„Służba Zdrowia” nr 27-29 z 3 kwietnia 2000 r.


archiwum 2000
 
Niebezpieczny zawód
Marek Wójtowicz

Tragiczna śmierć naszego kolegi – lekarza weterynarii w trakcie obławy na cyrkowe tygrysy powinna uzmysłowić politykom, społeczeństwu, pacjentom i kasom chorych, że wykonywanie usług leczniczych może być niebezpieczne. Lekarze medycyny, a także lekarze weterynarii wykonują swoje obowiązki w różnych sytuacjach. Najważniejszy ich cel to udzielenie pomocy w zagrożeniu zdrowia i życia. Nierzadko pomoc medyczna udzielana jest jednak w otoczeniu i sytuacjach stwarzających bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia lekarza. (...)


/ Niebezpieczny zawód / Marek Wójtowicz

POLITYCY O REFORMIE

W ocenie SLD: Seminarium klubu parlamentarnego
M.P.

AWS-UW limituje zdrowie i życie obywateli – twierdzą liderzy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. – Po wprowadzeniu w życie reformy systemu ochrony zdrowia, tylko w I kwartale 1999 r. liczba zgonów – w porównaniu z latami poprzednimi – wzrosła o 15 proc. – przypominają. – W służbie zdrowia panuje chaos i nieudolność – twierdzą posłowie opozycji. (...)


POLITYCY O REFORMIE

Zdaniem UW: II Forum Zdrowia w Krakowie
Halina Kleszcz

Władze samorządowe województwa małopolskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, dyrektorzy publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, dyrekcja Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych zostali zaproszeni przez krakowską Unię Wolności do dyskusji nad pilnymi i niezbędnymi korektami wdrażanego systemu ubezpieczeń zdrowotnych podczas II Forum Zdrowia w Krakowie. (...)


XI zjazd dolnośląskich pielęgniarek i położnych
Ewa Krupczyńska

W XI Zjeździe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, który odbył się 18 marca br., uczestniczyło 297 delegatów reprezentujących ponad 14-tysięczną rzeszę pielęgniarek i położnych z b. województw wrocławskiego i legnickiego. Zjazd przyjął sprawozdania z działalności DORPiP w ubr. Zaakceptował budżet na rok 2000. Najwięcej środków przewidziano w br. na szkolenia pielęgniarek i położnych. Izba w 100% finansuje koszty kursów i szkoleń swoich członków, mimo że powinny to robić zakłady pracy. – Tymczasem pracodawcy nie chcą nawet zwalniać nas na szkolenia – żaliły się pielęgniarki. Narzekały też, że zakłady pracy nie doceniają faktu uzyskania przez nie wyższych kwalifikacji i z tego tytułu nie otrzymują spodziewanych dodatków lub podwyżek. (...)


Spojrzeć w oczy faktom
Piotr Krasucki

Do praw natury należy to, że wszyscy jesteśmy śmiertelni. W związku z tym tworzymy różne mierniki, które mają nas informować, kiedy śmierć jest „zła”, a kiedy „bardzo zła” czy wręcz – „najgorsza”, zakładając, że jest tym „mniej zła”, im później następuje. Stąd do standardowych miar poziomu cywilizacyjnego zalicza się – może i słusznie – wskaźnik umieralności niemowląt czy jak woli UNICEF – dzieci do piątego roku życia, a także (może mniej słusznie) oczekiwany czas dalszego życia w momencie urodzin. Analizując takie dane, musimy pamiętać, że w ciągu niespełna dwóch stuleci rzeczywistość demograficzna zmieniła się ogromnie: już w XIX wieku opanowano w bogatszych krajach wiele epidemii, nauczyliśmy się także zapobiegać klęskom głodu, a w XX wieku dokonaliśmy dalszego postępu w tych dziedzinach. (...)


Przed V zjazdem izb lekarskich
Ryszard Łopuch

Ponad 80% społeczeństwa uważa, że reforma jest źle przygotowana i źle wprowadzana. Prawie wszyscy pracownicy służby zdrowia też są z niej niezadowoleni. Premier Buzek, wicepremier Balcerowicz, część posłów i senatorów twierdzi natomiast, że reforma „idzie w dobrym kierunku” i wszystko jest w porządku. Te poglądy żywią też dobrze opłacani urzędnicy kas chorych i Ministerstwa Zdrowia. (...)


Węgierskie dylematy
Małgorzata Kukowska

Reforma węgierskiej służby zdrowia przebiega podobnie, choć nie identycznie jak polska. Gdyby reformatorzy z obu krajów częściej wymieniali się doświadczeniami, być może udałoby im się ustrzec wielu popełnionych błędów. Węgry mają 10 mln mieszkańców. Od wielu lat notują ujemny przyrost naturalny. Rocznie populacja Węgier zmniejsza się o ok. 40 tys. osób. Następuje szybkie starzenie się społeczeństwa, co jest zjawiskiem powszechnym także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. (...)


MEDYCYNA SZKOLNA

Miało być inaczej
Andrzej Grzybowski

Dużo emocji budzi dziś przyszłość medycyny szkolnej. Czy medycyna szkolna jest potrzebna? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Kto ma ją finansować? Medycyna szkolna funkcjonuje na pograniczu dwóch dziedzin: oświaty i ochrony zdrowia, przeżywających ostatnio ogromne przemiany. Zgodnie z reformą systemu oświaty prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów należy do gminy, natomiast szkół ponadgimnazjalnych do powiatu. Samorząd terytorialny ponosi jednak także odpowiedzialność za organizację oświaty i wychowania oraz ochrony zdrowia na swoim terenie. (...)


Akademickie Dolnośląskie Centrum Kardiologii
Ewa Krupczyńska

W październiku 1999 r. prof. Leszek Paradowski zaproponował utworzenie nieformalnego związku kilku placówek medycznych pod nazwą Akademickie Dolnośląskie Centrum Kardiologii. Celem przedsięwzięcia będzie współpraca jednostek wojewódzkich i akademickich na rzecz zmniejszenia w ciągu 2–3 lat wskaźnika śmiertelności okołozawałowej we Wrocławiu i byłym województwie wrocławskim (ok. 1 mln mieszkańców), a docelowo – w całym regionie. Podczas otwartego posiedzenia senatu Akademii Medycznej, w listopadzie ub.r., pomysłowi temu przyklasnęli wszyscy zainteresowani, w tym władze samorządowe, Wojewoda Wrocławski, parlamentarzyści. (...)


Łączność a ratownictwo
Witold Ponikło, Zofia Ciok

Od strony technicznej skuteczne ratownictwo wymaga nie tylko stworzenia możliwości szybkiego przemieszczania się ekip ratowniczych, lecz także niezawodnego i wydajnego – czyli zdolnego do transmisji dużej ilości danych – systemu łączności. Punkty, pomiędzy którymi owa łączność musi funkcjonować to: zespoły ratownicze, lokalne i regionalne centra ratownictwa, inne służby, których działanie może być istotne dla akcji ratowniczej (np. policja). Dodatkowym, niezwykle ważnym elementem systemu łączności ratowniczej jest łączność pomiędzy osobą zgłaszającą zdarzenie wymagające akcji ratunkowej a lokalnym centrum ratownictwa. (...)


Defibrylacja z użyciem dwufazowej fali
Witold Ponikło

W kwietniu 1999 roku na łamach tej rubryki opisałem aparat do defibrylacji dwufazowej. Przypomnijmy pokrótce powody, które uzasadniają stosowanie defibrylacji dwufazowej (BTE – bifasic truncated exponetial defibrillation). BTE polega na odwróceniu podczas wyładowania elektrycznego kierunku prądu płynącego przez ciało pacjenta. Ujednolicenie wektora elektrycznego pojedynczych komórek mięśnia sercowego możliwe jest tylko w wypadku właściwego natężenia prądu wywołanego rozładowaniem elektrod defibrylatora. W wypadku defibrylacji jednofazowej (jeden kierunek przepływu prądu) tylko 4% energii dostarczonej do ciała pacjenta przepływa przez mięsień serca. (...)


Program zamiast listonosza (cz. 1)
Tomasz Kobosz

W poprzednim odcinku „Sieciowego vademecum” pokazałem, jak założyć konto poczty elektronicznej oraz jak z niego korzystać za pośrednictwem przeglądarki stron WWW. Jeśli nasze konto jest zgodne z protokołem POP3, znacznie wygodniej będzie nam prowadzić korespondencję używając tzw. klienta poczty POP3, czyli mówiąc językiem bardziej ludzkim – programu pocztowego. Najpopularniejszym w Polsce przedstawicielem tego gatunku oprogramowania jest Outlook Express 5, dlatego na jego przykładzie przedstawię najważniejsze zagadnienia dotyczące korzystania z poczty e-mail. (...)


Wytyczne postępowania w udarach mózgu
Hubert Kwieciński

Z uwagi na częste występowanie oraz następstwa kliniczne, udary mózgu są poważnym problemem zdrowotnym i społeczno-ekonomicznym w skali światowej. Opracowanie jednolitych standardów postępowania w udarach jest prawie niemożliwe, gdyż jest to bardzo heterogenna grupa pod względem etiologii, istnieje też wiele kontrowersji odnośnie do leczenia. Ważne jest, aby wytyczne postępowania w udarach miały naukowe uzasadnienie. (...)


 
Zapobieganie udarom mózgu
Bartłomiej Piechowski-Jóźwiak, Anna Kamińska

Wśród chorób układu krążenia udary mózgu są jedną z głównych przyczyn zgonów oraz niesprawności. Duże znaczenie w zmniejszaniu śmiertelności z ich powodu ma zapobieganie. Ważne jest więc wyraźne określenie sposobów postępowania w profilaktyce zdrowotnej oraz wtórnej udaru mózgu. (...)


/ Zapobieganie udarom mózgu / Bartłomiej Piechowski-Jóźwiak, Anna Kamińska
 
Rehabilitacja po udarze mózgu
Teresa Gustyn

Następstwem naczyniowych uszkodzeń mózgu mogą być: niedowłady lub porażenia połowicze, rzadziej czterokończynowe, z towarzyszącymi zaburzeniami czucia powierzchniowego i głębokiego, zaburzenia zwieraczy, połykania, widzenia, wyższych czynności nerwowych mające charakter trwały bądź przemijający, a więc: zaburzenia mowy, pisania liczenia, agnozji, apraksji i inne. Dlatego podstawowym celem rehabilitacji jest zmniejszenie okresu niesprawności funkcji ruchowych i wyższych czynności nerwowych. Dobra współpraca zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego z chorym, jego rodziną i przedstawicielami środowiska, w którym przebywa, mają decydujący wpływ na przebieg i skuteczność całego procesu rehabilitacyjnego. (...)


/ Rehabilitacja po udarze mózgu / Teresa Gustyn
 
Siedemnasta branżowa
Jacek Bednarczyk

Mija niemal półtora roku od wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów powołującego do życia pierwszą w Polsce i jedyną branżową kasę chorych. Od 4 stycznia 2000 r., zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, kasa straciła swój branżowy charakter, stając się jedną z 17 kas chorych, której członkiem może zostać każdy (...)


/ Siedemnasta branżowa / Jacek Bednarczyk
 
Informatyka w Branżowej Kasie Chorych
Piotr Starzyk

31 grudnia 1998 roku została podpisana umowa na dostawę Kompleksowego Systemu Informatycznego KS-SIKCH pomiędzy kierownictwem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych a firmą Kamsoft z siedzibą w Katowicach, będącą przedstawicielem konsorcjum firm: SPIN z Katowic i SEKOM z Warszawy. Jako jedyna kasa chorych w kraju 2 stycznia ubiegłego roku rozpoczęliśmy wdrażanie systemu (...)


/ Informatyka w Branżowej Kasie Chorych / Piotr Starzyk
 
Kulisy kontroli
Krzysztof Filip / Andrzej Wojciechowski

Każda kasa chorych ma własną jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za kontrolę świadczeniodawców. W centrali branżowej kasy funkcję tę pełni Biuro Kontroli i Realizacji Świadczeń, a w oddziałach kasy - działy kontroli (...) Kontrole gospodarki lekiem, w tym - prawidłowości wypisywania i realizacji recept lekarskich mają charakter szczególny. Wyróżnia je to, iż większość dotyczy aptek, a więc "świadczeniodawców", z którymi nie ma obowiązku zawierania umów (...)


/ Kulisy kontroli / Krzysztof Filip / Andrzej Wojciechowski
 
Profilaktyka
Krystyna Knypl

Do konkursu ofert 2000 w BKChSM na programy profilaktyczne przystąpiło 56 ośrodków. Po szczegółowej ocenie ofert i negocjacjach komisja konkursowa zakwalifikowała do realizacji 29 programów z 17 ośrodków zarówno branżowych, jak i regionalnych. Środki kasy na ten cel w 42% przeznaczono na programy profilaktyczne u dzieci i młodzieży, a w 58% u dorosłych (...)


/ Profilaktyka / Krystyna Knypl
 
Opinie: Chłopiec do bicia
Anna Palacz

Sytuacja placówek resortowych była i jest trudna. Tylko niewiele z nich podpisało umowy na 2000 rok z kasami regionalnymi. Nie jest to spowodowane niezaradnością dyrektorów szpitali, ale raczej brakiem woli kas regionalnych (...)


/ Opinie: Chłopiec do bicia / Anna Palacz
 
Opinie: Pięć refleksji
Marek Wójtowicz

Jest w kasie branżowej pięć elementów jej działalności, które mi się podobają: ogólnopolski zasięg poprzez sieć oddziałów podporządkowanych centrali, skupienie się na merytorycznej pracy bez medialnych fajerwerków, szacunek okazywany świadczeniodawcom w trakcie negocjacji, dostosowanie struktury zakupu usług do oczekiwań swoich członków, większe zasoby finansowe w porównaniu z kasami cywilnymi (...)


/ Opinie: Pięć refleksji / Marek Wójtowicz


>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot