Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 19–22/2002
z 7 marca 2002 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2002


KLINIKA

Ciała obce w laryngologii - istotny problem w praktyce ambulatoryjnej i klinicznej

Jarosław Wysocki

Ciała obce w nosie, uszach czy oskrzelach są częstym problemem w laryngologii dziecięcej (...) Do kazuistyki zaliczyć można znalezienie w jamie nosa fragmentu gałązki świerkowej, wciśniętego zgodnie z układem igieł i w związku z tym zaklinowanego nieodwracalnie w jamie nosowej (konieczne było jej usunięcie w warunkach sali operacyjnej przez nosogardło) (...) Spektrum możliwych ciał obcych jest tak szerokie, jak oferta handlowa na rynku oraz zakres przedmiotów dostępnych dziecku. Ponad 1/3 stanowią jednak nasiona. Organiczne ciała obce stanowią 85%, nieorganiczne 10%, a niezdefiniowane 7%. Wśród organicznych dominują kukurydza, fasola i orzeszek ziemny. (...)


Wewnątrzczaszkowe powikłania zapalne w otolaryngologii

Jarosław Wysocki, Mariusz Bubrowski

Zapalenia uszu, zatok przynosowych czy angina w niekorzystnych dla chorego warunkach mogą być powikłane zapaleniami wtórnymi, z których większość stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta. Powikłania te mogą być miejscowe (np. wewnątrzskroniowe, oczne i oczodołowe), odległe (wewnątrzczaszkowe) bądź uogólnione (posocznico-ropnica). Powikłania miejscowe są często wstępem do pojawienia się powikłań wewnątrzczaszkowych, do których dochodzi w dalszym etapie, po przekroczeniu kolejnych barier anatomicznych (...)


Nieżyt nosa - klasyfikacja, etiopatogeneza, leczenie

Jarosław Wysocki

Nieżyt nosa jest schorzeniem mającym bardzo różnorodną etiologię przy dość podobnym przebiegu. W równym stopniu może być następstwem przyczyn miejscowych, jak i towarzyszyć schorzeniom ogólnoustrojowym. Na powstawanie nieżytów nosa może mieć wpływ szereg czynników, takich jak: uwarunkowania genetyczne i wynikająca z tego konstrukcja anatomiczna, zaburzenia fizjologicznego oczyszczania się dróg oddechowych, podłoże immunologiczne, czynniki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza, chemizacja życia). Z uwagi na rosnącą częstość zapadania na alergiczny nieżyt nosa, zajmuje on obecnie wśród nieżytów nosa rolę szczególną (...)


Otolaryngologia w internecie

Linki


RESTRUKTURYZACJA

Ełckiej transformacji ciąg dalszy

Dylematy restrukturyzacji

Andrzej Orzechowski

Spzoz powinien mieć zdolność upadłościową lub - przynajmniej - układową. Samorządy są zbyt słabe ekonomicznie, by mogły ponosić (jako organy założycielskie) obciążenia finansowe związane z pokrywaniem ujemnego wyniku finansowego spzozu bądź spłatą zobowiązań po zlikwidowanym spzozie. Problem ten w Polsce nabrzmiewa, bowiem w większości placówek zobowiązania narastają lawinowo. Przy zagrożeniu bankructwem kierownictwo i załoga spzozu miałyby więcej bodźców do dbałości o koszty, kontrahenci byliby bardziej ostrożni i krytyczni przy ocenie możliwości regulowania zobowiązań przez spzoz, a "hodowcy długów" - nie mieliby zajęcia i zysków (...)


