Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 51–56/2002
z 4 lipca 2002 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2002


RAPORTY, ANALIZY

Problem alkoholowy a rodzina

Wanda Sztander

Członkowie rodziny - podobnie jak alkoholik - podlegają niszczącym skutkom długotrwałego oddziaływania alkoholu. Prawda ta być może jest stara jak świat, jednak pewne ramy poznawcze nadała procesom destrukcji w rodzinie ideologia Al-Anonu, ruchu samopomocy, wsparcia i rozwoju duchowego dla żon alkoholików, członków ich rodzin (rodziców, rodzeństwa, dzieci) i przyjaciół alkoholików. W podejściu tym zwraca uwagę szerokie spektrum osób związanych z problemami stworzonymi przez picie przez alkoholika. Założenie ruchu Al-Anon mówi: jeśli jesteś żoną, dorosłym dzieckiem, rodzicem lub przyjacielem alkoholika, inaczej mówiąc, jeśli jesteś kimś bliskim psychicznie takiej osobie, dosięgnie cię pewien rodzaj problemów osobistych, kłopotów życiowych, konfliktów wewnętrznych, których po prostu można się spodziewać, znając reguły rządzące uzależnieniem człowieka od substancji chemicznej. Będziesz prawdopodobnie potrzebować pomocy, lepszego zrozumienia, czym jest uzależnienie (...)


Nowe podejście w lecznictwie odwykowym

Joanna Mikuła

Terminem "lecznictwo odwykowe" tradycyjnie obejmujemy tę gałąź lecznictwa, która świadczy usługi dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest on tak silnie zakorzeniony w tradycji językowej służby zdrowia, że na co dzień nikt się nie zastanawia nad jego pochodzeniem. Tymczasem ma on "historyczny" charakter. "Odwykanie" nie jest leczeniem, to proces odzwyczajania się od jakiegoś brzydkiego a wstydliwego nawyku (...)


Pomoc uzależnionym i ich rodzinom - rola ruchów samopomocowych

Bohdan T. Woronowicz

Wśród różnorodnych systemów społecznego oparcia szczególną rolę odgrywają grupy samopomocowe (wzajemnej pomocy), przeznaczone dla osób z problemami zdrowotnymi. Grupy te stanowią ogromną, zbyt często niedocenianą pomoc w oddziaływaniach prozdrowotnych. Obok stowarzyszeń i fundacji, skutecznie wspierają i uzupełniają działania zakładów opieki zdrowotnej, a w wielu przypadkach - wręcz je wyręczają, przejmując długoterminową opiekę i zapewniając psychologiczne wsparcie ich przewlekle chorym podopiecznym. Samopomoc można także traktować jako zorganizowane, "oddolne" działania mające na celu przeciwstawienie się biurokracji, która nie zawsze jest kompetentna, często kieruje się bezdusznymi regulaminami, a ludzi traktuje przedmiotowo. Samopomoc wyrasta nierzadko ze sprzeciwu wobec tych sił społecznych, które przedstawiają odmienność w negatywnym świetle i stanowi alternatywę dla pomocy zbiurokratyzowanej, nie dla wszystkich jednakowo dostępnej, często przykrej i wywołującej poczucie bycia ofiarą (...)


Polski model profilaktyki

Bogusław Prajsner, Joanna Mikuła

Lata 90. były okresem wielkiej transformacji w różnych obszarach naszego życia. Rodząca się demokracja i gospodarka wolnorynkowa, powstawanie samorządów lokalnych głęboko przewartościowały postawy, zachowania i oczekiwania Polaków wobec różnych zjawisk i problemów, także związanych z alkoholem. Szybko się okazało, że dotychczasowy system propagandy antyalkoholowej, opierający się na tzw. walce z alkoholizmem, nie przystaje do nowej rzeczywistości. Batalistyczna frazeologia z czasów realnego socjalizmu stworzyła jednak wiele mitów i stereotypów. Profilaktyka alkoholowa kojarzona była z hasłami typu "alkohol to twój wróg", które wywoływały komentarze w rodzaju "więc zniszcz go jak najprędzej". Uśmieszki i pseudodowcipne uwagi są zewnętrzną manifestacją postawy, z którą musiały się przez całe lata borykać osoby zajmujące się społecznie lub zawodowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Skutkiem takiej postawy były bierność, opór, niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań oraz przekonanie, że i tak nic nie da się zrobić, bo "pijak jak pije, tak pił będzie". Źródłem takiego nastawienia było m.in. głębokie zakorzenienie tradycji spożywania alkoholu w naszej kulturze obyczajowej i towarzysząca temu przez całe dziesięciolecia postawa przyzwolenia i łagodnej tolerancji dla destrukcyjnych zachowań związanych z alkoholem (...)


Epidemiologia alkoholu

Jacek Moskalewicz

Epidemiologia alkoholu, czyli w uproszczeniu systematyczne, poparte metodami naukowymi śledzenie trendów w konsumpcji alkoholu i problemach związanych z piciem w populacji i jej wybranych segmentach, ma długą tradycję. Pierwsze informacje nt. średniego spożycia alkoholu pojawiają się już w XVIII wieku, a od XIX wieku mamy w miarę systematyczne dane dla większości krajów europejskich, nie wyłączając wycinkowych danych z różnych terenów Polski (...)


Następstwa zdrowotne

Paweł Święcki

U podstaw szkód zdrowotnych związanych z piciem alkoholu leży wiele złożonych mechanizmów podlegających wpływowi czynników takich, jak ilość wypijanego alkoholu, model i historia picia, a także podatność osobnicza. Powoduje to wielkie zróżnicowanie indywidualnej reakcji na tę samą sumaryczną ilość wypitego alkoholu. Z drugiej strony, badania epidemiologiczne sugerują, że picie umiarkowanych ilości alkoholu (nie więcej niż jedna porcja standardowa dziennie dla kobiety i nie więcej niż dwie porcje dla mężczyzny1) w pewnych populacjach może dawać korzystny efekt, zmniejszając ryzyko np. choroby wieńcowej. Na ogół szkody zdrowotne związane z piciem alkoholu kojarzą się z takimi chorobami, jak marskość wątroby lub późne następstwa uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Rozwój możliwości diagnostycznych i liczne badania dowodzą jednak, że następstwa te są znacznie szersze, bardziej zróżnicowane i dotyczą niemal wszystkich układów człowieka. Ze względu na wąskie ramy tej publikacji niektóre zagadnienia zostaną omówione skrótowo, ponieważ głównym jej celem jest przedstawienie aktualnych kierunków badań i ich najnowszych rezultatów (...)


Majaczenie alkoholowe

Dariusz Wasilewski

Majaczenie alkoholowe (alkoholowy zespół abstynencyjny z majaczeniem, delirium tremens, czyli majaczenie drżenne) jest najczęstszą psychozą alkoholową. Szacuje się, że rozwija się ona u około 5% osób uzależnionych od alkoholu. Majaczenie alkoholowe pojawia się podczas przerwy lub ograniczenia picia alkoholu. Występuje najczęściej w wieku 40-50 lat, kilkakrotnie częściej u mężczyzn. Poprzedzający okres nadużywania alkoholu wynosi zwykle ponad 10 lat (...)


Farmakoterapia w leczeniu uzależnienia od alkoholu

Bogusław Habrat

Od tysięcy lat, od kiedy alkohol towarzyszy człowiekowi, poszukiwano środków, które powodowałyby szybsze dojście do siebie po nadużyciu napojów alkoholowych oraz takich środków, które skłaniałyby osobę tracącą kontrolę nad piciem do zaprzestania picia lub picia umiarkowanego. Przekazy historyczne wskazują, że w tym celu wypróbowywano wiele środków mineralnych i organicznych, często łącząc je z zabiegami magicznymi. Połowa XIX wieku to okres, kiedy po raz pierwszy użyto terminu "alkoholizm" dla opisu zespołu objawów psychopatologicznych i szkód somatycznych, które obecnie nazywa się uzależnieniem od alkoholu. Otworzyło to drogę medycznemu podejściu do uzależnienia, a co za tym idzie, również próbom farmakoterapii. Przeglądając podręczniki i poradniki farmakologiczne z II połowy XIX i I połowy XX wieku, można zetknąć się z liczącymi nieraz kilkadziesiąt pozycji wykazami farmaceutyków, którym przypisywano właściwości leczenia alkoholizmu, chociaż według współczesnej wiedzy takich właściwości nie posiadają (...)


Alkoholizm w praktyce lekarza poz

Antoni Pisarski

Występowanie różnorodnych zaburzeń zdrowotnych związanych w sposób bezpośredni lub pośredni z piciem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych jest częstym zjawiskiem w praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Zaburzenia te związane są zarówno z uzależnieniem od różnorodnych środków, jak i z następstwem ich nadużywania. Lekarze poz są często pierwszymi i jedynymi osobami, do których zwracają się uzależnieni pacjenci i ich rodziny. Wielu nie zdaje sobie zresztą sprawy z tego, że ma problemy związane z uzależnieniami od środków chemicznych, a także nie łączy występowania kłopotów zdrowotnych z konsumpcją tych środków (...)


