„Służba Zdrowia” nr 51-54 z 5 lipca 2001 r.


archiwum 2001
 
Ubezpieczenia zdrowotne w Czechach
Karel Satera

Momentem zwrotnym reformy służby zdrowia w Republice Czeskiej było wprowadzenie w 1993 r. systemu powszechnego ubezpieczenie zdrowotnego, dzięki któremu są od tego czasu pokrywane koszty opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. System opiera się na zasadzie solidaryzmu zdrowych i bogatych z biednymi. Według obowiązującego prawa, ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, przy czym każdy z uczestników jest ubezpieczony indywidualnie. Płatnikami składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne są sami ubezpieczeni, pracodawcy i państwo (...)


/ Ubezpieczenia zdrowotne w Czechach / Karel Satera
 
Likwidacja KZKCh - i co dalej?

30 czerwca zakończył statutową działalność Krajowy Związek Kas Chorych. Według wielu specjalistów, zabraknie bardzo potrzebnej instytucji dla dalszego rozwoju ciągle raczkującego systemu puz. Kto i w jaki sposób może odegrać rolę spajającą system, gdy nie będzie już działać KZKCh? Jaki jest bilans dorobku tej instytucji oraz jakie są największe osiągnięcia i błędy w całym systemie puz? (...)


/ Likwidacja KZKCh - i co dalej? /
 
Reforma reformy
Marek Wójtowicz

O konieczności zmniejszenia liczby płatników mówi się w środowisku menedżerskim od dłuższego czasu. Siedemnaście księstw wymyślających siedemnaście różnych sposobów alokacji pieniędzy na identyczne w każdym z nich choroby, stało się samo w sobie chorą zasadą ustrojową. Zdrowotny solidaryzm społeczny diabli wzięli, bo bogatsze księstwa niechętnie i skąpo dzieliły się i dzielą przychodami z biedniejszymi. Nawet delikatna (za delikatna!) "perswazja" UNUZ nie zapobiega demoralizującym rynek różnicom w poziomie finansowania usług zdrowotnych w regionach bogatych i biednych. Szczególnie widoczne jest to w zozach działających na obszarze dwóch kas: bogatej i biednej (...)


/ Reforma reformy / Marek Wójtowicz
Z całego świata do Lwowa
Tomasz Sienkiewicz

Z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie, odbywa się w tym mieście Spotkanie Jubileuszowe i Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. "Medycyna ostatniej dekady XX wieku". Liczny udział w imprezie biorą polscy lekarze z kraju i z całego świata; współorganizatorami są Naczelna Izba Lekarska oraz Dolnośląska OIL, a także Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Lwowski Państwowy Uniwersytet Medyczny (...)


Ogłoszono już konkurs ofert na Mazowszu na rok 2002
Małgorzata Kukowska, Anna Jarosz

Zarząd MRKCh w tym roku znacznie przyspieszył prace nad konkursem ofert na rok 2002. Od pierwszego lipca świadczeniodawcy zainteresowani kontraktami mogą już odbierać w siedzibie kasy i oddziałach materiały nt. konkursu ofert. Tylko w trzech dziedzinach: onkologii, kardiologii i szpitalnych oddziałach ratunkowych warunki konkursu zostaną ogłoszone 6 sierpnia. Świadczeniodawcy mają 2 miesiące na przygotowanie oferty, następne 2 miesiące będą trwać rokowania. Konkursy w poszczególnych grupach świadczeń zostaną rozstrzygnięte przed końcem roku. Planuje się, że nawet w tak trudnych dziedzinach, jak lecznictwo szpitalne i specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, konkursy zakończą się na przełomie października i listopada (...)


Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali:

Outsourcing po polsku
Halina Kleszcz

Pozbywanie się przez szpitale bagażu wykonywania części usług, głównie niemedycznych, utożsamianych z tzw. logistyką, a więc sprzątania, prania, żywienia, transportu, ochrony mienia, komputeryzacji, ale także - zlecanie firmom z zewnątrz np. badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, stało się tematem konferencji zorganizowanej w Krakowie 25 czerwca br. z udziałem Andrzeja Rysia, podsekretarza stanu w MZ, na temat outsourcingu usług w polskich szpitalach w nowym systemie ochrony zdrowia. Była to okazja podzielenia się wprawdzie skromnymi, lecz wielce zachęcającymi doświadczeniami (...)