Pionier z Kwidzyna

Małgorzata Kukowska

Rada Powiatu w Kwidzynie już w listopadzie 2000 r. zdecydowała się na stanowczy krok: podjęła uchwałę o likwidacji publicznego i utworzeniu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (...) Postanowiono, że organem założycielskim dla niepublicznego zozu stanie się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy spółki miał wynosić co najmniej 500 tys. zł, dzielić się na udziały po 500 zł. Pierwszy wariant przewidywał, że wspólnikami staną się wyłącznie pracownicy szpitala, drugi - że pracownicy, samorządy terytorialne i inwestor strategiczny, przy czym żaden z tak zdefiniowanych podmiotów nie obejmie więcej niż 45 proc. udziałów. Ponieważ pracownicy zadeklarowali chęć wykupienia udziałów tylko do 200 tys. zł, zrealizowany został wariant drugi. Wspólnikami zostały także samorządy: powiatu, miasta i gminy Kwidzyn oraz gmin Ryjewo i Sabinki. Po przystąpieniu ostatnich udziałowców, w czerwcu ub.r., kapitał zakładowy spółki wynosił 1450 tys. zł (...)


Prywatyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:

Prawne uwarunkowania

Janusz Styk

Mówiąc o prywatyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, używamy pewnego skrótu myślowego, gdyż przepisy ustawy z 30 sierpnia 1991 r. z późn. zm. nie przewidują oczywiście prywatyzacji spzozu; mówić więc można tylko o prywatyzacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Ustawa przewiduje jedynie tworzenie, przekształcenie i likwidację spzoz (art. 36-43), samo natomiast przekształcenie polegać ma na likwidacji spzozu i utworzeniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego, utworzonych przez ministra, wojewodę lub jednostkę samorządu terytorialnego (art. 35b i 35c w zw. z art. 8 ust. 1 punkt 1-3 ustawy). Przedmiotem niniejszych rozważań są prawne uwarunkowania likwidacji spzozu, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (powiat) oraz przekazanie udzielania świadczeń zdrowotnych nowo utworzonemu podmiotowi spośród wymienionych w art. 8 ustawy (...)


AKTUALNOŚCI

Krytycznie o programie ministra Łapińskiego

W ub. tygodniu senator Zbigniew Religa i poseł Andrzej Wojtyła, reprezentujący Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe - Ruch Nowej Polski, przedstawili dziennikarzom ocenę dokumentu Narodowa ochrona zdrowia - strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002-2003. Prof. Z. Religa, pytany, dlaczego stronnictwo nie przystąpiło do Ruchu Obrony Pacjentów i Pracowników Ochrony Zdrowia przed ministrem Łapińskim, wyjaśnił, że formuła działania zaproponowanego przez Platformę Obywatelską nie jest najlepsza. - Chętnie usiądziemy z ministrem do stołu i będziemy rozmawiać - deklarował. - Dlaczego mielibyśmy zakładać, że dyskusji nie będzie, a nasze argumenty zostaną odrzucone? (...)


Minister nowelizuje

Aleksandra Gielewska

Po projekcie nowelizacji ustawy o puz, który przewiduje, że gwarancje państwa dla systemu ograniczają się do powoływania i odwoływania rad kas chorych przez ministra zdrowia (SZ omówiła go w nr 11-14 z 7 lutego) - do uzgodnień międzyresortowych trafił kolejny projekt ustawy, mający dostarczyć ministrowi zdrowia nowych narzędzi do ręcznego sterowania systemem. Mowa o projekcie nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w którym przewiduje się, że w razie stwierdzenia "szczególnie rażącego naruszenia prawa lub zasad współżycia społecznego" minister będzie mógł odwołać, bez wypowiedzenia, kierownika zakładu publicznego, rozwiązać z nim umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Tym razem chodzi zatem o całkowite ubezwłasnowolnienie dyrektorów placówek, a zarazem - ich organów założycielskich (...)


