Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 55–58/2001
z 19 lipca 2001 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2001


KLINIKA

Trądzik pospolity (acne vulgaris)

Ryszard Żaba

Trądzik pospolity należy do jednej z najczęściej spotykanych chorób skóry, dotyka bowiem wg niektórych danych aż 15% populacji. W okresie dojrzewania występuje w różnych odmianach klinicznych u większości młodzieży, a 10% pacjentów wykazuje aktywne objawy choroby jeszcze między 30. a 40. rokiem życia. Sporadycznie trądzik dotyczyć może również osób w innym wieku. (...)


Tropikalne zagrożenia

Z prof. dr. hab. med. Zdzisławem Dziubkiem, kierownikiem Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych rozmawia Marcin Kowalski (...)


Współczesne poglądy dotyczące leczenia zatoru tętnicy płucnej (cz. 2.)

Witold Zbyszek Tomkowski

Leki trombolityczne zostały zastosowane w terapii zatoru tętnicy płucnej już ponad 30 lat temu. Jednak do dziś istnieją wątpliwości związane z precyzyjnym określeniem wskazań do tego typu terapii. Powszechnie akceptowany jest pogląd, że leki trombolityczne powinny być zastosowane u chorych, u których ztp przebiega ze wstrząsem lub znacznego stopnia hipotensją (stan przedwstrząsowy) (...)


NAUKA

Sztuczna trzustka?

Anna Jarosz

Opracowana przez naukowców z Łodzi polimerowa makrokapsułka (ok. 3 mm średnicy) zawiera komórki produkujące insulinę. Kilka takich kapsułek umieszczonych w ciele szczura, u którego doświadczalnie wywołano cukrzycę, przez dłuższy czas normalizuje poziom cukru w jego organizmie. (...)


AKTUALNOŚCI

X lat Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie

Nierozerwalne więzi

Tomasz Sienkiewicz

O zorganizowaniu uroczystości X-lecia Stowarzyszenia z udziałem lekarzy z Polski oraz Polonii medycznej z całego świata mówiono już rok temu, kiedy do Lwowa przybyło grono lekarzy z Dolnośląskiej OIL. - Jednak nikt z nas nie wierzył, że uda się ten jubileusz rzeczywiście przygotować - przyznaje szef ubiegłorocznej delegacji, wiceprezes NRL i prezes DIL, Włodzimierz Bednorz. Główną częścią jubileuszowego spotkania (5-8 lipca br.) było międzynarodowe sympozjum naukowe "Medycyna ostatniej dekady XX wieku". W uroczystościach uczestniczyło ponad 200 osób z całego świata, w tym liczna reprezentacja polskich lekarzy z USA, Francji, Niemiec, Anglii, Litwy, Białorusi. Uczestnikami mieli być również ministrowie zdrowia Ukrainy i Polski, prof. Witalij Moskalenko i prof. Grzegorz Opala, jednak w ostatniej chwili ich przyjazd został odwołany. Władze Polski reprezentowali senatorzy oraz konsul, a Ukrainy - doradcy ministra zdrowia (...)


Locus amoenus

Marek Wójtowicz

W wakacje mam potrzebę napisać o locus amoenus (łac.), czyli miejscu szczęśliwym. Lekarze i pielęgniarki, oprócz oczywistych oczekiwań godnych zarobków, marzą też o innej, równie ważnej rzeczy: chcą skutecznie i maksymalnie realizować swoje ambicje zawodowe, tzn. leczyć i pielęgnować. Na razie jednak połowę lub więcej zawodowego czasu wypełnia im "papierologia, rumologia i receptologia". Nikt, kto nie uratował, czy jak się to mówi w żargonie medycznym, nie wyciągnął dzięki swoim umiejętnościom medycznym pacjenta "spod łopaty" - nie zrozumie, jakie to źródło satysfakcji zawodowej i zwykłego, prostego uczucia szczęścia ze skutecznej realizacji lekarskiego czy pielęgniarskiego powołania. Pofilozofujmy zatem o szczęściu. Czy praca w szpitalu - i w ogóle w służbie zdrowia, może dać zawodowe szczęście? Czy zoz może stać się locus amoenus? (...)


