Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 5–6/2001
z 18 stycznia 2001 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Restrukturyzacja 2001

W br. realizowany będzie kolejny, trzeci już rządowy program restrukturyzacji w ochronie zdrowia. W projekcie tegorocznej ustawy budżetowej przewidziano na ten cel 440 mln zł, w tym 140 mln na wydatki bieżące i 300 mln – na inwestycje. Ewentualne dodatkowe środki pochodzić będą m.in. z Krajowego Urzędu Pracy, programów przedakcesyjnych oraz współpracy z innymi krajami (informacje na ten temat będą zamieszczane na stronie internetowej MZ: www. mzios.gov.pl).

W br. zostały zmienione zasady finansowania regionalnych programów restrukturyzacji. Przede wszystkim – nie będą już opłacane tzw. Regionalne Grupy Wsparcia. Do udziału w podziale środków dopuszczone będą jedynie te regionalne programy, które spełniają ogólne wymagania sformułowane jeszcze w ub. r. (por. SZ nr 20-21/2000 r.). Jeśli jednak program stworzony w regionie ich nie spełni, minister zdrowia wskaże zadania, które mogą zostać sfinansowane z pieniędzy budżetowych.

Generalnie – 51,7% środków dla regionów zostanie podzielone wg liczby ludności – jednak pod warunkiem dostarczenia Ministerstwu Zdrowia odpowiedniego programu (z dopuszczalnym wyłączeniem zeń jednostek o charakterze ponadregionalnym, tj. szpitali klinicznych, instytutów i szpitali podlegających MON i MSWiA). Pozostałe 48,3% środków rozdzieli minister zdrowia – uwzględniając wnioski i propozycje Krajowego Komitetu Sterującego, w zależności od jakości programów, skali problemów danego regionu w porównaniu z innymi, zaplanowanych zamierzeń restrukturyzacyjnych, ich zgodności z polityką resortu (w tej puli przewidziano też środki na restrukturyzację szpitali klinicznych, instytutów oraz zakładów podlegających ministrom obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych).

W br. zmieni się skład regionalnych komitetów sterujących. Ich członkami staną się przedstawiciele zarządów województw, powiatów i gmin będących organami założycielskimi jednostek ochrony zdrowia, przedstawiciel regionalnej kasy chorych i rektora AM istniejącej w regionie, ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych – jeśli ich szpitale biorą udział w programie, wreszcie – przedstawiciele samorządów zawodów medycznych mających strukturę regionalną w danym województwie.

Opracowana przez RKS wieloletnia strategia regionalnej polityki zdrowotnej oraz propozycja finansowania zadań w 2001 r. ma zostać przekazana (do końca lutego br.) do uzgodnienia wojewodzie. Wojewoda, który staje się w br. instancją odwoławczą dla samorządów szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, po analizie i akceptacji ostatecznej wersji programu – prześle go do końca marca br., wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, Ministrowi Zdrowia – jak optymistycznie przewiduje resortowy harmonogram tegorocznej restrukturyzacji. Jednak odpowiedzialność za przygotowanie i funkcjonowanie regionalnego programu nadal ponosi marszałek, który będzie zarazem przewodniczącym Regionalnego Komitetu Sterującego.

W tegorocznej restrukturyzacji ograniczona została rola związków zawodowych – do opiniowania projektów na szczeblach zakładu i regionu, wzrosła natomiast – kas chorych, które mają współpracować przy tworzeniu programów regionalnych oraz być "udziałowcami w realizacji regionalnej polityki zdrowia publicznego", jako że część programów profilaktycznych i promocji zdrowia jest przez nie finansowana.

Resort planuje, że już w marcu br. zapadać będą decyzje ministra zdrowia o podziale środków, w ślad za czym będą one sukcesywnie przekazywane z Ministerstwa Finansów do organów założycielskich zakładów.

Dla zakładów, które chcą ograniczyć zatrudnienie, a zaoszczędzone dzięki temu środki przeznaczyć na podwyżki dla pozostałych pracowników, a także dla zakładów, które zostaną zlikwidowane – będzie uruchomiona jak w ub. r. tzw. szybka ścieżka. Wnioski w tej sprawie do ministra zdrowia muszą być zaopatrzone w plan odpraw i odszkodowań dla pracowników oraz informację o zapewnieniu usług dla ludności, zgodę związków zawodowych na zwolnienia, informację o dalszych losach zwolnionych, przygotowaną wspólnie z powiatowym urzędem pracy. Z budżetu programu będą pokryte jedynie koszty odpraw i odszkodowań (ewentualne nie wypłacone nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za zaległe urlopy i inne zobowiązania zakładów pracy wobec pracowników, podobnie jak zadłużenie jednostki, nie będą pokrywane z tego źródła). W przypadku likwidacji zakładu – do wniosku musi być dołączona uchwała jego organu założycielskiego.

Wydatki budżetowe na restrukturyzację w ramach "szybkiej ścieżki" zmniejszą gwarantowane środki dla województwa. Niezrealizowanie projektu takiej restrukturyzacji do 30 września br. (wnioski można przesyłać bezpośrednio do MZ, ale lepiej, gdy wcześniej zostaną zaakceptowane przez regionalny komitet sterujący) – spowoduje, że przewidziane na ten cel środki będą przeznaczone na analogiczne potrzeby innych zakładów w województwie.
Najpopularniejsze artykuły

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

Kongres Zdrowia Publicznego 2022

W jakiej sytuacji po bez mała trzech latach pandemii znajduje się system ochrony zdrowia w Polsce? Co ze zdrowiem publicznym, poddanym przeciążeniom pandemii COVID-19 oraz skutków wojny w Ukrainie? Czy możliwe jest funkcjonowanie i zarządzanie wrażliwym dobrem, którym jest zdrowie i życie, w warunkach permanentnego kryzysu? Te, i nie tylko te, pytania mocno wybrzmiewały podczas IX Kongresu Zdrowia Publicznego (8–9 grudnia, Warszawa).

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Pokonać strach przed stratą dziecka

Z Katarzyną Wolską, naszą redakcyjną koleżanką i mamą małej Tosi, rozmawia Martyna Tomczyk.
bot