Coraz większa niepewność jutra

Aleksandra Gielewska

Narastające zadłużenie szpitali, grożące zaprzestaniem przez nie działalności w przypadku wstrzymania dostaw przez wierzycieli, postępująca dekapitalizacja mienia ruchomego i nieruchomego, wreszcie - niepewność co do polityki państwa i przyszłych zmian w systemie ochrony zdrowia - to problemy, które coraz boleśniej dotykają starostów. Niestety, spotkanie Zarządu Związku Powiatów Polskich - właściciela największej liczby szpitali w Polsce - z kierownictwem UNUZ, kas chorych i przedstawicielem MZ, które odbyło się 1 marca, nie przyniosło nadziei na zmiany na lepsze. - Ta narada miała chyba służyć wyłącznie temu, byśmy potępili kasy chorych - mówili starostowie w kuluarach. Ale do publicznej konfrontacji stanowisk nie doszło (...)


Udany tydzień

Marek Wójtowicz

Dyrektorzy wszystkich szkół w Polsce mają problem, bo do tej pory nie ma jasnych kryteriów ani rozporządzeń MZ w sprawie utrzymywania w szkołach gabinetów lekarsko-pielęgniarskich. Nie wiadomo, kto ma finansować gabinet i jego wyposażenie, kto ma zatrudniać lub nadzorować personel pielęgniarski zatrudniony w tychże gabinetach i kto ma nadzorować wykonywanie zadań przypisanych medycynie szkolnej. (...) "Położenie na łopatki" medycyny szkolnej po trzech latach reformy to m.in. wynik kontraktowania tych usług przez kasy: od stycznia do grudnia. A przecież rok szkolny zaczyna się we wrześniu, a kończy w czerwcu. Liczba uczniów i ich proporcje na szkolnych listach poz są inne w czerwcu i inne we wrześniu. Jest jeszcze dwumiesięczna, wakacyjna dziura bez finansowania, ale wtedy jest szansa na dorobienie zastępstwami w okolicznych placówkach poz (...)


Skandal w Radzie Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych:

Odwołany powołany

Marzena Gałaga

Niewiele brakowało, a Andrzej Sośnierz nie byłby już dyrektorem Śląskiej RKCh. Decyzją Rady został na trzy dni pozbawiony tej funkcji i tylko przytomność umysłu jednego z jej członków zaważyła na tym, że mógł się o nią ponownie ubiegać (...) 2 lutego członkowie Rady większością głosów 6:3 postanowili ponownie powierzyć obowiązki dyrektora ŚRKCh Andrzejowi Sośnierzowi. Ponoć dla uniknięcia jakichkolwiek pomyłek (sic!) opracowano regulamin głosowania. Na karcie znalazły się nazwiska obu kandydatów; jedno z nich trzeba było skreślić. UNUZ po raz pierwszy wstrzymał się od komentarza na temat wyników wyborów w ŚRKCh - do czasu aż zapozna się z uchwałą Rady i jej uzasadnieniem. Oczekuje również wyjaśnień, co wpłynęło na tak diametralną zmianę jej decyzji (...)


Po odwołaniu dyrektora Pomorskiej RKCh

Prezydium Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność" wyraziło swoją dezaprobatę w związku z odwołaniem przez Radę Pomorskiej RKCh jej dyrektora Andrzeja Steczyńskiego. Zbulwersowani jesteśmy zarówno samym faktem, jak i sposobem działania Rady. Uważamy, że przedłożone powody tej decyzji są bezpodstawne i nieprawdziwe - czytamy w stanowisku "S". Odwołanie dotychczasowego i jednocześnie niepowołanie nowego dyrektora może spowodować destabilizację finansową na rynku usług medycznych. Odwołanie postrzegamy jako manipulację oraz "skok na kasę" (...)


Czy zagrożony jest etos zawodu lekarza?