Bez gwarancji bezpieczeństwa
Witold Ponikło

Od czasu do czasu system opieki zdrowotnej w Polsce wstrząsany jest nagłaśnianymi przez media informacjami o nieprawidłowościach, które zagrażają bezpieczeństwu pacjenta i podważają ufność w skuteczność procesu leczenia. Ostatnio szczególnie głośno było o przypadku nie kontrolowanego napromieniowania pacjentek podczas zabiegu radioterapii, a także zgonie pacjentki po wykonaniu relatywnie prostego zabiegu chirurgicznego. Inne, "drobne" wypadki nie są tak znane, poza wąskim gronem najbardziej zainteresowanych osób, lub wręcz są otaczane klauzulą poufności (...)


Przetargi dla wybranych (2)
Zbigniew Koczorski

W opinii Urzędu Zamówień Publicznych i Najwyższej Izby Kontroli nieprawidłowa realizacja zamówień publicznych przy wielkich kontraktach rządowych przynosi milionowe straty. Nieprawidłowości są w dużej mierze wynikiem niekompetencji organów udzielających zamówień, jednakże powyższe instytucje wskazują również na przypadki celowego naruszania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. W poprzednim numerze SZ przedstawiliśmy pierwszą część opracowania, w którym oceniono zamówienia publiczne dokonywane w sektorze ochrony zdrowia w 2000 r. Dziś - ciąg dalszy opracowania (...)


Zyski z sieci
Anna Jarosz

Komputeryzacja zakładów opieki zdrowotnej jest procesem, którego nie da się uniknąć ani powstrzymać. Konieczność dokonywania wzajemnych rozliczeń, a przede wszystkim - obsługa kontraktów zawartych z kasą (kasami chorych) wymaga systemu szybkiego przekazywania danych. Na szczęście, istnieje wiele gotowych systemów, które po dostosowaniu do indywidualnych potrzeb odbiorcy można wprowadzać do placówek (...)


Łagodne powiększenie stercza - problem ciągle aktualny
Wojciech Szewczyk

Wiedza na temat istoty łagodnego rozrostu stercza - BPH (ang. Benign Prostatic Hyperplasia) oraz objawów z dolnych dróg moczowych - LUTS (ang. Lower Urinary Tract Syptoms), jakie towarzyszą temu schorzeniu, powiększa się z roku na rok. Tradycją urologicznych kongresów naukowych stały się międzynarodowe spotkania dotyczące BPH, które odbywają się co 2 lata. Ostatni miał miejsce w Paryżu w dniach 25-28 czerwca 2000 r., a pozjazdowa monografia poświęcona łagodnemu rozrostowi stercza liczy ponad 500 stron (...)


Rak stercza - wyzwanie dla lekarza rodzinnego i urologa
Wojciech Szewczyk

Rak stercza (RS), złośliwy nowotwór występujący u mężczyzn, stanowi 80% nowotworów męskich narządów płciowych. Jest drugą co do częstości (po raku płuc) przyczyną śmierci mężczyzn z powodu nowotworu. Choroba ta, jako bardzo istotny problem zdrowia publicznego, jest wyzwaniem zarówno dla lekarza pierwszego kontaktu, jak też urologa, a ich wzajemna współpraca i zrozumienie problemu - to podstawa skutecznego rozpoznania oraz leczenia RS (...)


Liczenie kosztów leczenia
Maciej Sokołowski

Ktoś powiedział, że w ochronie zdrowia zacznie się dobrze dziać dopiero wtedy, kiedy spełnione zostaną dwa warunki: po pierwsze - każdy pacjent otrzyma rachunek za leczenie, po drugie - znajdzie się ktoś, kto ten rachunek zapłaci. Z punktu widzenia zakładu opieki zdrowotnej, analiza opłacalności i decyzje zarządcze są ściśle związane z rachunkiem kosztów leczenia, a tylko pośrednio dotyczą sposobów finansowania produktu kupowanego przez płatnika, którym obecnie najczęściej jest kasa chorych (...)


Korzyści z liczenia kosztów
Maciej Orłowski

Jeszcze dwa lata temu nie potrafiłbym mówić o tym z przekonaniem, ponieważ nie miałem wówczas najmniejszego pojęcia o kosztach ponoszonych przez mój oddział, a poza tym uważałbym, że jest to problem pionu administracyjno-ekonomicznego naszego zozu, a nie kadry medycznej. Dziś mogę natomiast przedstawić już korzyści wynikające z wdrożenia rachunku kosztów i systemu budżetowania dla Oddziału Chirurgicznego SP ZOZ w Rawiczu (...)


System grup diagnostycznych (DRG):

Z doświadczeń Europy Zachodniej
Alicja Sobczak

W różnych krajach funkcjonują odmienne nazwy systemów klasyfikowania przypadków jednorodnych pod względem klinicznym i kosztowym. Wynika to z aplikacji w poszczególnych krajach różnych amerykańskich odmian i modyfikacji pierwowzorów oraz tworzenia systemów własnych. Niemniej każdy z nich jest oparty na logice wypracowania homogenicznych kategorii kliniczno-kosztowych, co pozwala na zaliczenie wszystkich do systemów oryginalnie nazwanych DRG (diagnosis-related groups, czyli "grupy odnoszące się do diagnozy") (...)


Reforma w Szpitalu Bielańskim
Anna Jarosz

21 czerwca br. w Szpitalu Bielańskim w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni ultrasonografii i mammografii. Plan uruchomienia nowoczesnych pracowni pozwolił szpitalowi wygrać konkurs na badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka piersi i szyjki macicy. (W ub.r. prowadzono tu już badania skryningowe wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i gruczołu krokowego.) (...)


Czy będzie prywatyzacja szpitali?
Tadeusz Jędrzejczyk

Jeszcze kilka lat temu statystyki opisujące stan lecznictwa zamkniętego w Polsce nie ujmowały prywatnych szpitali. Jednak już niedługo jednym z najważniejszych pytań, jakie będzie się pojawiało przy okazji opisu polskich szpitali, będzie dotyczyło ich struktury własnościowej. Szpitale przestaną się dzielić tylko na jednostki powiatowe, wojewódzkie i resortowe. Niewiele jednak wskazuje na możliwość szybkiego przebiegu procesu prywatyzacji w tym segmencie usług medycznych (...)


Menedżerowie nie chcą już rewolucji
Tomasz Sienkiewicz

W czerwcu br., pod egidą Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, zebrało się ok. 70 dyrektorów prowadzących placówki szpitalne, na konferencji "Szpitale w 3. roku reformy". Druga część imprezy miała być poświęcona ochronie zdrowia w programach wyborczych ugrupowań politycznych. W kolejności alfabetycznej miały zaprezentować swoje programy: AWS, PO, PSL, SLD i UW. Mimo że każda z tych partii przyjęła zaproszenie, w dniu, w którym odbywała się konferencja (7 czerwca) pojawiły się niespodziewane przeszkody. W efekcie swą obecnością nie zaszczycił zebranych żaden polityk - ani jedno ugrupowanie nie oddelegowało swojego przedstawiciela na spotkanie z dyrektorami szpitali (...)


Mała reforma walijska
Marian Miśkiewicz

W Wielkiej Brytanii trwa dyskusja nad modelowaniem systemu opieki szpitalnej i sieci instytucji służącej jej zapewnieniu. Szczególnym akcentem tej debaty jest określenie roli i funkcji ogólnych szpitali powiatowych (district general hospital). Zasadniczym przedmiotem artykułów i dyskusji jest konceptualizacja w sieci szpitalnej układów satelitarnych z nowym ogniwem, jakim jest jednostka określana mianem szpitala lokalnego. Szpital takiego typu ma być zamiennikiem istniejących szpitali wiejskich, versus gminnych. W niektórych wypowiedziach pojawia się zamysł pozostawienia nadal tych najmniejszych szpitali i uczynienia ze szpitala lokalnego ogniwa integrującego je z istniejącym od kilku lat w Wielkiej Brytanii trustem szpitalnym (większy zespół szpitalny o szerokim profilu świadczeń i kompleksowej opiece). Idea takiej zmiany modelowej przyjęła się w Południowej Walii (...)


Sprzątanie po szwedzku
Witold Ponikło

Sprzątanie jest czynnością wykonywaną wszędzie tam, gdzie przebywa człowiek. Jej sensem jest nie tylko przywrócenie walorów estetycznych otoczenia, lecz także zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego. W instytucjach opieki zdrowotnej ten drugi aspekt jest szczególnie ważny - ze względu na osłabienie systemu immunologicznego osoby chorej, a także, w niektórych przypadkach, uszkodzenia powłok ciała. Sprzątanie w warunkach szpitalnych musi się więc charakteryzować wysoką efektywnością, ocenianą zwykle pod kątem liczby mikroorganizmów (na jednostkę powierzchni lub objętości), które przeżyły tę czynność. Zwiększona liczba mikroorganizmów w środowisku szpitalnym jest tym bardziej groźna, że są one - w pewnej części - uodpornione na leki stosowane standardowo do zwalczania zakażeń i infekcji (...) Systematyczni Szwedzi przeprowadzili w Szpitalu Uniwersyteckim w Lund ciekawe badanie skuteczności sprzątania z minimalnym użyciem środków chemicznych. Raport opisujący metody i rezultaty takiego typu sprzątania jest bardzo interesujący (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot