„Służba Zdrowia” nr 33-36 z 1 maja 2003 r.


archiwum 2003
 
Stół z przystawką
Kibic

No i można już ogłosić pierwszy sukces - okrągły stół się rozpoczął! W wielkiej sali PZH nie było chyba tylko Związku Maszynistów Kolejek Wąskotorowych w Ochronie Zdrowia - wszyscy inni przyjęli zaproszenie Pana Ministra. Ideę konferencji reprezentował wątły, okrągły stolik kawowy (na fot. - stoją na nim czerwone róże - przyp. red.) z okazałą przystawką: odrapaną szafką przyłóżkową, wyrazistym symbolem kondycji służby zdrowia. Jeżeli tłum zgromadzony na sali uznać za stronę obywatelską okrągłego stołu, zdziwienie wywoływała atrofia strony rządowej reprezentowanej przez osamotnioną minister Jakubowską, przyjemnie uśmiechniętą, i zatroskanego czymś ministra zdrowia. Sympatię zgromadzonych budził koordynator obrad dr Krzysztof Kuszewski, tak pełen zapału, entuzjazmu i dobrych chęci, że przypominał druha zastępowego na pierwszej zbiórce. (...)


/ Stół z przystawką / Kibic

PANOPTICUM

Cykanie odsetek
Marek Wójtowicz

Szefowa Krajowej Komisji Zdrowia "S" wspólnie z szefową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wywalczyły stworzenie dodatkowego, specjalnego "doraźnego" stolika, poświęconego próbom rozwiązania bieżących problemów placówek zdrowotnych. A problemy te znamy od lat: kto zwróci zakładom koszty wdrożenia ustawy 203, a także - kto zwróci koszty zapłaty za nadgodziny lekarzom za dyżury pełnione przez trzy lata przed 17 maja 1999 r., tj. przed orzeczeniem TK uznającym dyżury za pracę w nadgodzinach. O problemie 203 pisałem wielokrotnie, tym razem skupię się więc na dyżurach. Będzie to niewątpliwie tegoroczny hit, ponieważ upływają właśnie 3 lata od złożenia w całej Polsce pozwów sądowych przez lekarzy szpitalników o zapłatę za dyżury jak za pracę. (...)


VOX EX SILESIA

Zacieranie śladów
Andrzej Sośnierz

Kiedy już udało się zniszczyć to, co było konstruktywnego w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej, przystąpiono do kolejnego etapu: manipulowania umysłami i zacierania świadomości, kto za tę klęskę jest odpowiedzialny. Za najlepszą metodę uznano zwołanie tzw. okrągłego stołu. Uczestnicy tego happeningu mają wykryć przyczyny tego, że na kwitnącym polu opieki zdrowotnej pojawiła się nagle stonka ziemniaczana. Stonkę zrzucili oczywiście Amerykanie. Skompromitowała ona świetnie zapowiadające się i niestety gwałtownie przerwane rządy Zbawiciela Polskiej Służby Zdrowia. Na zapleczu obrad widać już transparenty z protestami przeciwko polityce "Wuja Sama", który chciał nam zafundować okruchy wstrętnego kapitalizmu, a także butelki, do których uczestnicy spotkania będą zbierali larwy tego owada, dzięki czemu zapobiegną rozprzestrzenianiu się wstrętnej zarazy. Po zakończeniu obrad będziemy na pewno przekonani, że szliśmy ostatnio we właściwym kierunku, a wszelkie zło pochodzi od przebiegłych dywersantów. (...)