Małgorzata Kukowska

Nagonka prasowa mająca na celu skłócenie i rozbicie środowiska lekarskiego czy raczej niezamierzony, lecz inspirujący bodziec, który pozwoli na samooczyszczenie i przypomnienie podstawowych założeń etosu zawodowego - tak rozbieżne oceny reportażu opisującego aferę w łódzkim pogotowiu ratunkowym i późniejszych doniesień medialnych na ten temat prezentowali uczestnicy konferencji, zorganizowanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Podczas forum wypowiadali się lekarze, przede wszystkim działacze samorządu lekarskiego, prawnicy i dziennikarze. Zarzucano dziennikarzom, że obok doniesień o handlu informacjami o zgonach upowszechniali nieudowodnione podejrzenia o celowym opóźnianiu pomocy lub wręcz działaniach mających przyspieszyć śmierć pacjentów. Zdaniem lekarzy, dziennikarze wydali wyroki skazujące jeszcze przed rozpoczęciem śledztwa, krzywdząc nie tylko osoby zatrudnione w łódzkim pogotowiu, ale i całą grupę zawodową (...)


Medycyna polska w UE

Wśród uczestników zorganizowanego na ten temat w Pałacu Kultury i Nauki V Forum Lekarzy Prywatnych (1 marca) przeprowadzono krótką sondę. Przewagę uzyskali eurooptymiści: 36 proc. uznało, że na przystąpieniu do Unii Europejskiej polski prywatny sektor medyczny zyska, 17 proc. było zdania, że straci. Duża część pytanych - 34 proc. - przewiduje, że powszechne staną się wyjazdy polskich lekarzy do pracy w krajach UE, 16 proc. spodziewa się z kolei napływu do Polski lekarzy z innych krajów Unii. Blisko trzecia część uważa zaś, że najprawdopodobniej nic się nie zmieni. Wśród największych trudności po wejściu do Unii, na pierwszym miejscu (36 proc.) wymieniano unijne przepisy prawne, dalej - utrudniony dostęp polskich lekarzy do kapitału (33 proc.), dysproporcje w wyposażeniu technicznym placówek ochrony zdrowia oraz sytuację na rynku pracy (wyjazdy lekarzy i pielęgniarek z Polski, przyjazdy do nas medyków z Unii) (...)


Taniec na linie

Ewa Krupczyńska

Dolnośląskie szpitale balansują na granicy bankructwa, ich zadłużenie sięga ok. 500 mln zł. I na razie nie ma widoków na poprawę sytuacji. Wręcz przeciwnie - zmniejszenie przez DRKCh w 2002 r. środków finansowych na lecznictwo zamknięte, w stosunku do ubiegłego roku o 81 mln zł, oznacza pogorszenie sytuacji. Większość wrocławskich szpitali (12) zrzeszyła się w Konsorcjum Szpitali Wrocławskich, by wspólnie negocjować z DRKCh wysokość stawek za udzielane świadczenia medyczne. Mimo to stawki zmniejszyły się o ok. 10 proc. w porównaniu z ub.r. Dyrektorzy szpitali twierdzą, że podpisali umowę z DRKCh na ten rok, mając świadomość, że warunki finansowe, które im zaproponowała kasa, spowodują jeszcze większe zadłużenie w zarządzanych przez nich placówkach (...)


Koniec palenia - Idziemy do Europy

Anna Jarosz

W Warszawskiej Konferencji Ministerialnej (18-19 lutego) na rzecz Europy Wolnej od Tytoniu uczestniczyli dr Gro Harlem Brundtland, dyrektor generalna WHO oraz dr Marc Danzon, dyrektor regionalnego biura europejskiego WHO. Pod koniec lat 90. codziennie paliło około 9,5 mln Polaków - 40% dorosłych mężczyzn i 20% dorosłych kobiet, średnio po około 20 papierosów dziennie. 55% mężczyzn i 40% kobiet pierwszego papierosa zapala w ciągu 30 minut po przebudzeniu. Deklarowana długość palenia to 20 lat. Pocieszające jest, że 70% palaczy deklaruje chęć zerwania z nałogiem. Większość wielokrotnie podejmowała próby zaprzestania palenia, ale tylko 3% starań wynikało ze współpracy z lekarzem (...)


BIZNES, RYNEK, EKONOMIA

Sekurytyzacja - lekarstwo na szpitalne długi?

Dariusz Chmielewski

Jak każde przedsięwzięcie biznesowe, sekurytyzacja, czyli metoda pozyskania pieniędzy polegająca na przekształceniu wierzytelności w papiery wartościowe, ma swoje silne podstawy w rachunku ekonomicznym. Można zbudować bezpieczny pomost pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej a bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, funduszami inwestycyjnymi i innymi podmiotami, które wykazują nadwyżki finansowe. Sekurytyzacja jest metodą, dzięki której szpitale nie tracą płynności finansowej, mają dłuższy okres spłaty długu w ratach, a w rezultacie - mają szansę stać się instytucjami, które nie będą generować strat (...)


Obrót wierzytelnościami zakładów opieki zdrowotnej

Krzysztof Kłos

Z końcem 1998 roku zakłady opieki zdrowotnej, które rozpoczynały samodzielny byt prawny od 1 stycznia 1999 roku, zostały oddłużone na łączną kwotę około 7 do 8 miliardów złotych, przy czym proces przejmowania zobowiązań przez Skarb Państwa nie objął jednostek kolejowych oraz tych zakładów, które samodzielność uzyskały w latach wcześniejszych. Obecnie, jak informują różne źródła, poziom zadłużenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej szacuje się na 3-5 miliardów złotych (...)


ZARZĄDZANIE

Kontrakty menedżerskie

Marcin Kautsch, Jacek Klich

Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przeprowadzono badania dotyczące praktyk zarządczych stosowanych w zakładach opieki zdrowotnej i ich efektów w zależności od formy zatrudnienia dyrektora. Analizie poddano grupę dyrektorów na kontraktach oraz na etatach (...) Podstawą do prowadzenia badań był raport NIK, która przeprowadziła kontrolę kontraktów menedżerskich zawieranych z dyrektorami publicznych zozów. Kontrola ta nastawiona była na poprawność i zasadność zawieranych umów, szczególnie w określaniu poziomu wynagrodzeń dla kierowników na kontraktach. Raport stwierdzał, że wojewodowie zawarli 259 umów na zarządzanie zakładami. Większość z nich zawierana była "za pięć dwunasta", to jest w drugiej połowie roku 1998, z czego spory procent w ostatnich dniach grudnia tegoż roku. Jak więc widać, ówczesne władze, rzeczywiście w ostatniej chwili starały się coś załatwić. Co? Trudno powiedzieć, czy było to obstawianie stanowisk swoimi ludźmi, czy też zabezpieczanie dobrych menedżerów przed działaniami nowej władzy, jaką, 1 stycznia 1999 roku, mieli się stać marszałkowie i starostowie.


PROFILAKTYKA

Dobry chleb

Medard Lech

W Stanach Zjednoczonych w 1998 r. rozpoczęto dodawanie do mąki witamin z grupy B. Uważa się, że m.in. dzięki temu w następnych latach zmniejszyła się o połowę liczba dzieci urodzonych z wadami cewy nerwowej, a także o 10 tysięcy mniej ludzi (rocznie) umierało z powodu chorób układu krążenia. Jeszcze dobrze nie przebrzmiały dźwięki Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy 23 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona wzbogacaniu mąki kwasem foliowym i innymi witaminami z grupy B. Jej organizatorem była Fundacja InfoVit, a wzięło w niej udział ponad stu przedstawicieli przemysłu młynarskiego oraz reprezentanci środowiska medycznego (...)


Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego dla zdrowia mieszkańców: Zdrowsi do Unii Europejskiej

Od 2000 r. samorząd województwa kujawsko-pomorskiego podejmuje planowe działania zmierzające do poprawy zdrowia mieszkańców regionu. 12 czerwca 2000 r. Uchwałą nr 421/2000 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął wieloletni program: "Województwo Promujące Zdrowie". 11 października 2000 r. Zarząd Województwa Uchwałą nr 72/320/2000 powołał Zespół ds. Promocji Zdrowia. Województwo Promujące Zdrowie powinno się charakteryzować: angażowaniem w sprawy zdrowia, podejmowaniem decyzji w kwestiach polityki społecznej i zdrowotnej, działaniami międzysektorowymi, uczestnictwem społeczności lokalnej w podejmowanych inicjatywach, innowacjami. Projekt "Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego" był 13 marca 2001 r. przedmiotem obrad Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia. Został przekazany do wszystkich samorządów terytorialnych w regionie. 28 maja 2001 r. Sejmik Województwa przyjął "Strategię Polityki Zdrowotnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego", dokument, który stanowi integralną część "Strategii Rozwoju Województwa" (...)


STANDARDY

Prywatny szpital ginekologiczno-położniczy w Nowej Hucie

Dobre narodziny

Z lek. med. Markiem Kowalskim, prezesem NZOZ "UJASTEK", rozmawia Halina Kleszcz: - W Krakowie rozeszła się fama, że w Centrum Medycznym "Nowa Huta", blisko bramy głównej kombinatu metalurgicznego, grupa lekarzy stworzyła luksusowy prywatny szpital położniczy, który ma kontrakt z kasą chorych. I że poród przebiega tam w takich warunkach, jakie Polki do tej pory mogły oglądać w zagranicznych filmach: przekroczywszy próg mają wrażenie, że znalazły się w innej rzeczywistości. Toteż pierwszym odruchem jest pytanie: ale czy na pewno nie będę tu płacić? A konkurencja wygłasza kąśliwe uwagi: Nie dajcie się zwieść, właściciela interesują tylko pieniądze. Ŕ propos, kto wyłożył na te podwieszane sufity, wannę do porodu w wodzie, fotele ginekologiczne, aparaturę diagnostyczną "z najwyższej półki", wykładziny nie znane sanepidowi? Bo przecież - nie zrobiono tego za pieniądze z kontraktu? (...)


Szpital dla pacjentów

Anna Jarosz

Tytuł Szpitala Przyjaznego Pacjentowi to kolejne wyróżnienie przyznane ostatnio Szpitalowi Specjalistycznemu Świętej Zofii w Warszawie. Certyfikat przyznaje Światowa Fundacja "Zdrowie - Rozum - Serce". Uroczystość odbyła się pod koniec lutego w Filharmonii Narodowej. W ostatnich latach szpital przeszedł kilka gruntownych remontów, co pozwoliło stworzyć bardzo dobre warunki opieki i pobytu. Pacjentki szczególnie doceniły dbałość personelu o ich godne i przyjazne traktowanie. W 2001 r. w Szpitalu św. Zofii przyjęto 3645 porodów - najwięcej w całym województwie mazowieckim (...)


APARATURA MEDYCZNA

Kłopoty z urządzeniami medycznymi

Witold Ponikło

Zarządzanie urządzeniami medycznymi nie jest najmocniejszą stroną polskiego systemu opieki zdrowotnej. Błędy zarządcze popełniane są i na poziomie instytucji, i na kolejnych, wyższych szczeblach, z poziomem ministerialnym włącznie. Głównymi przyczynami tych błędów są niedostateczna informacja o stanie posiadania i poziomie wykorzystania urządzeń medycznych, a także brak planów strategicznych w tym obszarze. Jeżeli dodać do tego stały, powszechnie diagnozowany brak pieniędzy w polskim systemie opieki zdrowotnej - to obraz sytuacji jest niezbyt optymistyczny. Spektakularne sukcesy kliniczne polskich lekarzy nie mogą przysłonić oceny rzeczywistego stanu wyposażenia medycznego polskich szpitali. Bo jakkolwiek cieszy sukces chirurgów, którzy w powiatowym szpitalu przyszyli pacjentowi odciętą w wypadku rękę, to nie sposób nie zauważyć, że dysponowali oni przede wszystkim swoimi umiejętnościami, gdyż szpital (znany autorowi), jak i jego blok operacyjny wyposażone są skromnie i w dodatku nieco archaicznie (...)


Jeszcze o raporcie Państwowej Inspekcji Pracy:

Punkt krytyczny

Witold Ponikło

Raport Państwowej Inspekcji Pracy dotyczący warunków bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa pracy w wybranych szpitalach w Polsce jest niewątpliwym wydarzeniem w obszarze całościowych analiz stanu zaplecza polskiej opieki zdrowotnej. Przytaczane liczby i fakty, świadczące o skali oraz głębokości naruszeń zarówno obowiązującego prawa, jak też zwykłej logiki, są zatrważające. Tylko czy to stwierdzenie doprowadzi nas do racjonalnych rozwiązań istniejących problemów? (...) To, że infrastruktura techniczna naszych szpitali jest w stanie złym, a niekiedy wręcz krytycznym, wiadomo od dawna, chociaż chyba nigdy dotychczas nie mówiło się o tym tak otwarcie jak w raporcie PIP, bazującym na analizie znaczącej liczby instytucji (...)


ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

CMJ nadal działa

Ewa Pomykalska

W związku z podaniem nieprawdziwej informacji w artykule "Zawłaszczanie systemu" (cyt. "Minister Łapiński (...) zlikwidował prężnie działające krakowskie Centrum Monitorowania Jakości") proszę o jej sprostowanie. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) działa nadal na dotychczasowych zasadach. Rozważana jest możliwość restrukturyzacji tej jednostki przez ministra zdrowia. W tym celu został powołany zespół do spraw przekształcenia Centrum Monitorowania Jakości, jednak do zakończenia prac tego zespołu oraz podjęcia decyzji co do dalszej jego działalności nie można mówić, a tym bardziej pisać, że jednostka została zlikwidowana (...)


Prywatne szpitale na cenzurowanym

Piotr Zieliński / Andrzej Ludwicki, Ryszard Majkowski / Anna Jarosz

Jestem lekarzem neurochirurgiem pracującym w Akademii Medycznej w Gdańsku. Z uwagą przeczytałem dwa artykuły red. Anny Jarosz dotyczące Szpitala Gdańskiego. Spodobało mi się analityczne podejście autorki do tematu. Jednak jeden istotny, o ile nie najistotniejszy, aspekt całej inwestycji został według mnie pominięty. Opisano działalność Szpitala Gdańskiego w zakresie chirurgii naczyniowej. Niewątpliwie usługi w tej dziedzinie są bardzo sprawnie realizowane. Wspomniano też krótko o mojej specjalności, mianowicie o neurochirurgii. Dzialalność Szpitala Gdańskiego w tym zakresie budzi wiele zastrzeżeń w naszym środowisku (...)
Popierając generalnie ideę prywatyzacji w służbie zdrowia - co więcej, uznając jej nieuchronność - uważamy, że opisany w nr. 9-10 SZ projekt prywatyzacji Szpitala Grochowskiego nie powinien być w obecnych warunkach realizowany. Utrzymanie dotychczasowego trybu rozpatrywania wniosku prywatyzacyjnego jaskrawo narusza bowiem zasadę przejrzystości transakcji, co w konsekwencji sprawia, że tak poważny proces jawi się dzisiaj jako swoista "randka w ciemno". Koncepcja prywatyzacji Szpitala Grochowskiego od samego początku była do tego stopnia utajniona, że o zamiarze likwidacji szpitala w celu jego sprywatyzowania obecny minister zdrowia dowiedział się od dziennikarki Gazety Wyborczej. Czy dalsze tolerowanie takich sytuacji sprzyja wypracowaniu przez rząd spójnej strategii prywatyzacji sektora ochrony zdrowia? (...)


bot