Model podlaski

Małgorzata Kukowska

W Białymstoku przygotowania do uruchomienia programu opieki nad pacjentami z chorobą wieńcową i zawałami serca trwały 2 lata. Zdaniem dr. Wacława Kochmanna, kierownika Zakładu Kardiologii Inwazyjnej PSK, zorganizowanie całodobowych dyżurów ośrodka kardiologii interwencyjnej to tylko jeden z trzech niezbędnych elementów całego systemu. Pozostałe to: stworzenie jednolitego schematu postępowania z chorym z zawałem oraz modelu współpracy w tym zakresie lekarzy wszystkich placówek na danym terenie, wreszcie - zorganizowanie efektywnego systemu łączności i transportu (...)


Ostrożnie z terbinafiną i itraconazolem w doustnym leczeniu grzybic paznokci

Medard M. Lech

Mamy już lipiec, a czy ktoś z polskich lekarzy praktyków słyszał coś na temat oficjalnych zastrzeżeń FDA (Federal Drug Administration - amerykańskiej agencji rządowej zajmującej się rejestracją leków sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych i nadzorem nad nimi), podanych do wiadomości na początku maja br., dotyczących dwóch dość popularnych - i dostępnych w Polsce - leków przeciwgrzybiczych, jakimi są terbinafina i itraconazol? (...)


Miniraport o stanie bezpieczeństwa epidemiologicznego

STOP wirusom

Małgorzata Kukowska

Zdaniem prof. Andrzeja Gładysza, krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych, na wypadek wystąpienia epidemii jesteśmy przygotowani jedynie merytorycznie, bo polskie instytuty prowadzą prace badawcze nad chorobami zakaźnymi, w tym także nad nowo pojawiającymi się szczepami bakterii i wirusów. Brak nam natomiast bazy szpitalnej i laboratoryjnej oraz przygotowania organizacyjnego do prowadzenia diagnostyki, nadzoru, kwarantanny i hospitalizacji (...)


W Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych

Refundacja pod szczególnym nadzorem

Aleksandra Gielewska

Śląska RKCh jako pierwsza w kraju wprowadziła od 1 czerwca br. nowe druki recept, posiadające unikatowy numer i kod paskowy oraz specjalne zabezpieczenia: włókna świecące w świetle UV, znak wodny oraz mikrodruk. Niewątpliwie - utrudni to proceder fałszowania recept (...)


Promocja jakości ze znakiem Q

Aleksandra Gielewska

Kilkudziesięciu dyrektorów najlepszych w Polsce, akredytowanych szpitali, pracownicy i wizytatorzy Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), szefowie kas chorych spotkali się 4 lipca, zaproszeni przez ministra zdrowia Grzegorza Opalę, na uroczystości wręczenia certyfikatów akredytacyjnych dwu szpitalom. Certyfikaty otrzymali: dyr. Zdzisław Juszczyk - dla SP ZOZ Biała w woj. opolskim (najwyżej ocenionego zakładu w 2000 r.) oraz dyr. Andrzej Mielcarek - dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu, który pomyślnie przeszedł procedurę oceny przez CMJ w br. Wyróżnienia, za pełną akredytację uzyskaną już powtórnie, minister wręczył: dyr. Elżbiecie Kolender-Dziubińskiej, szefowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, dyr. Halinie Sarul z SP ZOZ w Giżycku oraz dyr. Januszowi Solarzowi z SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie (...)


Kto chroni interes ubezpieczonych w Lubuskiem?

Grażyna Gregorowicz

W ostatnim czasie, również na łamach "SZ", ukazały się liczne informacje na temat sporu, jaki toczy się pomiędzy Lubuską Regionalną Kasą Chorych w Zielonej Górze a Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. Spór ten dotyczy, najkrócej ujmując - pieniędzy. LRKCh skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Prezesa UNUZ w sprawie określenia kwot, trybu i terminu wyrównania finansowego dokonywanego pomiędzy kasami chorych w 2001 r. (...)


Ofensywa kardiologów

Małgorzata Kukowska

Pierwszą angioplastykę w Polsce wykonał prof. Witold Rużyłło (w 1981 roku, tj. 4 lata po pionierskim zabiegu Andreasa Gruentziga w Szwajcarii). W dwadzieścia lat po tym wydarzeniu, angioplastyka i następny element kardiologii inwazyjnej, jakim jest stentowanie naczyń wieńcowych - są wykonywane w wielu ośrodkach naszego kraju u pacjentów z zawałem i niestabilną chorobą wieńcową (zawałem zagrażającym). Prężne środowisko kardiologów inwazyjnych prowadzi intensywne szkolenia doskonalące specjalistyczne umiejętności m.in. podczas tzw. warsztatów kardiologii interwencyjnej, które odbywają się trzy razy w roku w wiodących pracowniach hemodynamiki. Ostatnie miesiące przyniosły także istotne zmiany organizacyjne w tej dziedzinie (...)


UZDROWISKA

X Kongres Uzdrowisk Polskich

Rewolucja w uzdrowiskach?

Ewa Krupczyńska

X Kongres Uzdrowisk Polskich, który odbył się w Polanicy Zdroju (31 maja-3 czerwca) daleki był od jubileuszowego nastroju dumy i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć i sukcesów. Jego uczestnicy skupili się raczej nad problemami i zagrożeniami, jakie stanęły przed uzdrowiskami od czasu rozpoczęcia reformy ochrony zdrowia. Starali się jednak znaleźć też możliwości ich rozwiązania lub przeciwdziałania niekorzystnej sytuacji (...)


TWOJA BIBLIOTEKA

Refleksje po lekturze "Ekonomiki zdrowia" Thomasa E. Getzena

Mała praktyka - małe pieniądze

Hubert Tomaszek

W ciągu ostatnich dziesięcioleci w systemie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych zaszło wiele zmian (...) Zmiany te oraz nowe formy organizacyjne w ochronie zdrowia omówione zostały w wydanej w ubr. nakładem PWN "Ekonomice zdrowia" Thomasa E. Getzena - i to nie tylko z punktu widzenia efektywności ekonomicznej oraz rozwiązań pozwalających na lepsze gospodarowanie środkami, ale też ze zwróceniem uwagi na konflikty interesów między grupami zaangażowanymi w przekształcenia. Większość szczegółowych analiz dotyczących amerykańskiego rynku wprost przekłada się na sytuacje znane również polskim praktykom, z kolei opis nowych zjawisk pozwala się zorientować w światowych trendach, które zapewne już wkrótce zaczną kształtować także polski rynek, najpierw w sektorze prywatnym, a z czasem także - w publicznej opiece zdrowotnej (...)


OPINIE

Jak poprawić system PUZ?

Mikołaj J. Kruczyński

Występowanie wielu negatywnych zjawisk w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego budzi ogólne niezadowolenie, na co wskazują badania opinii publicznej. Bezdyskusyjna wydaje się więc konieczność wprowadzenia w nim daleko idących zmian. Kwestia ta coraz częściej podejmowana jest również w dyskusjach publicznych i staje się jednym z głównych tematów rozpoczętej kampanii wyborczej. Ale na pytanie: jakie konkretnie zmiany w systemie należałoby wprowadzić, by uzyskać możliwie najlepszy efekt - odpowiedź nie jest prosta. Przede wszystkim dlatego, że zależy od indywidualnych poglądów politycznych. Istota problemu tkwi też w tym, że nie zawsze można z góry precyzyjnie określić, który z przyjętych scenariuszy będzie w dłuższej perspektywie korzystniejszy (...)