"Okrągły stół" potrwa kilka miesięcy
medNEWS

Zespoły tematyczne rozpoczną pracę 5 maja. Podsumowanie pierwszego etapu ich prac zaplanowano na koniec czerwca. Rozwiązanie wielu problemów wymagać będzie oczywiście podjęcia inicjatywy ustawodawczej. Minister Leszek Sikorski zadeklarował, że rząd jest do tego gotów. Lista tematów zgłoszonych do dyskusji przez uczestników obrad liczy 19 stron. Wymagają one usystematyzowania, a także wyeliminowania sprzeczności. Zajęli się tym od 29 kwietnia tymczasowi przewodniczący problemowych zespołów roboczych. Powołano szefów 5 takich zespołów. Zespół ekonomiczny rozpocznie prace pod kierunkiem doc. Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej, organizacyjny - pod kierunkiem Marka Wójtowicza, zawodów medycznych - Konstantego Radziwiłła, samorządowy - Rudolfa Borusiewicza, praw pacjenta - Jacka Łukomskiego. Nie ukonstytuował się dotąd zespół ds. rozwiązywania problemów doraźnych. (...)


Panorama powiatowej służby zdrowia
Ludwik Węgrzyn

Sytuacja finansowa szpitali powiatowych jest tragiczna. Ogromne i niezawinione przez samorządy powiatowe zadłużenie większości szpitali rodzi obawy o przyszłość tych placówek. Na naszych oczach załamuje się system świadczenia usług medycznych w Polsce, a perspektywą - już nie miesięcy, lecz tygodni - jest pozbawienie obywateli konstytucyjnego prawa korzystania ze świadczeń medycznych. Wypracowywaniu systemowych i perspektywicznych rozwiązań dotyczących funkcjonowania służby zdrowia towarzyszyć dziś musi także - doraźne i natychmiastowe działanie, które uchroni przed najgorszym z możliwych scenariuszy, jakim jest paraliż systemu świadczenia usług medycznych. Przedsięwzięcia zmierzające do faktycznej poprawy sytuacji w ochronie zdrowia należy podjąć natychmiast. Nastał czas na konkretne działania Parlamentu i Rządu RP w interesie wszystkich obywateli. (...)


Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie działań naprawczych w ochronie zdrowia
Piotr Uszok

Unia Metropolii Polskich stwierdza, że warunki organizacyjne i finansowe w sektorze ochrony zdrowia (zwłaszcza szpitalnictwa) nie pozwalają na dalsze funkcjonowanie tego systemu. Dokonywanie restrukturyzacji czy wprowadzanie programów naprawczych przy obowiązującym stanie prawnym nie ma uzasadnienia i nie gwarantuje osiągnięcia poprawy sytuacji. Finanse szpitali uległy załamaniu, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz systemu finansów publicznych. Wymaga to podjęcia pilnych działań naprawczych, przede wszystkim w obszarze prawodawstwa regulującego działalność i finansowanie zakładów opieki zdrowotnej. Należy podkreślić, że odrębną sprawą jest publiczna społeczna debata nad kierunkami zmian w systemie, odrębną zaś - natychmiastowa potrzeba podjęcia działań zapobiegających pogłębianiu się krytycznej sytuacji, zwłaszcza w szpitalnictwie. (...)


Prezes UPLWMiPB?
medNEWS

Prof. Michał Pirożyński został wyłoniony przez komisję konkursową jako kandydat na prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. To już druga próba obsadzenia szefa tego urzędu. W lutym b. minister M. Balicki nie powołał wyłonionego przez komisję Piotra Mierzejewskiego, tłumacząc, że nie ma do niego zaufania. O tym, czy prof. Pirożyński zostanie prezesem urzędu, zadecyduje minister zdrowia.


Pierwsza nowelizacja ustawy o NFZ
medNEWS

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał 22 kwietnia nowelizację ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ustawa wchodzi w życie 1 maja. Prace nad nią miały priorytet pilności ze względu na konieczność przesunięcia terminu przygotowania wojewódzkich planów zabezpieczenia zdrowotnego. Ustawę Sejm uchwalił 10 kwietnia, 16 kwietnia Senat przyjął ją bez poprawek. Mocą nowelizacji samorządy będą miały czas na sporządzenie planów zdrowotnych do 30 czerwca. (Plany te, jak wiadomo, będą dla NFZ podstawą do opracowania planu finansowego.) Ale już od połowy kwietnia, jak informowała senatorów wiceminister zdrowia E. Kralkowska, 8 urzędów marszałkowskich przesłało swoje opracowania do ministerstwa zdrowia.


Zadłużenie i likwidacja aptek
medNEWS

Do sądów gospodarczych trafia coraz więcej wniosków o ogłoszenie upadłości aptek. Pogorszenie ich kondycji jest skutkiem zmian w prawie, konsolidacji hurtowni, nadmiernej liczby nowo otwieranych aptek przed kilkoma laty i chaotycznego ich rozmieszczenia, braku ekonomicznego doświadczenia aptekarzy, wreszcie - kryzysu gospodarczego oraz zubożenia społeczeństwa (szczególnie wyraźnie, o 17%, zmniejszyła się ostatnio wartość rynku OTC). Duże znaczenie miały także decyzje resortu zdrowia sprzed 2 lat, obniżające urzędowe marże dla aptek i hurtowni na niektóre leki. (...)


Poznańska AM nefrologowi z Toronto
(len)

25 kwietnia AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przyjęła do grona doktorów honorowych profesora Dimitriosa G. Oreopoulosa, nefrologa o uznanej pozycji naukowej i zawodowej w świecie. Doktor jest z pochodzenia Grekiem, z wyboru - obywatelem Kanady; jego działalność wykracza jednak poza obszar obu krajów. Głównym tematem jego badań naukowych były od lat zagadnienia patofizjologii kamicy nerkowej oraz dializoterapii, szczególnie - próby stworzenia z dializy otrzewnowej alternatywnej w stosunku do hemodializy metody leczenia chorych z mocznicą. (...)


Z odsieczą genetycznemu bratu
Joanna Wajs

23 kwietnia, w 40. rocznicę wykonania pierwszego udanego przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego, odbyła się konferencja redakcji "Marie Claire" i firmy Schering AG, promująca ogólnopolską akcję "Biała Kropelka". Jej organizatorzy zamierzają zachęcić zdrowych Polaków pomiędzy 18. a 50. rokiem życia do zostawania honorowymi dawcami szpiku kostnego (na 8 mln potencjalnych dawców z całego świata zarejestrowanych w bankach szpiku zaledwie 20 tys. to Polacy), przełamywać stereotypy i uprzedzenia związane z białaczką, jak również pozyskiwać darczyńców, którzy sfinansują badania dawców niespokrewnionych (łączny koszt badania w I i II klasie HLA to ok. 560 zł). (...)


List otwarty lekarzy Polskich i Polonijnych do Komitetu Organizacyjnego V Światowego Kongresu Polonii Medycznej

Na dyskusyjnych listach lekarskich od kilku miesięcy wraca temat zbyt wysokiej opłaty za uczestnictwo w V Światowym Kongresie Polonii Medycznej, organizowanym w Katowicach w maju 2003 r. Uważamy, że suma 250 $ jest zbyt duża, zaś przyczyną ustalenia jej na takim poziomie jest, naszym zdaniem, niestosowne połączenie opłaty za obrady z opłatami za imprezy towarzyszące. Rozumiemy, że koszty Kongresu muszą pokryć uczestnicy, ale odmawianie nam prawa wyboru imprez towarzyszących i wprowadzenie zasady, by każdy z nas płacił za koncert oraz bankiet, uznajemy za niedobry zwyczaj. (...)


Co piątej rodziny nie stać na lekarza
medNEWS

Departament Statystyki Społecznej GUS opublikował dokument "Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2002 r. Podstawą analizy były ankietowe badania warunków życia ludności. Badanie przeprowadzono między 27 maja a 17 czerwca 2002 r. na reprezentatywnej próbie 3241 gospodarstw domowych całego kraju. Wśród analizowanych wskaźników znalazły się m.in. ocena sytuacji finansowej gospodarstw pod względem dochodów, samozaopatrzenia, oszczędności, zadłużenia, a także korzystania z pomocy. Trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb rozpatrywano w następujących dziedzinach: wyżywienie, ochrona zdrowia, kształcenie dzieci, opłaty mieszkaniowe, kultura i wypoczynek. Wyniki badania wskazują, że około 1/3 (31,7%) gospodarstw domowych musiała zrezygnować z wizyt u stomatologa, mimo że istniała taka potrzeba. W 1/5 (20,1%) rodzin na skutek trudności finansowych zrezygnowano z wizyt u lekarza, a ok. 28% rodzin zmuszone było do rezygnacji z badań specjalistycznych lub zabiegów rehabilitacyjnych. (...)


