REGULAMIN I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO SLUZBAZDROWIA.COM.PL

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Wydawcą serwisu internetowego sluzbazdrowia.com.pl jest „SANITAS” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Brożka 4, 01-442 Warszawa.

2.      Naczelną zasadą serwisu internetowego sluzbazdrowia.com.pl jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz innymi, obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.

3.      Zasadą serwisu internetowego sluzbazdrowia.com.pl jest oznakowanie informacji o charakterze komercyjnym i oddzielenie ich od innych publikowanych treści.

§ 2
PRAWA AUTORSKIE

1.      Sluzbazdrowia.com.pl jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem, będącym własnością „SANITAS” sp. z o.o. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej „SANITAS” sp. z o.o.

2.      Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym sluzbazdrowia.com.pl przysługują spółce „SANITAS” sp. z o.o.

3.      Serwis internetowy sluzbazdrowia.com.pl podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

4.      Zawartość serwisu internetowego sluzbazdrowia.com.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia „SANITAS” sp. z o.o. kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym sluzbazdrowia.com.pl lub ich fragmentów jest zabronione.

5.      Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.      Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie internetowym sluzbazdrowia.com.pl lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw „SANITAS” sp. z o.o. i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez „SANITAS” sp. z o.o. stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom.

§ 3
REJESTRACJA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW

1.      Rejestracji dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

2.      Rejestracja jest bezpłatna.

3.      „SANITAS” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym poprzez kontakt telefoniczny lub inną formę kontaktu z użytkownikiem.

4.      Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez „SANITAS” sp. z o.o. w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5.      Użytkownikom serwisu internetowego sluzbazdrowia.com.pl przysługuje w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6.      „SANITAS” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.

7.      Rejestracja i uzyskanie dostępu do materiałów i usług w serwisie internetowym sluzbazdrowia.com.pl są równoznaczne z akceptacją przez użytkownika faktu otrzymywania wysyłanych przez redakcję serwisów sluzbazdrowia.com.pl i medexpress.pl za pomocą poczty elektronicznej newsletterów, informacji o nowościach, w tym także informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym.

8.      W przypadku braku zgody użytkownika na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji i materiałów, o których mowa w pkt. 6, „SANITAS” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu użytkownika do informacji i usług dostępnych w serwisie internetowym.

9.      Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych przez serwis internetowy sluzbazdrowia.com.pl usług i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do: nieumieszczania materiałów o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc.

§ 4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PORTAL WWW.SLUZBAZDROWIA.COM.PL

1.       Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator”) jest SANITAS sp. z o. o. w Warszawie (ul. Jana Brożka 4, 01-442 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000052881, NIP: 5260303496, REGON: 010537005, kapitał zakładowy w wysokości: 52 800 złotych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/5, 02-051 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@sluzbazdrowia.com.pl.

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/5, 02-051 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@sluzbazdrowia.com.pl.

3.       Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4.       Dane osobowe Użytkownikówsą są przetwarzane w celu marketingowym, który obejmować może działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie treści marketingowych, w tym newsletterów, zaproszeń i ofert), zarządzanie przez Sanitas sp. z o. o. potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych, analizowanie Pani/Pana preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze Panią/Pana potencjalnie interesujących treści i ofert (profilowanie). ​

5.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko; adres e-mail; nr telefonu; zawód; informacja o prenumeracie czasopisma Służby Zdrowia; główne miejsce pracy – rodzaj zakładu pracy; specjalizacja medyczna; nr PWZ; informacja o uprawnieniach do korzystania z materiałów zawierających informacje o produktach leczniczych, wydawanych wyłącznie na podstawie recepty (zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z pózn. zm.); informacja o posiadaniu statusu studenta, kierunek studiów. Podanie powyższych danych jest warunkiem realizacji celu marketingowego. Niepodanie powyższych danych przez osobę, której dane dotyczą, będzie skutkowało niemożnością realizacji powyższego celu przez Administratora

6.       Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

7.       Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione powyżej podmioty współpracujące lub działające na zlecenie SANITAS sp. z o. o. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

8.       Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

9.       Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

·       kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

·       po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;

·       w razie zakończenia działalności SANITAS sp. z o. o. i niekontynuowanie jej przez podmioty współpracujące.

Dane w zakresie: imię i nawisko, adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od mementu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

10.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do:

10.1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.6. przenoszenia danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.7. cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

10.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.    Z praw wskazanych w § 4 pkt.10 powyżej można skorzystać poprzez:

11.1. kontakt e-mailowy pod adresem: iod@sluzbazdrowia.com.pl,

11.2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/5, 02-051 Warszawa.

12.    Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

13.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w § 4 pkt. 4 powyżej.

§ 5

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRENUMERATA

1.       Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator”) jest SANITAS sp. z o. o. w Warszawie (ul. Jana Brożka 4, 01-442 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000052881, NIP: 5260303496, REGON: 010537005, kapitał zakładowy w wysokości: 52 800 złotych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/5, 02-051 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@sluzbazdrowia.com.pl.

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/5, 02-051 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@sluzbazdrowia.com.pl.

3.       Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4.       Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:

a)       wykonania zawartej umowy tj. prenumerowania czasopisma Służba Zdrowia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),

b)       wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),

c)        w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),

d)       marketingu i promocji produktów i usług własnych i partnerów Sanitas sp. z o .o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”),

e)       wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

5.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko; adres e-mail; nr telefonu; adres wysyłki, adres zamieszkania, NIP, nr rachunku bankowego. Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. prenumerowania czasopisma Służba Zdrowia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy –zamówienia prenumeraty.

6.       Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

7.       Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione powyżej podmioty współpracujące lub działające na zlecenie SANITAS sp. z o. o. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

8.       Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

9.       osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:

a)       w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

b)       w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

Dane w zakresie: imię i nawisko, adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od mementu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

10.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do:

10.1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.6. przenoszenia danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.7. cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

10.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.    Z praw wskazanych w § 5 pkt.10 powyżej można skorzystać poprzez:

11.1. kontakt e-mailowy pod adresem: iod@sluzbazdrowia.com.pl,

11.2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/5, 02-051 Warszawa.

12.    Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

13.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w § 5 pkt. 4 powyżej.

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – NEWSLETTER MEDEXPRESS.PL

1.       Administratorem (dalej: Administrator”) danych osobowych subskrybentów newslettera Medexpress.pl (dalej: „Użytkowników”) jest WW1 sp. z o. o. w Warszawie (ul. Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000335712, NIP: 7010197048, REGON: 141990565, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 złotych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@ww1.com.pl.

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@ww1.com.pl.

3.       Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4.       Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu marketingowym, który obejmować może działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie treści marketingowych, w tym newsletterów i ofert), zarządzanie przez WW1 sp. z o. o. potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych.

5.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników: adres e-mail – których podanie jest warunkiem realizacji celu marketingowego, w tym przesyłania newslettera. Niepodanie powyższych danych przez osobę, której dane dotyczą, będzie skutkowało niemożności realizacji powyższego celu przez Administratora. Ponadto Administrator przetwarza także pliki Cookies o czym więcej w Polityka Cookies: www.medexpress.pl/polityka-cookies

6.       Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

7.       Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione powyżej podmioty współpracujące lub działające na zlecenie WW1 sp. z o. o. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

8.       Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

9.       Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

·       kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

·       po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;

·       w razie zakończenia działalności WW1 sp. z o. o. i niekontynuowanie jej przez podmioty współpracujące.

Dane w zakresie: adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od mementu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

10.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do:

10.1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.6. przenoszenia danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

10.7. cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

10.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.    Z praw wskazanych w § 6 pkt.10 powyżej można skorzystać poprzez:

11.1. kontakt e-mailowy pod adresem: iod@ww1.com.pl,

11.2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa.

12.    Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w § 6 pkt. 4 powyżej.

§ 7
PRAWA „SANITAS” SP. Z O.O.


„SANITAS” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

1.      Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu, zawartości, sposobu działania serwisu internetowego bez podania przyczyny.

2.      Częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do serwisu internetowego sluzbazdrowia.com.pl użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

3.      Zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 8
PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


„SANITAS” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

1.      Formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji serwisu internetowego sluzbazdrowia.com.pl, a zamieszczanych przez użytkowników w komentarzach oraz w innych, przeznaczonych do tego miejscach serwisu.

2.      Formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach serwisu internetowego sluzbazdrowia.com.pl, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

3.      Konsekwencje dostępu do serwisu internetowego sluzbazdrowia.com.pl przez osoby, którym użytkownicy umożliwili korzystanie z serwisu poprzez podanie hasła.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Regulamin obowiązuje użytkownika od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego.

2.      Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie sluzbazdrowia.com.pl/regulamin.php.

3.      W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 

 

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot