach to skrócenie turnusów dla dorosłych do 21 dni, co w skali roku ma spowodować wzrost świadczeń o dwa dodatkowe turnusy.

Nowe zasady kontraktowania, kolportowane wśród świadczeniodawców, nie są jeszcze oficjalnym dokumentem, zatwierdzonym i przyjętym przez MZ do realizacji. Ich autorzy oczekują na opinie specjalistów, konsultantów, świadczeniodawców różnych grup. Twierdzą, że są gotowi uwzględnić wszelkie uwagi przed nadaniem ostatecznego kształtu nowym zasadom kontraktowania.

Czy nowy sposób kontraktowania będzie już obowiązywał przy umowach na 2003 r.? Kasy chorych nie mają jeszcze zatwierdzonych budżetów na przyszły rok. Projekty ich planów finansowych znajdują się obecnie w UNUZ-ie, gdzie są już jednak dostosowywane do symulacji i szacunków wynikających z nowych zasad kontraktowania.

- Na początku tworzenia jednolitych zasad doszliśmy do wniosku, że nie możemy kopiować ani austriackiego, ani niemieckiego systemu zakupu świadczeń. Zdecydowaliśmy się na coś zupełnie nowego, tak by uwzględnić specyfikę i tradycję udzielania świadczeń w naszym kraju – mówi A. Krupa. To dlatego grupa ds. ujednolicenia systemu postanowiła, iż nie zostaną przyjęte rozwiązania dominujące w którejś z kas. A. Krupa podkreśla jednocześnie, że intencją autorów zasad jest stały monitoring ich realizacji i wprowadzanie zmian, gdzie będzie taka potrzeba.

Nie jest jeszcze przesądzone, czy wartość punktu (przekładająca się na złotówki) będzie rzeczywiście jednakowa dla wszystkich placówek.


* * *

Zasady kontraktowania świadczeń przez kasy chorych na rok 2003 to dziś wielka niewiadoma. Niby zostały ujednolicone i niby mają obowiązywać, ale nie ma żadnej gwarancji, że tak się stanie. Żaden dyrektor zakładu nie może więc przygotować dziś oferty do kas na przyszły rok ani choćby z grubsza oszacować przyszłorocznych przychodów. Nikt dziś jeszcze nie wie, jaka będzie wartość punktu w przeliczeniu na złotówki (co przełoży się na budżety placówek), nie wiadomo też, czy rzeczywiście te same świadczenia będą jednakowo wyceniane w skali kraju. Niewątpliwe jest natomiast, że nowy system – zamiast podciągać w górę najsłabszych do najlepszych – równać będzie w dół. Rezygnacja z międzynarodowych klasyfikacji ICD-9 oraz ICD-10 przy tworzeniu katalogu świadczeń przyniesie Polsce nieporównywalność danych gromadzonych w naszych systemach informatycznych z danymi zbieranymi przez WHO czy inne międzynarodowe instytucje zdrowotne. Chyba że dyrektorzy zakładów będą mieli obowiązek prowadzenia dwojakiej sprawozdawczości – innej dla potrzeb statystyki, m.in. międzynarodowej, a innej – dla potrzeb rozliczeń z kasami (Funduszem).

Pracy administracji zatem przybędzie, choć środków na ochronę zdrowia będzie mniej.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Protonoterapia. Niekończąca się opowieść

Ośrodek protonoterapii w krakowskich Bronowicach kończy w tym roku pięć lat. To ważny moment, bo o leczenie w Krakowie będzie pacjentom łatwiej. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ułatwienia dotyczą tych, którzy mogą za terapię zapłacić.

Byle jakość

Senat pod koniec marca podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w całości, uznając ją za niekonstytucyjną, niedopracowaną i zawierającą szereg niekorzystnych dla systemu, pracowników i pacjentów rozwiązań. Sejm wetem senatu zajmie się zaraz po świętach wielkanocnych.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

2023 – stara bieda

Wiara w to, że zmiana daty oznacza nowe szanse, nowe możliwości, nowe otwarcie, od dawna nie dotyczy systemu ochrony zdrowia. I chyba w mało którym obszarze tak dobrze oddaje sytuację odpowiedź: „stara bieda”, gdy komuś przyjdzie do głowy zapytać: „co słychać”. Będzie źle, ale czy beznadziejnie?

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Leczenie przeciwkrzepliwe u chorych onkologicznych

Ustalenie schematu leczenia przeciwkrzepliwego jest bardzo często zagadnieniem trudnym. Wytyczne dotyczące prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych w przypadku migotania przedsionków czy zasady leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wydają się jasne, w praktyce jednak, decydując o rozpoczęciu stosowania leków przeciwkrzepliwych, musimy brać pod uwagę szereg dodatkowych czynników. Ostatecznie zawsze chodzi o wyważenie potencjalnych zysków ze skutecznej prewencji/leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka powikłań krwotocznych.

Prosimy o zmiany

Z Agnieszką Lewonowską-Banach, pielęgniarką, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja w Krakowie; sekretarzem Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne; członkinią Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia rozmawia Katarzyna Cichosz.

Neonatologia – specjalizacja holistyczna

O specyfice specjalizacji, którą jest neonatologia, z dr n. med. Beatą Pawlus, lekarz kierującą Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii rozmawia red. Renata Furman.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Promieniowanie ultrafioletowe

Piękna opalenizna zwykle kojarzy się ze zdrowiem. Czy jest to dobre skojarzenie? Dla wielu tak. To ich przyciągają solaria, by niezależnie od pory roku mogli wyglądać jak po pobycie na nadmorskiej plaży. Opalanie to ekspozycja naszej skóry na promieniowanie ultrafioletowe. Efekty tego oddziaływania na ludzką skórę budzą coraz większy niepokój świata medycznego, a ze zdrowiem niewiele mają wspólnego (...)
bot