Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 5–6/2001
z 18 stycznia 2001 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2001


KLINIKA

Kiedy podejrzewać guz nerwu VIII?

Kazimierz Niemczyk, Antoni Bruzgielewicz, Robert Bartoszewicz, Tomasz Olesiński

Guzy nerwu przedsionkowo-słuchowego są nowotworami łagodnymi, rozwijającymi się z osłonek Schwanna. Ich wzrost i ucisk na sąsiadujące struktury w przewodzie słuchowym wewnętrznym, a następnie w kącie mostowo-móżdżkowym stanowi podstawę procesu patogenetycznego, powodującego szereg objawów otologicznych i neurologicznych zagrażających życiu chorego (...)


Wysiękowe zapalenie ucha środkowego

Kazimierz Niemczyk, Antoni Bruzgielewicz, Tomasz Olesiński, Piotr Jurczak

Zapalenie ucha środkowego jest najczęstszym schorzeniem po zapaleniach górnych dróg oddechowych, które stanowi powód konsultacji u lekarza rodzinnego, specjalisty pediatry lub otolaryngologa. (...)


Otoskleroza - choroba prowadząca do głuchoty

Paweł Dobrzyński

W otosklerozie dochodzi do powstawania nieprawidłowej kostniny w obrębie kapsuły kostnej ucha wewnętrznego. Najczęstszym miejscem powstawania kostniny jest okolica okienka owalnego. Doprowadza ona do ograniczenia ruchomości strzemiączka w tym okienku, a tym samym całego łańcucha kosteczek słuchowych. (...)


Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u noworodków i niemowląt

Małgorzata Mueller-Malesińska

Badania przesiewowe słuchu u noworodków zdobyły w ostatnim dziesięcioleciu trwałą pozycję wśród uznanych w świecie procedur klinicznych. Choć w żadnym kraju nie są jeszcze obowiązkowe, to jednak ich wdrażanie odbywa się na szeroką skalę w coraz większej liczbie państw. (...)


DYSKUSJA REDAKCYJNA

Kiedy będzie centralny rejestr lekarzy?

Rozmawiają: Włodzimierz Bednorz - wiceprezes NRL i przewodniczący DIL, Andrzej Włodarczyk - członek NRL i przewodniczący ORL w Warszawie, Konrad Pszczołowski - członek prezydium izby warszawskiej i Komisji Komputeryzacji NRL, Michał Stoberski - członek zespołu ds. komputeryzacji warszawskiej OIL, Aleksandra Gielewska - redaktor naczelna SZ. (...)


AKTUALNOŚCI

Restrukturyzacja 2001

W br. realizowany będzie kolejny, trzeci już rządowy program restrukturyzacji w ochronie zdrowia. W projekcie tegorocznej ustawy budżetowej przewidziano na ten cel 440 mln zł, w tym 140 mln na wydatki bieżące i 300 mln - na inwestycje. Ewentualne dodatkowe środki pochodzić będą m.in. z Krajowego Urzędu Pracy, programów przedakcesyjnych oraz współpracy z innymi krajami (...)


Próg kompetencji, czyli zasada Petera

Marek Wójtowicz

Jest taka zasada Petera, która głosi, że każdy ma swój próg kompetencji. W zależności od wiedzy, zdolności, predyspozycji i różnych innych czynników można być np. dobrym lekarzem, a marnym dyrektorem. W zakładzie opieki zdrowotnej na wszystkie stanowiska, począwszy od sprzątaczki do dyrektora, należy zawsze patrzeć pod kątem tej zasady. (...)


Docelowy import leków - nadal same wątpliwości

Aleksandra Gielewska

Czy rzeczywiście (jak można interpretować przepisy ustawy gospodarczej) nie potrzeba już koncesji i zezwoleń na import leków, czy też nadal - jak głosi art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy o środkach farmaceutycznych - przywożenie z zagranicy i wprowadzanie do obrotu środków farmaceutycznych bez wymaganej koncesji zagrożone jest grzywną i karą pozbawienia wolności do 2 lat? (...)


OPINIE

System ochrony zdrowia w 2 lata po reformie

Mikołaj J. Kruczyński

Trudno się jednak dziwić takim skutkom reformy zważywszy, jak kuriozalne (dodajmy: i kosztowne) są niektóre z wprowadzonych rozwiązań. Mam tu na myśli przede wszystkim oryginalną konstrukcję kas chorych. Nie wymaga dowodzenia teza, że funkcjonowanie kilkunastu instytucji realizujących dokładnie te same zadania pociąga za sobą znacznie wyższe koszty niż istnienie tylko jednej takiej instytucji o zasięgu krajowym. (...)


Po co nam Ministerstwo Zdrowia

Konrad Pszczołowski

Jaką rolę spełnia obecnie ministerstwo? W poprzednim systemie, socjalistycznej służby zdrowia i centralnego sterowania, decydowało o wszystkim: o zatrudnieniu, płacach, zakupie sprzętu, kształceniu, dystrybucji leków, wyglądzie recepty, itd. (...) Dziś produkuje natomiast kolejne rozporządzenia nijak nie przystające do rzeczywistości, powodując oburzenie i rozgoryczenie środowisk medycznych i pacjentów. (...)


Gdybym był kasiarzem...

Marcin Kautsch

Gdybym był kasiarzem, to nie mógłbym się nadziwić samemu sobie, że dałem się w to wrobić. Piastowanie stanowiska dyrektora kasy chorych jest bowiem niczym innym niż odgrywaniem roli kozła ofiarnego za wszelkie zło, z jakim mamy do czynienia w systemie opieki zdrowotnej. (...)


PRAWO

Przed wejściem do Unii:

Ustawa o wyrobach medycznych

Witold Ponikło

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o wyrobach medycznych, zaakceptowany w ostatnich dniach listopada 2000 r. przez Radę Ministrów. Obecnie projekt znajduje się już w Sejmie. Projekt ustawy oparty jest na aktach prawnych Unii Europejskiej i wiąże je wszystkie w jeden akt legislacyjny. (...)


KASY CHORYCH

RUM w Lubuskiem

Dorota Pilonis

Lubuska Regionalna Kasa Chorych jako jedyna w Polsce prowadzi Rejestr Usług Medycznych na całym terenie działania. Kasa w każdej chwili jest w stanie przygotować wykaz wszystkich świadczeń, które zostały udzielone konkretnemu ubezpieczonemu. Wie kto i kiedy te świadczenia wykonał. Działający w Lubuskiem RUM przysłużył się już np. do wykrycia oszustwa, pozwalając wychwycić fałszywe recepty wystawiane przez nieistniejącego lekarza. Kasa przekazała sprawę policji, która odnalazła fałszerzy recept (...)


PIELĘGNIARSTWO

Pod "Niebieskim Parasolem"

Anna Jarosz

W 2000 r., dzięki staraniom Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, powstało w Olsztynie Centrum Pielęgnacyjne "Niebieski Parasol". Ośrodek jest zespołem dwóch niepublicznych Zakładów Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych. Jeden świadczy usługi w domu pacjenta, drugi zajmuje się osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi przebywającymi w centrum pielęgnacyjnym. (...)


bot