„Służba Zdrowia” nr 31-34 z 29 kwietnia 2004 r.


archiwum 2004
Zdrowsi w Unii

Czy akcesja poprawi sytuację w polskiej opiece zdrowotnej? W tym roku - na pewno pogorszy. Dlaczego? Bo rząd przerzucił na NFZ obowiązek finansowania świadczeń udzielanych Polakom zagranicą. Ile NFZ na tym straci, nikt nie wie. Efektem będzie jednak nieuchronny wzrost deficytu i pogorszenie płynności finansowej naszego płatnika. Szansą dla zakładów mógłby być sektorowy program operacyjny "zdrowie" finansowany ze środków unijnych, niestety, rząd go nie przygotował. Co gorsza, wchodzimy do Unii, gdy ona sama zmienia reguły gry na rynku zdrowotnym, a naszych rodzimych reguł - na dłużej niż pół roku - nie mamy. Dobrze by było, gdybyśmy mieli choć rząd i parlament z prawdziwego zdarzenia, a zaraz potem - dobrą ustawę o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych. Ale na to Unia nie ma wpływu. Na razie - Związek Powiatów Polskich zaprasza na demonstrację w Warszawie 12 maja.


System prawny Unii a ochrona zdrowia
Adam Kozierkiewicz

W latach poprzedzających akcesję żyliśmy w przeświadczeniu, że opieka zdrowotna znajduje się poza sferą zainteresowania i ingerencji instytucji Unii Europejskiej. Z czasem okazało się, że mimo takich właśnie oficjalnych deklaracji oraz pewnych zapisów prawnych, wiele regulacji unijnych dotyczy jednak sfery opieki zdrowotnej, najczęściej niejako "przy okazji" i często pośrednio. (...)


Zdrowie publiczne w Unii Europejskiej
Adam Kozierkiewicz

Najszerszy zakres aktywności Unii Europejskiej i wszystkich organizacji będących jej poprzednikami jest związany z handlem i rozwojem gospodarczym. Problematyka bezpieczeństwa towarów w handlu i ich przepływie oraz ochrona zdrowia pracowników jest związana z tym nurtem. Tradycyjnie - problematyka zdrowia publicznego obecna jest w Unii od jej powstania, natomiast jej waga stopniowo rośnie. (...)


Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego:

Leczenie w krajach UE
Adam Kozierkiewicz

Podstawowym prawem obywateli krajów UE jest swoboda przemieszczania się, co generalnie oznacza swobodę przekraczania granicy, osiedlania się i podejmowania pracy. Czynnikiem, który ma ułatwiać decyzje obywateli krajów Unii o przenosinach do innego kraju, jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że wraz z przenosinami do innego kraju UE obywatel nie traci swoich zdobyczy socjalnych, jak staż pracy do emerytury, uprawnienia do zasiłków socjalnych czy ubezpieczenie zdrowotne. Zasady dotyczące uznawania uprawnień obywatela do świadczeń społecznych w innych krajach Unii oraz rozliczeń za te świadczenia zostały zawarte w dwóch rozporządzeniach Rady EWG. (...)


Formularze serii E100

Formularze służą obywatelom do poświadczania ich uprawnień w czasie pobytu lub zamieszkiwania w innym państwie członkowskim, a także do zarejestrowania się we właściwej instytucji po przyjeździe do tego państwa. Zawierają szereg informacji dotyczących ubezpieczonego, jego praw w czasie pobytu w innym państwie UE, a instytucjom odpowiedzialnym za udzielanie pomocy medycznej umożliwiają ustalenie niezbędnych danych osobowych pacjenta i o instytucji jego ubezpieczenia właściwej do pokrycia kosztów leczenia, okresie ważności formularza itp. Mają one różne wersje językowe, ale jednolitą formę i są honorowane w każdym państwie członkowskim. (...)


Procedura E111
Adam Kozierkiewicz, Adam Miłkowski, Katarzyna Machaczek

Procedura E111, czyli czynności związane ze świadczeniem usług oraz uzyskiwaniem płatności za leczenie turystów i innych osób czasowo przebywających na terenie Polski, będzie zapewne najczęstszą z procedur z zakresu koordynacji zabezpieczenia społecznego. W odróżnieniu od pozostałych zaświadczeń (dotyczących określonych grup osób) E111 wydaje się każdemu obywatelowi UE uprawnionemu do świadczeń zdrowotnych w danym państwie członkowskim oraz członkom jego rodziny. Zaświadczenie ma określony okres ważności, zróżnicowany w poszczególnych państwach; w Polsce wyniesie 30 dni od daty wydania formularza. (...)


Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Adam Kozierkiewicz

Instytucją powołaną do rozstrzygania sporów na linii prawo krajowe - prawo europejskie jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w Luksemburgu. W ostatnich kilku latach, począwszy od 1998 r., Trybunał orzekał w kilku sprawach założonych przez obywateli różnych krajów UE przeciw swoim krajowym płatnikom usług zdrowotnych. Orzeczenia te miały ogromne znaczenie, które częściowo będzie odkrywane jeszcze w kolejnych latach. Tak się składa, że okres tego "odkrywania" skutków prawnych orzeczeń ETS przypadnie już na okres akcesji naszego kraju do Unii. (...)


Kryzys finansowy systemu w Polsce
Grzegorz Jasiński

Wydaje się pewne, że w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nastąpi załamanie systemu finansowania ochrony zdrowia w naszym kraju, szczególnie przez NFZ. Kryzys ten będzie wynikiem przede wszystkim braku przygotowania polskiego systemu ochrony zdrowia do spełnienia zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej rzeczowych świadczeń zdrowotnych oraz nowych zapisów w ustawie o ubezpieczeniu w NFZ (w ostatniej nowelizacji), jak również przewidywanych w projekcie ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych. Ma ona wejść w życie 1 października 2004 r., by zastąpić zdelegalizowaną przez TK ustawę o NFZ. (...)


Jak zakłady mogą zdobywać środki UE?
Krystyna Czarniecka

O tym, że zakłady opieki zdrowotnej będą miały możliwość korzystania ze środków UE, wiadomo było już od paru lat, jednak dopiero pod koniec 2003 r. Ministerstwo Zdrowia pojawiło się w zapisach programów jako potencjalny beneficjent. A ostatnio - na stronie internetowej MZ znalazły się informacje o tym, z którego programu i jak można korzystać. Wszystkie jednostki, które wcześniej podejmowały próby zdobycia środków i napotkały odmowę ze strony samorządów terytorialnych, obecnie mogą wrócić do swoich pomysłów i powołując się na konkretne zapisy w programach w tzw. obszarach interwencji - umieścić własne programy w odpowiednich bazach. (...)


Wspólnotowy program zdrowia publicznego na lata 2003-2008
Dariusz Wasilewski

Nowy Program Zdrowia Publicznego 2003-2008 jest kompleksowym, celowym programem ukierunkowanym na ochronę zdrowia. Stąd duże zainteresowanie nim polskich jednostek, które szukają dodatkowych źródeł finansowania. Pieniądze są faktyczną zachętą, gdyż budżet programu opiewa na 312 mln euro. Podobnie jak w przypadku wszystkich programów Unii Europejskiej, zdobycie dostępnych nań środków nie jest łatwe. Świadczą o tym ujawnione ostatnio dane na temat skuteczności starań o ich uzyskanie. Program rozpoczęto realizować 1 stycznia 2003 r. Zgłoszono ogółem 426 projektów, z których odpadło 302. (...)


Praca profesjonalistów medycznych w krajach UE

W ramach tzw. systemu ogólnego wzajemnego uznawania dyplomów dla potrzeb wykonywania zawodu, który oparty jest na Dyrektywach 89/48 i 92/51, kwalifikacje danej osoby uznaje się na podstawie porównania curriculum szkolenia zawodowego danej osoby z curriculum obowiązującym w kraju docelowym. Zatem np. fizjoterapeuci, chcąc podjąć pracę w zawodzie w Wielkiej Brytanii, muszą wyposażyć się w dokumenty z własnej uczelni (szkoły), które scharakteryzują, jakie przedmioty i w jakiej ilości (godzinowo) stanowiły podstawę ich edukacji zawodowej. Dokumenty tego typu należy przygotowywać w konsultacji i ścisłej współpracy z placówką, która w kraju docelowym zajmuje się uznawaniem danego rodzaju dyplomów, przy czym w przypadku fizjoterapii może to być odpowiednie ministerstwo zdrowia lub izba zawodowa fizjoterapeutów, jeśli istnieje w systemie prawnym danego kraju. (...)