Wpływ alkoholu na płód i organizm matki

Tomasz Niemiec, Aleksandra Stołowska

Alkoholowy zespół płodowy (Fetal Alcohol Syndrome, w skrócie FAS) jest zespołem uszkodzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu przez matkę w okresie ciąży. FAS można rozpoznać wkrótce po urodzeniu dziecka - na podstawie występowania charakterystycznych cech budowy twarzy, objawów zahamowania wzrostu oraz zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego. FAS jest uważany za najczęstszą niedziedziczną przyczynę opóźnienia rozwoju umysłowego. Obok problemów z ogólnym funkcjonowaniem intelektualnym, osoby dotknięte tym zespołem często mają trudności z nauką, pamięcią przestrzenną, rozumowaniem, koncentracją, czasem reakcji, równowagą oraz innymi umiejętnościami poznawczymi i ruchowymi (...)


Kobieta i alkohol

Dariusz Wasilewski

Równouprawnienie nie dotyczy alkoholizmu. Mężczyźni piją więcej niż kobiety, wcześniej zaczynają nadużywać alkoholu, mają więcej problemów wynikających z uzależnienia oraz powikłań somatycznych picia. Mężczyźni uzależnieni od alkoholu umierają wcześniej niż kobiety , a czas przeżycia od chwili pierwszej hospitalizacji jest u nich krótszy niż u kobiet. Z drugiej jednak strony, i w tej dziedzinie kobiety próbują dorównać mężczyznom. Odsetek kobiet uzależnionych od alkoholu wzrasta (...)


Interakcje alkoholu etylowego z lekami

Jacek Pomadowski

Dzięki wieloletnim badaniom naukowym na temat interakcji leków dziś już wiemy o nich bardzo wiele, chociaż prawdopodobnie równie dużo zostało jeszcze do zbadania. Zagadnienia związane z wzajemnymi oddziaływaniami leków są bardzo istotne, a ich znajomość może w określonych przypadkach przesądzać o powodzeniu naszych wysiłków. Często wykorzystujemy różne rodzaje interakcji związków chemicznych, po to, aby osiągnąć lepsze wyniki terapii lub zmniejszać działania niepożądane (leczenie skojarzone, terapia wielolekowa). Czasami są one jednak przyczyną efektów ubocznych lub wręcz toksycznych leczenia. Szeroka wiedza w tej dziedzinie świadczy niewątpliwie o klasie lekarza czy farmaceuty. Nieznajomość interakcji lekowych może nas postawić w sprzeczności z kardynalną zasadą: primum non nocere (...)


Interakcje alkoholu etylowego z substancjami psychoaktywnymi

Jacek Pomadowski

Z roku na rok rośnie sprzedaż kawy i herbaty. Do niedawna rosła również sprzedaż wyrobów tytoniowych. Tym samym - zwiększa się liczba ludzi używających na co dzień substancji psychoaktywnych, czyli takich, które wywierają wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Substancji tych, nazywanych potocznie używkami, nie uważa się za groźne, chociaż pod względem działania (niektóre także chemicznie) są niebezpiecznie blisko spokrewnione z narkotykami. Ich atrakcyjność wynika z działania euforyzującego, pobudzającego, pozwala zapomnieć (na jakiś czas!) o zmęczeniu, stresie, głodzie czy bólu. Niestety, w myśl przysłowia, że "do dobrego (w tym przypadku - samopoczucia) łatwo się przyzwyczaić", większość substancji tego typu wywołuje uzależnienie. Może ono mieć podłoże psychiczne lub fizyczne (chemiczne), w zależności od predyspozycji organizmu, może być słabsze lub silniejsze. Zawsze jednak objawia się spontanicznym dążeniem organizmu do zapewnienia sobie bodźców postrzeganych jako przyjemne. Szczególne miejsce pośród tych substancji zajmuje alkohol etylowy (...)


Lecznictwo odwykowe w Śląskiej RKCh

Śląska Regionalna Kasa Chorych z roku na rok zwiększa liczbę kontraktowanych porad w placówkach prowadzących terapię osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Rośnie też liczba finansowanych przez ŚRKCh całodobowych pobytów tych pacjentów w szpitalach. Porównanie planowanej liczby świadczeń z realizacją, a więc faktycznym ich wykonaniem, pozwala stwierdzić, że nie ma dla ubezpieczonych w Śląskiej RKCh ograniczeń w dostępie do leczenia choroby alkoholowej. Kasa kontraktuje świadczenia zdrowotne dla osób uzależnionych od alkoholu w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz specjalistycznych ambulatoryjnych zakładach opieki zdrowotnej (...)






bot