Zdrowie coraz droższe
medNEWS

Główny Urząd Statystyczny w swoim comiesięcznym komunikacie informuje, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu w stosunku do lutego br. wzrosły o 0,3%. Ogółem w I kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 2002 r. ceny te wzrosły o 0,6%. Opłaty związane ze zdrowiem podniesiono o 0,2%, w tym ceny artykułów farmaceutycznych - o 0,3%. Usługi lekarskie i stomatologiczne podrożały po 0,1%.


Wynagrodzenie prezesa NFZ bez tajemnic
medNEWS

Rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia Renata Furman wydała komunikat w sprawie wynagrodzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Otóż 4 kwietnia br. Marek Wagner, sekretarz stanu i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działając z upoważnienia szefa rządu, ustalił wynagrodzenie miesięczne prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Aleksandra Naumana na kwotę 14 224,20 zł.


Zmarł dr Robert Atkins - twórca kontrowersyjnej diety

W wieku 72 lat zmarł 17 kwietnia dr Robert Atkins, autor kontrowersyjnej do dziś diety, opartej na spożywaniu dużych ilości białka i tłuszczów przy prawie zupełnym ograniczeniu węglowodanów. Podstawy swojej dietetyki opublikował w 1972 r. w książce "Dietetyczna rewolucja dr. Atkinsa"; przeciwstawił się najważniejszym rekomendacjom żywieniowym w tamtym czasie. Przeciwnicy diety zwalczali ją przez kilkadziesiąt lat, mimo to zyskała sobie miliony zwolenników na całym świecie. (...) W Polsce popularna jest dieta oparta na podobnych założeniach, opracowana przez dr. Jana Kwaśniewskiego. Komitet Polskiej Akademii Nauk uznał ją za wybitnie szkodliwą dla zdrowia. (...)


 
Z pamiętnika lekarza poz
Monika Groyecka

Przyszła wieczorem. Trochę bała się wejść, bo zapadał zmrok, a psy ujadały jak najęte. Sprawiała wrażenie niepewnej i przestraszonej, tak jakby się obawiała, że jej nie przyjmę. Znam tu z widzenia wszystkich, ale ją widziałam po raz pierwszy. Posadziłam na fotelu i zapytałam, co ją do mnie sprowadza. - Moja siostra mi poradziła. Leczyła się kiedyś u pani doktor, miała zmiany skórne, leczono ją na trądzik, a po pani lekarstwach od razu była poprawa. Ja jestem nietutejsza, przyjechałam dziś po południu, zatrzymam się u siostry. Od roku mam powiększone węzły chłonne, leczyłam się u trzech lekarzy, każdy zapisywał antybiotyki, a po nich byłam coraz słabsza. Rzeczywiście, pacjentka była blada i nie sprawiała wrażenia, że dolegliwości sobie wymyśliła. Wolałabym oglądnąć ją w dzień, jednak trudno było odesłać, skoro przyjechała kilkadziesiąt kilometrów. (...)


/ Z pamiętnika lekarza poz / Monika Groyecka
 
Obowiązek leczenia i jego granice
Iwona Wrześniewska-Wal

Zgodnie z art. 30 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 ze zm.), lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki. Przepis ten nie ogranicza obowiązkowej pomocy lekarskiej wyłącznie do okoliczności, w których zachodzi niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, lecz nakazuje działać także w innych sytuacjach nie cierpiących zwłoki, w których stan chorego wymaga bezzwłocznej pomocy lekarskiej. (...)