Strategia niemieckich ubezpieczeń zdrowotnych w procesie rozszerzenia UE:

Będziemy się wspólnie uczyć
Hubert Stüker

Krytyczne głosy w Niemczech ostrzegają przez obustronną "turystyką pacjentów" jako skutkiem rozszerzenia UE. I tak np. niemieccy ubezpieczeni będą prawdopodobnie zainteresowani korzystaniem z tanich świadczeń, jak protezy zębowe, pobyty w sanatoriach, leki czy świadczenia rehabilitacyjne. Rodzi się pytanie, czy także dla niemieckich publicznych ubezpieczeń zdrowotnych rozszerzenie przyniesie korzyść? (...)


Listy pacjentów oczekujących w krajach UE - problem nie tylko lokalny
Grzegorz Juszczyk

Z ekonomicznego punktu widzenia - kolejka do świadczeń jest skutkiem nadwyżki popytu nad podażą usług, co przy starzeniu się społeczeństwa, wzrastającej świadomości zdrowotnej i rosnących kosztach opieki w efekcie postępu w medycynie jest trudne do uniknięcia. Długi czas oczekiwania jest charakterystyczny dla systemów opieki zdrowotnej w krajach rygorystycznie kontrolujących poziom wydatków na ochronę zdrowia. Występują one tam, gdzie dostęp do świadczeń jest również ograniczany administracyjne (np. funkcja gatekeepera pełniona przez lekarza poz), gdzie liczba lekarzy, pielęgniarek, szpitali i innych placówek ochrony zdrowia jest stosunkowo niska, a płatnik publiczny dba o równowagę finansową budżetu. (...)


Strategia NHS w redukowaniu list oczekujących w Wielkiej Brytanii
Grzegorz Juszczyk

W Wielkiej Brytanii kolejki oczekujących długo były przedmiotem gier i debat aktorów działających w systemie. Długa lista oczekujących to wszak sygnał dla otoczenia, jak wielką renomą cieszy się jednostka oraz sposób na uzyskanie dodatkowych środków przeznaczanych przez rząd na jej skracanie. Specjaliści spodziewają się wówczas przejścia zmęczonych oczekiwaniem pacjentów do prywatnych gabinetów, a lekarze rodzinni są przez nich zachęcani do wypisywania skierowań, gdy tylko kolejka niebezpiecznie się skraca. Nie istnieją obiektywne, medyczne kryteria dostępu; na to samo świadczenie czeka się różnie w różnych regionach. (...)


Programy opieki transgranicznej
Grzegorz Juszczyk

Oficjalne bądź nieformalne projekty współpracy transgranicznej, ułatwiające pacjentom mieszkającym w sąsiadujących ze sobą krajach dostęp do opieki zdrowotnej poza granicami kraju ojczystego, istnieją w prawie każdym kraju członkowskim UE. Wdrażane są głównie w tzw. euroregionach (60 wyodrębnionych, ponadgranicznych obszarów), ale także w ramach współpracy krajów zbliżonych kulturowo i językowo, np. Francji i Belgii czy Szwajcarii. Projekty takie są przez UE finansowane w ramach programu Interreg II, obecnie III. Okazuje się jednak, że leczenie zagraniczne nie jest zjawiskiem zbyt powszechnym. (...)


Nowe zasady rejestracji zakładów
Dariusz Wasilewski

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej najprawdopodobniej zmienią się zasady rejestracji zakładów opieki zdrowotnej. W Ministerstwie Zdrowia trwają gorączkowe prace nad nowelizacją dwóch rozporządzeń Ministra Zdrowia: z 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 74, poz. 864) oraz z 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr. 30, poz. 379 z późn. zm.). Dotarliśmy do tych projektów. (...)


Jak działa system ZOZMAIL?

Do Unii z własnym e-mailem
Janusz Kaszuba

W listopadzie 2003 r. w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zespół pod kierownictwem Janusza Kaszuby, zastępcy dyrektora CSIOZ ds. teleinformatycznych, przystąpił do opracowania systemu poczty elektronicznej zakładów opieki zdrowotnej "ZOZMAIL". W pierwszej fazie systemem objęto placówki szpitalne i do końca grudnia 2003 r., system został przygotowany do obsługi poczty elektronicznej. Od początku 2004 r. sukcesywnie obejmowano nim kolejne placówki. W kwietniu br. 15 360 placówek ma przyznany w systemie ZOZMAIL adres e-mail. Miesiąc wcześnie udało się wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne, które pozwoliły na znaczne podniesie bezpieczeństwa wymiany danych. (...)


 

PANOPTICUM

Moje dwa plusy akcesji
Marek Wójtowicz

Akcesyjnym plusem, istotnym tym razem dla narodowej zdrowotności, będzie nieunikniony wzrost cen papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Paczka papierosów kosztuje w Unii od 3 do 5 euro, co przy prawie 5-złotowym kursie eurowaluty może zaowocować skokiem ceny za paczkę "fajurek" nawet do 15 zł, szczególnie w zachodnich rejonach przygranicznych, które na potęgę będą doić z forsy niemieckich turystów handlowych, oferując im mimo wszystko tańszy niż w Niemczech produkt tytoniowy. Na polskiej ścianie wschodniej ceny papierosów tak nie wzrosną, bo przemyt zza wschodniej granicy z bazarową ceną 3-4 zł za paczkę zdusi skutecznie próby podwyżek papierosów akcyzowanych. (...)


PANOPTICUM / Moje dwa plusy akcesji / Marek Wójtowicz

VOX EX SILESIA

Gwarancje i rekomendacje
Andrzej Sośnierz

Podczas ważnej konferencji oceniającej "dokonania" twórców Narodowego Funduszu Zdrowia wypomniano, że podczas tworzenia ich wiekopomnego dzieła w znikomym tylko stopniu korzystano z opinii ekspertów organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia. Można dodać, że nie korzystano również z opinii praktyków. W sumie powstało dzieło amatorów, co błyskawicznie przyniosło spodziewane efekty. Użyty tu przymiotnik "wiekopomny" ma w tym przypadku wydźwięk nie tylko ironiczny. Przez najbliższe lata przypadek destrukcji polskiej służby zdrowia, rozpoczęty jesienią 2001 r., będzie wielkim ostrzeżeniem dla wszystkich podejmujących się zarządzania tym skomplikowanym sektorem, jako modelowy przykład niekompetencji, arogancji i woluntaryzmu. (...)


Z prac sejmowych:

Opieszałość rządu i bezprawie w NFZ
Dorota Pilonis

Dopiero w ostatnich dniach przed wstąpieniem Polski do UE sejm kończy dostosowanie naszego prawa do przepisów unijnych, by umożliwić leczenie Polaków zagranicą i cudzoziemców w Polsce. Nowelizacja ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ oraz o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych wróciła do sejmu 15 kwietnia z poprawką senatu. Posłowie opozycji podkreślali, że parlament zbyt późno zajął się nowelizacją, a NFZ - realizując jej zapisy zanim weszła w życie - łamie prawo. (...)


Z prac sejmowych:

Wołanie o projekt
Dorota Pilonis

Posłowie z komisji zdrowia mają wiele zastrzeżeń do założeń nowej ustawy, która ma regulować system opieki zdrowotnej zastępując tę niekonstytucyjną o NFZ. Czasu coraz mniej, a jej projekt nie trafił jeszcze do sejmu. Rząd ma się nim zająć 27 kwietnia. Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, co będzie, jeśli ustawa nie zostanie uchwalona w tym roku? (...)


Klątwa Millera
Dorota Pilonis

Zemstą Millera określają lekarze z PZ zapis w projekcie nowej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakazujący tworzenia porozumień między świadczeniodawcami. - To prowokacja wymierzona w PZ - mówił podczas konferencji prasowej 26 kwietnia w naszej redakcji Marek Twardowski, główny negocjator Porozumienia. (...)


Supy na życzenie
Tomasz Sienkiewicz

Na pierwszym majowym posiedzeniu połączone sejmowe Komisje Zdrowia i Nadzwyczajna "Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca" zapoznają się z efektami dotychczasowych prac nad projektem ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zozów. Jak pamiętamy, już w lutym projekt miał trafić do II czytania w sejmie. Zdaniem Wł. Szkopa (SDPL), który pełnił funkcję przewodniczącego podkomisji, wstrzymanie prac od końca stycznia do początku kwietnia wynikało z faktu, że rząd zobowiązał się do przedstawienia autopoprawki do projektu. Blisko 30 zaproponowanych zmian nie dotyczy jednak spraw zasadniczych. Z kolei zmiany zaproponowane przez podkomisję to często zapisy przewidujące dwa warianty rozwiązań. (...)


Demonstracja w Warszawie 12 maja
Dorota Pilonis

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej będzie okazją do zamanifestowania niezadowolenia środkowisk medycznych i organów założycielskich zakładów z polityki rządu. Na ten dzień Związek Powiatów Polskich zaprasza do Warszawy na wspólną demonstrację. Od połowy roku - szpitale powiatowe będą wypowiadać kontrakty z NFZ. (...)


Do zobaczenia w Unii!
Bogusław Zięta

Rzeczpospolita Polska, wolą Narodu, przystępuje do Unii Europejskiej. I nie jest to jakiś nowy, kolejny fakt medialny, ale oczywisty, logiczny ciąg zdarzeń w długim i zawiłym procesie akcesyjnym. Ocenę i szczegółową analizę tego historycznego faktu pozostawiam specjalistom. Mnie pozostają osobiste refleksje - lekarza pracodawcy POZ z Wielkopolski...


Z czym do UE?

Na kilka dni przed wejściem Polski do UE członkowie PZ dokonali oceny polskiej służby zdrowia oraz jej przygotowania do akcesji. - Wielomiesięczne kolejki, zadłużone i niewydolne szpitale, skracanie długości życia przez niemożność wykupienia leków... Chorzy doskonale znają winnych - kuśtykający rząd premiera Millera - charakteryzowali sytuację lekarze. Niewłaściwa polityka rządu spowodowała potężne zadłużenie w ochronie zdrowia, mamy jeden z najniższych wskaźników wydatków z PKB na ochronę zdrowia w Europie, niewłaściwie dzielone środki: tylko 10% na podstawową opiekę zdrowotną, gdy w Europie średnio 20%. Nie mamy właściwych procesów przekształceniowych w ochronie zdrowia, a zamiast tego - tworzone są ustawy ułatwiające aparatowi politycznemu przejmowanie społecznego mienia jednostek służby zdrowia (vide projekt ustawy o supach). Obecnie wzrasta zaś groźba eliminacji prywatnej opieki zdrowotnej poprzez ustawowy zakaz spzozom najmu lokali nzozom, czemu towarzyszy wzmacnianie administracji NFZ oraz tworzenie w niej kosztownych i niepotrzebnych stanowisk, jak dyrektor gabinetu czy specjalista ds. wizerunku NFZ. (...)


Pacjent cudzoziemiec

Od 1 maja świadczeniodawcy posiadający umowy z NFZ są zobowiązani do udzielania świadczeń medycznych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń medycznych. NFZ podpisze ze świadczeniodawcami umowy (lub aneksuje istniejące) gwarantujące rozliczanie świadczeń, w tych samych okresach i po takich samych cenach, jakie obowiązują w stosunku do osób ubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby uprawnione powinny się legitymować poświadczeniem lub dowodem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń (jednym z formularzy serii E 100 lub Europejską Kartą Ubezpieczenia Zwrotnego). Świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku procedury E111 powinna ona potwierdzać zasadność udzielonego świadczenia oraz zgodność wykonanych procedur z danymi zawartymi w rozliczeniu. (...)


Czy jesteśmy VAT-owcami?
Joanna Zabielska-Cieciuch

Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie na razie nie ma. Taka jest już tradycja polskiego prawodawstwa, że ilu czytających, tyle interpretacji. Sejm przyjął ustawę o podatku VAT. Wchodzi ona w życie 1 maja. Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (z wyłączeniem usług weterynaryjnych) wymienione zostały w wykazie usług zwolnionych oraz w wykazie usług opodatkowanych stawką 7 proc. Stawka 7 proc. odnosi się do tych samych usług medycznych co w przypadku zwolnionych. Różnica polega na tym, że opodatkowaniu podlegają świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej nie są zwolnione od podatku. Problem polega na tym, że ustawa o VAT nie precyzuje, które instytucje będą zwolnione, a które opodatkowane VAT-em. (...)


Bolnica
Robert Sapa

Czy polska opieka zdrowotna zyska coś na wejściu Polski do Unii? Chyba tylko tyle, że nasza akcesja obnaży stopień jej niedofinansowania. Dziwi mnie, że prezes NFZ twierdzi, iż obywatele Unii będą się leczyć w Polsce i może to zrównoważyć koszty leczenia Polaków zagranicą. Oczami wyobraźni widzę, jak rzesze cudzoziemców przyjeżdżają do naszych wspaniałych szpitali powiatowych, którym brakuje pieniędzy nawet na bandaże, i zasilają ich budżety pieniędzmi ze swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z przepisami, niestety, leczeni są po naszych polskich stawkach. Tymczasem za leczenie Polaków zagranicą trzeba będzie zapłacić ceny europejskie. To zmniejszy z pewnością pulę pieniędzy przeznaczoną na krajowe lecznictwo. I oczywiście, najbardziej odczują to najubożsi, czyli szpitale. (...)


 
Śmiertelny mobbing?

Czterotygodniowa kontrola prowadzona przez lubuski oddział NFZ mogła być przyczyną śmierci naszego kolegi - twierdzą członkowie PZ z Gorzowa Wlkp. 49-letni lekarz rodzinny Mieczysław Widła zmarł na zawał serca. Dzień wcześniej skarżył się kolegom na uciążliwą kontrolę Funduszu. Zmarły osierocił czwórkę dzieci. Mieczysław Widła sprawował opiekę nad około 6 tys. pacjentów. M. Widła skarżył się kolegom z PZ, że lubuski oddział Funduszu w styczniu br. zakwestionował liczbę jego podopiecznych. Nie chciał zapłacić za 4 tys. i rozpoczął kontrolę. Kontrolerzy starali się udowodnić, że lekarz od dwóch lat dostawał za dużo pieniędzy i powinien je wszystkie zwrócić. Widła od początku roku nie otrzymał od NFZ żadnych pieniędzy, choć nadal świadczył usługi swoim pacjentom. Kontrola trwała 4 tygodnie, do tej pory formalnie nie została zakończona. (...)


/ Śmiertelny mobbing? /
Dolnośląscy rodzinni
Dorota Pilonis

Rozmowa z Jackiem Krajewskim, członkiem sekretariatu PZ. Wiek: 44. Wykształcenie: lekarz rodzinny, internista. Dzieci: córka 17, syn 15 lat. (...)


PZ rośnie

Jedyna w Polsce - tak szeroka - reprezentacja świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki zdrowotnej została zarejestrowana 23 kwietnia. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia zrzesza lekarzy z 12 województw, czyli około 80% praktyk LR w kraju. W jej skład wchodzi 9 województw, w pozostałych trwa procedura akcesyjna. Dziś do PZ należą organizacje z województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. W trakcie przyjmowania są: Małopolska, Lubelszczyzna, Mazowsze. Aspirują województwa: zachodniopomorskie i pomorskie. Siedzibą PZ jest Zielona Góra.


Jaka będziesz, Federacjo?
Dorota Pilonis

W PZ ścierają się różne wizje przyszłego kształtu Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia. Wyrazem tego są różniące się zasadniczo statuty wojewódzkich związków. Niektóre zakładają szerokie otwarcie organizacji dla wszystkich pracodawców ochrony zdrowia, inne natomiast ograniczają do nich dostęp lekarzom spoza podstawowej opieki zdrowotnej. (...)


Uprościć sprawozdawczość
Dorota Pilonis

NFZ odstąpił na razie od wymogu szczegółowej sprawozdawczości świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - to wynik rozmów prowadzonych przez sekretariat PZ z zastępcą prezesa NFZ ds. medycznych Michałem Kamińskim. Lekarze POZ skarżyli się, że nowe zasady sprawozdawczości utrudniają im życie. Taką formą dokumentowania swojej pracy objęte miały być również pielęgniarki POZ, położne POZ i pielęgniarki szkolne. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot