Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 17–25/2015
z 12 marca 2015 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Jak interpretować informację o stanie konta w ZUS?

Magdalena Sobiak

Informacja o stanie konta emerytalnego ZUS obejmuje nie tylko sumę zgromadzonych na indywidualnym koncie składek, ale także – w przypadku osób, które ukończyły 35 lat – prognozę wysokości emerytury z I filaru.


Fot. Thinkstock

Organ rentowy zobowiązany jest do przesyłania swoim ubezpieczonym, urodzonym po 31 grudnia 1948 r., w terminie do 31 sierpnia każdego roku, informacji o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach, według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku. „Informacja o stanie konta ubezpieczonego ZUS” zawiera dane o wysokości składek ogółem, a także odnoszące się do m.in.: zwaloryzowanego kapitału początkowego, hipotetycznej emerytury, należnych i odprowadzonych składek na otwarte fundusze emerytalne, zewidencjonowanych na subkoncie składkach i odsetkach za zwłokę.

Jak prawidłowo interpretować informacje zawarte w otrzymanej prognozie?

Wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego zamieszczana jest w „Informacji” dla tych ubezpieczonych, którzy podlegali ubezpieczeniu społecznemu przed 1 stycznia 1999 r. i mają ustalony kapitał początkowy. Waloryzacja kapitału początkowego odbywa się na takich samych zasadach jak waloryzacja składek na ubezpieczenie emerytalne, z tym że:Natomiast wysokość hipotetycznej emerytury ZUS oblicza tylko tym ubezpieczonym, którzy do 31 grudnia poprzedniego roku ukończyli co najmniej 35 lat. Otrzymują oni wówczas informację o wysokości hipotetycznej emerytury, jaką uzyskaliby w powszechnym wieku emerytalnym. Przy czym podawana jest ona w dwóch kwotach, tj.:W pierwszym przypadku hipotetyczna emerytura obrazuje szacunkową wysokość świadczenia, wyliczoną przez podzielenie sumy zewidencjonowanych za okres do 31 grudnia poprzedniego roku składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego, z uwzględnieniem waloryzacji, przez średnie dalsze trwanie życia dla wieku, dla którego podawana jest wysokość hipotetycznej emerytury.

Natomiast w drugim wariancie przy obliczaniu hipotetycznej emerytury sumę zgromadzonych składek zwiększa się o kwotę składek hipotetycznych. W tym przypadku przyjmuje się, iż za każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia wieku emerytalnego, na koncie ubezpieczonego będzie ewidencjonowana składka w wysokości średniej miesięcznej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne z całego dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

Wysokość składek odprowadzonych do OFE zamieszczono w „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” tylko dla tych ubezpieczonych, którzy są członkami OFE.

Składka przekazywana do OFE to składka, która została przekazana na rachunek w OFE. Od 1 lutego 2014 r. wynosi ona 2,92 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Odprowadzenie składek należnych do OFE uwarunkowane jest m.in. dokonaniem przez płatnika składek wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Dane zawarte w „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” odzwierciedla zapis o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne: należnych (dla osób będących płatnikiem składek) i wpłaconych (dla płatników składek lub osób współpracujących z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą), o składkach zapisanych na indywidualnym koncie, jak również zawierają informacje o jednostkach rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka OFE.

Zapisy dokonywane są na podstawie dokumentów przekazanych przez płatników składek i w przyszłości będą odpowiednio uwzględniane przy przyznawaniu i wyliczaniu emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też po otrzymaniu „Informacji” w interesie każdego przyszłego świadczeniobiorcy jest sprawdzenie, czy zawarte w niej dane są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, jak również nieotrzymania w ogóle „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” należy jak najszybciej zwrócić się o wyjaśnienie do swojego płatnika składek (pracodawcy), a w razie braku takiej możliwości – zgłosić reklamację w ZUS.

Informację o stanie konta ubezpieczonego, łącznie za lata 2013 i 2014 ZUS będzie przesyłał do 31 sierpnia 2015 r. Wówczas ZUS przekaże dodatkowo informacje o wartości środków zewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczonego na dzień 30 stycznia 2014 r. oraz na dzień 3 lutego 2014 r. – zawierające dane o umorzonych (51,5 proc.) jednostkach rozrachunkowych zapisanych na rachunku członka OFE.

Zawsze możemy śledzić bieżący stan naszego konta ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych. Umożliwi to stałą weryfikację prawidłowości rozliczeń opłaconych przez płatnika za nas składek i pozwoli uniknąć problemów.
Najpopularniejsze artykuły

Münchhausen z przeniesieniem

– Pozornie opiekuńcza i kochająca matka opowiada lekarzowi wymyślone objawy choroby swojego dziecka lub fabrykuje nieprawidłowe wyniki jego badań, czasem podaje mu truciznę, głodzi, wywołuje infekcje, a nawet dusi do utraty przytomności. Dla pediatry zespół Münchhausena z przeniesieniem to wyjątkowo trudne wyzwanie – mówi psychiatra prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Śladem boksera

W czasie zmagań z epidemią ujawniła się z całą mocą niezdolność Ministerstwa Zdrowia do kierowania wielkimi przedsięwzięciami. Ministerstwo nie potrafiło zmobilizować i usprawnić funkcjonowania służb sanitarno-epidemiologicznych.

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Czas pracy osób niepełnosprawnych w szpitalu

Czy niepełnosprawna pielęgniarka lub lekarz mogą pracować w systemie równoważnego czasu pracy i pełnić dyżury medyczne w porze nocnej?

Aplikacje mobilne wyrobem medycznym?

Aplikacje i urządzenia mobilne są coraz szerzej wykorzystywane przez branżę medyczną jako ułatwienie dla pacjentów, ale przede wszystkim wsparcie procesów diagnostycznych i terapeutycznych. W określonych przypadkach takie urządzenia mobilne mogą być zakwalifikowane jako wyroby medyczne, co spowoduje, że będą musiały spełniać szereg wymogów. Za wyrób medyczny może być uznane również samo oprogramowanie, które wprowadzane jest do obrotu samodzielnie, czyli nie jest częścią jakiegokolwiek urządzenia (tzw. stand-alone software).

Ile pracują lekarze w Polsce

Lekarze bez specjalizacji, zwłaszcza młodzi mężczyźni, pracują więcej niż pozostali. Wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2016–2017 przez samorząd lekarski nie są specjalnie odkrywcze. A jednak trudno przejść nad nimi do porządku dziennego, zwłaszcza gdy spojrzeć na inne wskaźniki dotyczące kadr medycznych.

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – rola lekarza POZ

Powszechnie uważa się, że chorego na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) leczy gastroenterolog i – okresowo – chirurg. Tymczasem główna rola w tym procesie przypada lekarzowi rodzinnemu.

Niewydolność systemu w niewydolności serca

Rosnąca zapadalność na niewydolność serca w kontekście starzejącego się społeczeństwa sprawia, że walka z tym schorzeniem staje się ogromnym wyzwaniem dla Polski – zarówno społecznym, jak i systemowym.
bot