BIZNES, RYNEK, EKONOMIA

A może na kredyt?

Bogumiła Mirosławska

Każda działalność gospodarcza wymaga zaangażowania środków finansowych. Dotyczy to także firm medycznych, takich jak prywatne praktyki lekarskie czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Dotychczasowy rozwój tych podmiotów oparty był głównie na wykorzystaniu własnych zasobów pieniężnych (oszczędności) ich właścicieli. Wydaje się jednak, że konieczność konkurowania na rynku - przy coraz bardziej wymagających pacjentach, konieczności spełniania szczególnych wymagań lokalowych, sprzętowych oraz świadczenia wysokiej jakości usług - spowoduje, że dalsze inwestycje, ze względu na kapitałochłonność, nie będą mogły być finansowane z prywatnych oszczędności czy nawet - bieżących dochodów firmy (...)


STOMATOLOGIA

Wojewódzkie Centrum Stomatologii

Zaufanie to kapitał

Anna Jarosz

Do Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie po specjalistyczną pomoc zgłaszają się nie tylko warszawiacy, ale także pacjenci spoza stolicy. Nawet - z zagranicy. Do budynku przy Nowym Zjeździe, na Mariensztacie, nad brzegiem Wisły, rozproszone wcześniej poradnie przeniosły się ponad dziesięć lat temu. Wtedy też placówkę przekształcono w Wojewódzkie Centrum Stomatologii, którym od 12 lat kieruje dr Piotr Mikliński. Działa tu obecnie 8 poradni: chirurgii stomatologicznej, protetyki, chorób błon śluzowych i przyzębia, stomatologii dziecięcej, profilaktyki stomatologicznej, ortodoncji oraz radiologii (...)


TECHNOLOGIE

Cukrzyca typu 1. u dzieci i młodzieży

Ciągła podskórna insulinoterapia u dzieci i młodzieży

Elżbieta Czerniawska, Agnieszka Szadkowska

Dzieci i młodzież z cukrzycą typu 1. są grupą wymagającą szczególnej uwagi. Przebieg cukrzycy w tej grupie wiekowej jest zwykle bardzo chwiejny, co wynika ze zmiennej aktywności życiowej, a także zróżnicowanego schematu jedzenia, dużej labilności emocjonalnej i żywej "gry" hormonalnej w okresie dojrzewania u młodzieży. Poza dużą zmiennością wartości glikemii w ciągu dnia, obserwuje się również bardzo niebezpieczne, ciężkie niedocukrzenia w nocy. U części pacjentów występują ponadto hiperglikemie poranne (tzw. zjawisko brzasku). Intensywna insulinoterapia metodą wielokrotnych wstrzyknięć (multiple daily insulin injection - MDII) okazuje się często niewystarczająca do uzyskania dobrego wyrównania metabolicznego cukrzycy u tych pacjentów. Wydaje się obecnie, że najlepszym rozwiązaniem jest ciągła podskórna insulinoterapia, zapewniająca stałą podaż insuliny z możliwością częstych modyfikacji podawanej dawki, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania (...)


TEKST SPONSOROWANY

Dlaczego POLPAK?

Oficjalne uruchomienie sieci Polpak-T nastąpiło w marcu 1996 roku. Operatorem sieci jest Telekomunikacja Polska SA - Centrum Systemów Teleinformatycznych "POLPAK" w Warszawie. Na bazie tej sieci możliwe jest świadczenie wielu usług teleinformatycznych (...) Usługi sieci Polpak-T otwierają również przed medycyną nowe możliwości. Korzystając z sieci Polpak-T można transmitować operacje, prowadzić konsultacje medyczne, zdalnie sterować zabiegami lekarskimi, koordynować prace oddziałów itd. Należy sądzić, iż w najbliższej przyszłości taki sposób komunikacji pomiędzy specjalistami stanie się powszechny (...)


bot