/ Obowiązek leczenia i jego granice / Iwona Wrześniewska-Wal
Polsko-Niemiecka Akademia Zdrowia
Dorota Pilonis

Na pograniczu polsko-niemieckim powołano Polsko-Niemiecką Akademię Zdrowia. Szpitale z obydwu krajów próbują wspólnie rozwiązywać problemy. Mogą przy tym korzystać z pieniędzy unijnych. Dwa lata temu Lubuski Oddział Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej nawiązał kontakt z Brandenburskim Stowarzyszeniem Szpitali. - Sami nas odszukali - opowiada dyrektor zielonogórskiego szpitala i przewodniczący lubuskiego oddziału STOMOZ Waldemar Taborski. - Chodziło przede wszystkim o wymianę doświadczeń. U nich brakowało szkół kształcących menedżerów w ochronie zdrowia, a ponadto szpitale na wschodzie Niemiec borykają się z podobnymi problemami co nasze. Jest ich zbyt dużo, dyrektorzy mają też wiele zastrzeżeń co do zasad finansowania. (...)


II Spotkania Otwarte Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN
Halina Kleszcz

Kondycja polskiej onkologii u progu trzeciego tysiąclecia powinna obchodzić w tym samym stopniu władze państwowe, co samorządowe, czy organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Wspierania Onkologii "Unicorn" dało dowody, jaka społeczna siła może tkwić w przejętych misją wolontariuszach (ma na swoim koncie konferencje naukowe, warsztaty szkoleniowe, bale charytatywne, zbiórki, m.in. na zakup nowego akceleratora w Krakowie). (...)


Mebel bez kantów
Marcin Kautsch

Zacząć należy od określenia, dokąd chcemy iść. Wtedy dopiero zdecydujmy, czy potrzebna nam kurtka puchowa, czy bikini. Przyjęcie celów i modelu systemu pozwoli na określenie mechanizmów alokacji oraz ustalenie sposobów płacenia za usługi medyczne - a te dwa czynniki najsilniej oddziałują na zachowania świadczeniodawców oraz możliwość realizacji podstawowych zamierzeń reformatorów wszystkich systemów ochrony zdrowia. (...)


Przy okrągłym stole
Krzysztof Bukiel

Rzeczywistości nie da się - na dłuższą metę - oszukać. Faktyczny sukces może przynieść jedynie żmudna praca i oparcie się na trwałych i uznanych rozwiązaniach, wśród których - zasady rynkowe i zdrowa ekonomia odgrywają pierwszorzędną rolę. Wypada jedynie mieć nadzieję, że osoby szukające "cudownych" rozwiązań i osoby organizujące okrągły stół w służbie zdrowia - to nie są te same osoby. W innym przypadku przesiadywanie przy tym wspólnym stole okaże się bezcelowe. (...)


Alternatywa dla Narodowego Funduszu Zdrowia
Ryszard Kijak

Lansowana przez samorząd lekarski i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy idea reformy kas chorych - w postaci wniesionej w styczniu br. do Sejmu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej - po wejściu w życie ustawy o ubezpieczeniu w NFZ stała się nieaktualna. Należy się zatem ponownie zastanowić nad optymalnym, docelowym modelem polskiej ochrony zdrowia w zmienionych realiach. W obecnej sytuacji, zupełnie świeżego znaczenia nabiera koncepcja lansowana przez ekspertów i doradców Centrum im. Adama Smitha (CAS), Krzysztofa Dzierżawskiego i Andrzeja Sadowskiego, dotycząca kierunków reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce, a zaprezentowana przez nich pod koniec marca br. Wiele elementów propozycji ekspertów CAS jest zresztą zbieżnych z poglądami OZZL. (...)


Nasi w Afganistanie
Tomasz Kobosz

W grudniu 2002 r. grupa lekarzy Polskiej Misji Medycznej (PMM) wyjechała do Afganistanu i Pakistanu. W czterech szpitalach położonych na pograniczu tych państw organizują izby porodowe dla kobiet-uchodźców. Polski MSZ przeznaczył ok. 1 mln zł na realizację tego projektu. Zapotrzebowanie na pomoc medyczną w Afganistanie - jednym z najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych krajów na świecie - jest ogromne. Średnia długość życia kobiet nie przekracza tam 44 lat, a mężczyzn 43. Rekordowa jest też śmiertelność noworodków - 163 zgony na 1000 żywych urodzeń. Wg dostępnych statystyk, na 10 tys. mieszkańców przypada zaledwie 2 lekarzy. Brakuje też pielęgniarek i położnych. (...)


Renesans mammografii?
Witold Ponikło

Promieniowanie rentgenowskie wykorzystywane do diagnostyki mammograficznej podlega wszystkim prawom fizyki, opisującym rozchodzenie się promieniowania. Przy wykonywaniu badania rentgenowskiego najważniejszy jest efekt pochłaniania - to dzięki temu zjawisku energia promieniowania docierająca do odbiornika, zwykle kliszy, jest różna w różnych obszarach, dając obraz tkanki, którą spenetrowały promienie. Innym zjawiskiem jest dyfrakcja (ugięcie) promieniowania, występująca przy przenikaniu promieniowania przez tkankę. Brytyjscy inżynierowie z University College w Londynie postanowili wykorzystać do celów diagnostycznych także tę, dotychczas bezużyteczną, część promieniowania. (...) Technika wykorzystywania promieniowania rozproszonego do diagnostyki mammograficznej nazwana została DEBI (Diffraction Enhanced Breast Imaging). Dzięki niej możliwe jest wykrycie zmian o wymiarach od 4 mm, a nie - powyżej 10 mm. (...)


Serce w Nałęczowie
Joanna Wajs

Nałęczów zmierza do bycia ośrodkiem wszechstronnym, zabiegającym zarówno o klientów młodych i aktywnych, jak i o kuracjuszy w podeszłym wieku (część zmodernizowanych obiektów dysponuje pokojami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych). Wzorem uzdrowisk europejskich, Nałęczów staje się na naszych oczach ośrodkiem wielofunkcyjnym. Wymaga tego wciąż rosnąca konkurencja na rynku tego typu usług w Europie. Należy jednak podkreślić, że mimo wielu innowacyjnych projektów główny trzon dotychczasowej działalności uzdrowiska pozostaje niezmieniony. Nałęczów, przekonuje zarząd firmy, nigdy nie zrezygnuje ze swego wizerunku uzdrowiska "leczącego serce". (...)


Doniesienia naukowe medNEWS
oprac. Tomasz Kobosz

- Pogrypowe miocarditis rzadsze niż uważano
- Nawrót niedomykalności po zabiegu plastyki zastawki
- Stres a ryzyko udaru mózgu
- Utrata masy ciała pogarsza rokowanie w niewydolności krążenia
- Helicobacter pylori rzadszy u osób z chorobą refluksową
- CagA-dodatnie szczepy Helicobacter pylori przyspieszają rozwój miażdżycy


Śladem tekstu "Najlepsi na świecie"
Michał Borkowski

Z zainteresowaniem zapoznałem się z publikacją na temat ratownictwa medycznego zatytułowaną "Najlepsi na świecie" ('SZ' nr 9-12 z br.) Wyczerpujący tekst, wskazujący rzekome błędy w organizacji i działaniu pomocy doraźnej, został opatrzony zdjęciami pracowników oraz ambulansów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, nie został natomiast opatrzony nazwiskiem autora. Lektura tekstu, który zawiera jedynie sądy bezimiennego autora o bezimiennych stacjach pogotowia ratunkowego, poruszyła mnie na tyle, że pozwoliłem sobie przeprowadzić polemikę z anonimowym ekspertem z zakresu organizacji systemu ratownictwa medycznego w Polsce. (...)


Mazowiecki sojusz partnerski
Dariusz R. Hajdukiewicz, Krzysztof Rymuza

Alians strategiczny szpitali może poprawić ich wyniki finansowe, pozycję rynkową i wizerunek. Może także przynieść tworzącym go zakładom wymierne korzyści, wynoszące 1,22 mln zł rocznie. (...) Najważniejsze korzyści wynikające z aliansów strategicznych to: szansa na przezwyciężenie dotychczasowej bierności, efekt korzyści skali, redukcja kosztów, łatwiejsze znalezienie nisz rynkowych, redukcja ryzyka, wzrost udziału w rynku, promocja nowoczesności, wzajemne uczenie się, poprawa jakości, wzrost satysfakcji klientów, poprawa wizerunku organizacji partnerskich, ale także - zachowanie autonomii organizacji członkowskich i łatwość odwrotu w przypadku zmiany strategii. (...)


Rada ratuje szpital
Marek Naumiuk

Pożyczką w wysokości 2,5 mln zł zamojscy radni wspomogli pod koniec marca Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu (tzw. stary szpital), ratując placówkę przed likwidacją. Zadłużenie SPZZOZ-u wynosi obecnie ok. 12 mln zł, z czego 80% stanowią zobowiązania wymagalne. Pożyczka nie rozwiąże finansowych problemów szpitala, pozwoli jedynie na dalsze funkcjonowanie placówki. Termin jej spłaty ustalono na koniec 2006 roku. (...)


Szpital partnerski
Marian Miśkiewicz

Zagadnienia kierowania przekładają się wprost na kwestie kosztów. Kto sprawdził, ile kosztuje autorytatywne kierowanie pracownikami - pozbawianymi samodzielności "potakiwaczami", wstrzemięźliwymi w pracy i szanującymi sobie czas wolny od zajęć? Czy nie jest kosztowne w skutkach złe traktowanie współpracowników przez osobę kierującą i czy nie powoduje to unikania przez podwładnych aktywnego włączania się do działań w przypadku pojawiających się trudności w ich miejscu pracy? Ile kosztuje fluktuacja personelu w rezultacie niepokojów w pracy i sporów z przełożonymi, przestój wolnych łóżek, czas oczekiwania pacjenta na przyjęcie, spowolniona diagnostyka i terapia, odroczenie zwolnienia chorego ze szpitala - wtedy, kiedy personel działa jedynie na polecenie przełożonego? (...)


Zarządzanie zasobami ludzkimi: Pracownicy i nowe możliwości
Stefan Janusz

Zarządzanie zasobami ludzkimi można podzielić na "twarde" i "miękkie". Podział ten dotyczy rozwiązywania problemów i procesu decyzyjnego. Koncepcja "twardego" ZZL, mówiąc ogólnie, oparta jest na liczbach. Duże znaczenie mają tu statystyka i wskaźniki, np. skala fluktuacji. Jest to podejście nastawione na zbieżność celów pracownika z celami zakładu pracy. Model "miękki" współgra z ideami pochodzącymi z nauk behawioralnych, zajmuje się złożonością problemów. Przy stosowaniu tego podejścia najistotniejsze są dwa pytania: dlaczego tak się stało, a gdy znajdziemy przyczynę zdarzenia - co zrobić, aby poprawić ten stan. Wyraźnie uwzględnia się tu odmienność pracowników od pozostałych zasobów, bo posiadają oni uczucia i emocje, jednak z drugiej strony - indywidualne potrzeby ludzi nie zawsze są zgodne z potrzebami organizacji. (...)


ISO w szpitalu
Piotr Miadziołko

Wszędzie, gdzie występuje gospodarka wolnorynkowa, najważniejszą rolę odgrywa jakość wyrobów oraz usług. ISO (ang. International Organization for Standardization, zał. 1947 r. z siedzibą w Genewie) skupia krajowe organizacje normalizacyjne (w tym od 1947 r. Polski Komitet Normalizacyjny). Zajmuje się opracowywaniem międzynarodowych norm ISO. Zadaniem organizacji jest ułatwianie międzynarodowej wymiany dóbr i usług oraz współpracy naukowo-technicznej, ekonomicznej i in. 15 grudnia 2000 r. opublikowano trzy nowe normy z serii ISO 9000:2000: ISO 9000:2000 - System zarządzania jakością - podstawy i słownik; ISO 9001:2000 - System zarządzania jakością - wymagania; ISO 9004:2000 - System zarządzania jakością - udoskonalenia. (...)


Szpital akademicki - warsztat pracy naukowej
Andrzej Tykarski

Jaka jest rola szpitala klinicznego jako warsztatu pracy naukowej lekarzy akademickich? Mógłbym oczywiście wyliczyć, ileż to doktoratów i habilitacji obroniono na podstawie badań przeprowadzonych np. w naszym szpitalu, opisując wyposażenie i osiągnięcia pracowni diagnostyczno-badawczych w naszych klinikach i zakończyć stwierdzeniem, że wszystko to czynimy na cześć i chwałę 180-letniego Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Byłoby w tym wiele prawdy. Jednak wspólnie z lekarzem naczelnym naszego szpitala, panem dr. Szczepanem Coftą, doszliśmy do wniosku, że warto pokusić się o próbę bilansu korzyści, ale i problemów oraz niejasności, jakie pojawiają się w relacjach szpital kliniczny - zespół badawczy. Niejasności wynikających z braku sensownych uregulowań odgórnych oraz ustaleń wewnętrznych dotyczących wzajemnych praw i obowiązków szpitala klinicznego wobec lekarzy-naukowców oraz prowadzących badania naukowe wobec szpitala klinicznego. (...)


Infekcje odcewnikowe w terapiach dożylnych
Beata Ochocka

Zakażenia pierwotne krwi i zakażenia linii naczyniowych należą obecnie do najczęstszych i najcięższych (sepsy) postaci zakażeń u pacjentów hospitalizowanych w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej. Infekcje związane z cewnikowaniem naczyń są przyczyną infekcji wewnątrzszpitalnych i powodem posocznic, szczególnie w oddziałach intensywnej opieki medycznej. Redukcja i eliminacja czynników ryzyka tych zakażeń jest bardzo ważnym problemem współczesnej epidemiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego i jakości opieki pielęgniarskiej. Zapobieganie im związane jest ściśle z mikrobiologią szpitalną oraz zasadami, standardami i procedurami, o których niżej. (...)


Odnawiajmy nadzieję

Na stołecznym Torze Wyścigów Konnych "Służew" dziesiątki tysięcy osób uczestniczyły w niedzielę 27 kwietnia w Wiosennym Pikniku "ODNAWIAMY NADZIEJĘ". Występy największych gwiazd polskiej muzyki, pokaz woltyżerki, skoki spadochronowe, aukcja, wesołe miasteczko, wioska indiańska - to tylko część atrakcji. Podczas tej akcji charytatywnej zebrano ponad 6,7 mln zł. Ofiarodawcami były zarówno duże firmy, jak i rzesze osób prywatnych. Można było wpłacać pieniądze na konto, przekazywać darowizny rzeczowe, wysyłać SMS-y, a także telefonować pod numer 0-700. Można było porozmawiać z dyżurującymi w studiu TVN gwiazdami, wśród których byli aktorzy, piosenkarze, sportowcy, politycy, dziennikarze. Przez cały dzień telewizja TVN i Radio Zet nadawały relacje z przebiegu tej ogromnej, publicznej zbiórki funduszy na rzecz odnowy szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. (...)


Szpital promujący zdrowie
Barbara Lenard

Liczący 15 lat projekt WHO Szpital Promujący Zdrowie (Health Promoting Hospital) powstał w celu, jak to określa polski koordynator programu dr Jerzy B. Karski, włączenia koncepcji, wartości i standardów promocji zdrowia w organizacyjną strukturę i kulturę szpitala, aby ułatwić i zachęcić do współpracy i wymiany doświadczeń oraz programów między uczestniczącymi szpitalami oraz by włączyć promocję zdrowia do zarządzania i struktury szpitala, a także do opieki zdrowotnej w ogóle. W istniejącej już ponad 10 lat Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie liczba szpitali przekroczyła 100, co wiąże się m.in. z nadziejami na finansowanie programów z funduszy Unii Europejskiej. W Europejskim Regionie Światowej Organizacji Zdrowia liczba szpitali realizujących projekt przekroczyła 500, ale tylko kilka polskich szpitali działa w Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot