Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 26–33/2015
z 9 kwietnia 2015 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Świadczenia rehabilitacyjne: komu, kiedy, ile?

Magdalena Sobiak

Okres pobierania zasiłku chorobowego może okazać się niewystarczający, aby w pełni wrócić do zdrowia. W takiej sytuacji ubezpieczony może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który wyczerpał prawo pobierania zasiłku chorobowego, ale nadal nie jest w stanie podjąć pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Ważne! Okres zasiłkowy trwa nie dłużej niż 182 dni,
a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub przypada w okresie ciąży – nie dłużej niż 270 dni.


Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Natomiast gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, wówczas świadczenie to przysługuje podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 90 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pierwsze 90 dni jego pobierania oraz 75 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres. Jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, bądź trwa w okresie ciąży, wówczas otrzymamy świadczenie w wysokości 100 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Prawa do świadczenia rehabilitacyjnego nie mają m.in.: uprawnieni do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego oraz korzystający z urlopu na poratowanie zdrowia
i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Ponadto świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, a także w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem sytuacji, w której prawo do świadczenia wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (wypadkowego) nie przysługuje również w sytuacji, gdy osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową. Natomiast świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje w przypadku, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego nie nastąpi również w przypadku, gdy ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na podstawie oświadczenia osoby ubiegającej się o świadczenie. Oświadczenie musi zostać złożone na druku NP-7 w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych według miejsca zamieszkania. Oświadczenie wraz z kompletną dokumentacją (druk N-9 – zaświadczenie o stanie zdrowia wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie, wywiad zawodowy z miejsca pracy) należy złożyć co najmniej na sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego, który może trwać 182 dni (lub 270 dni w przypadku gruźlicy).Jeśli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem, wówczas do wniosku załączamy też protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku przy pracy w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik. Jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest chorobą zawodową, dodatkowo należy dołączyć decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego. O stanie zdrowia ubezpieczonego uprawnionego do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS i komisja lekarska ZUS. Na podstawie orzeczenia wydawana jest decyzja w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego. Kopię decyzji otrzymuje również płatnik składek realizujący wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego (zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych).

Jeżeli świadczenie wypłacane będzie przez ZUS, do wniosku niezbędne jest dołączenie zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracownika, druku ZUS Z-3b w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność albo druku ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych osób. Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego finansowana jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Ważne! Zaświadczenie płatnika składek nie jest konieczne, jeżeli było złożone w ZUS do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i nie zmieniły się okoliczności mające wpływ na wysokość i prawo do świadczenia.


Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, gdy ubezpieczony nadal jest niezdolny do pracy, a jego celem jest umożliwienie kontynuacji leczenia i regeneracji sił ubezpieczonego.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Byle jakość

Senat pod koniec marca podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w całości, uznając ją za niekonstytucyjną, niedopracowaną i zawierającą szereg niekorzystnych dla systemu, pracowników i pacjentów rozwiązań. Sejm wetem senatu zajmie się zaraz po świętach wielkanocnych.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Artrogrypoza: kompleksowe podejście

Artrogrypoza to trudna choroba wieku dziecięcego. Jest nieuleczalna, jednak dzięki odpowiedniemu traktowaniu chorego dziecku można pomóc, przywracając mu mniej lub bardziej ograniczoną samodzielność. Wymaga wielospecjalistycznego podejścia – równie ważne jest leczenie operacyjne, rehabilitacja, jak i zaopatrzenie ortopedyczne.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Leczenie przeciwkrzepliwe u chorych onkologicznych

Ustalenie schematu leczenia przeciwkrzepliwego jest bardzo często zagadnieniem trudnym. Wytyczne dotyczące prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych w przypadku migotania przedsionków czy zasady leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wydają się jasne, w praktyce jednak, decydując o rozpoczęciu stosowania leków przeciwkrzepliwych, musimy brać pod uwagę szereg dodatkowych czynników. Ostatecznie zawsze chodzi o wyważenie potencjalnych zysków ze skutecznej prewencji/leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka powikłań krwotocznych.

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Udar mózgu u dzieci i młodzieży

Większość z nas, niestety także część lekarzy, jest przekonana, że udar mózgu to choroba, która dotyka tylko ludzi starszych. Prawda jest inna. Udar mózgu może wystąpić także u dzieci i młodzieży. Co więcej, może do niego dojść nawet w okresie życia płodowego.

Pneumokoki: 13 > 10

– Stanowisko działającego przy Ministrze Zdrowia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych jest jednoznaczne. Należy refundować 13-walentną szczepionkę przeciwko pneumokokom, bo zabezpiecza przed serotypami bardzo groźnymi dla dzieci oraz całego społeczeństwa, przed którymi nie chroni szczepionka 10-walentna – mówi prof. Ewa Helwich. Tymczasem zlecona przez resort zdrowia opinia AOTMiT – ku zdziwieniu specjalistów – sugeruje równorzędność obu szczepionek.

Odpowiedzialność pielęgniarki za niewłaściwe podanie leku

Podjęcie przez pielęgniarkę czynności wykraczającej poza jej wiedzę i umiejętności zawodowe może być podstawą do podważenia jej należytej staranności oraz przesądzać o winie w przypadku wystąpienia szkody lub krzywdy u pacjenta.

Miłość w białym fartuchu

Na nocnych dyżurach, w gabinecie USG, magazynie albo w windzie. Najczęściej
między lekarzem a pielęgniarką. Romanse są trwałym elementem szpitalnej rzeczywistości. Dlaczego? Praca w szpitalu jest ciężka – fizycznie i psychicznie. Zwłaszcza na chirurgii. W sytuacjach zagrożenia życia działa się tam szybko, na pełnej adrenalinie, często w nocy albo po nocy nieprzespanej. W takiej atmosferze, pracując ramię w ramię, pielęgniarki zbliżają się do chirurgów. Stają się sobie bliżsi. Muszą sobie wzajemnie ufać i polegać na sobie. Z czasem wiedzą o sobie wszystko. Są partnerami w działaniu. I dlatego często stają się partnerami w łóżku, czasami także w życiu. Gdzie uprawiają seks? Wszędzie, gdzie tylko jest okazja. W dyżurce, w gabinecie USG, w pokoju socjalnym, w łazience, a czasem w pustej sali chorych. Kochankowie dobierają się na dyżury, zazwyczaj nocne, często zamieniają się z kolegami/koleżankami, by być razem. (...)
bot