Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 68–71/2007
z 10 września 2007 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2007


WYDARZENIA

Na wybory?!

Aleksandra Gielewska

Kryzys w ochronie zdrowia z ostatnich miesięcy nie został przezwyciężony - oczekiwane przez środowisko medyczne zmiany nie nastąpiły. Zakończyła się na szczęście jego dramatycznie ostra faza, jednak zimą znów może dojść do eskalacji konfliktu. Tym razem o czas pracy. Porozumienia kończące strajki lekarzy, zawierane z dyrekcjami szpitali w sytuacji, która zdawała się niekiedy wymykać spod kontroli - to "tu i teraz" tzw. mniejsze zło. Strajki przyniosły przecież pogorszenie kondycji finansowej szpitali i frustrację samych protestujących. (...) (...)


Nie wszystkim po równo

Halina Pilonis

O 13,5% mają wzrosnąć w przyszłym roku nakłady NFZ na świadczenia zdrowotne. Wzrost ten nie dotyczy jednak ratownictwa medycznego, które jest finansowane z budżetu państwa. Na 2008 r. NFZ planuje wzrost przychodów o 16% w stosunku do tegorocznego planu; wynika on głównie ze zwiększenia przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nakłady na świadczenia zdrowotne mają wzrosnąć o ponad 5 mld zł. Największy przyrost środków, o ponad 60%, przewidziano w stomatologii. Fundusz zapowiada doszacowanie wyceny procedur stomatologicznych (10-11 gr za 1 pkt) oraz zakup większej liczby świadczeń. Środki przeznaczone na usługi stomatologiczne mają wzrosnąć o około 750 mln zł. (...)


Fundusz dzieli kasę

Halina Pilonis

Ze względu na wyższe niż planowano wpływy do NFZ z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz zmienia tegoroczny plan finansowy zwiększając środki na świadczenia zdrowotne o ponad 1 mld zł. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na lecznictwo szpitalne - prawie 738 mln zł, specjalistykę - 120 mln zł oraz rehabilitację - 60 mln zł. Zwiększone będą też środki na stomatologię - o 52 mln zł i na poz - o 42 mln zł. Pieniądze przeznaczone na lecznictwo szpitalne mają zostać wydatkowane na wzrost wyceny świadczeń w chemioterapii. (...)


Kontrakty 2008

Mariola Marklowska-Dzierżak

Przez ostatnie 12 miesięcy w centrali NFZ przygotowywano się do wprowadzenia zmian zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 r. Wszystkie zostały szczegółowo opisane w projektach zarządzeń prezesa Funduszu, opublikowanych na stronie www.nfz.gov.pl. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie nowego sposobu rozliczenia usług w lecznictwie szpitalnym - systemu HRG (Health Resource Groups), który działa już z powodzeniem od 12 lat w Wielkiej Brytanii. Jego polska wersja powstała na podstawie dotychczasowego katalogu świadczeń szpitalnych. Połączono je w grupy o jednorodnym charakterze, opierając się na klasyfikacjach ICD-10, ICD-9 oraz uśrednionych kosztach leczenia. W efekcie liczbę 1500 procedur znajdujących się jeszcze w tegorocznym katalogu zredukowano do 450. - HRG to duże wyzwanie dla świadczeniodawców. Muszą się nauczyć kodowania procedur - mówi prezes NFZ Andrzej Sośnierz. I zapowiada dla nich cykl szkoleń. (...)


Podwyżki, które nikogo nie cieszą

Aleksandra Kurowska

Walka o podwyżki miała doprowadzić do znaczącej poprawy statusu ekonomicznego lekarzy i personelu medycznego. Równie ważnym celem, deklarowanym przez OZZL, było zmuszenie rządu - poprzez sformułowanie wygórowanych żądań płacowych - do reformy systemu ochrony zdrowia. Przełomu jednak nie ma. Sejm przyjął nowelę ustawy podwyżkowej w atmosferze przedwyborczej walki, debata przerodziła się w awanturę, w czasie której mówcom odbierano głos, a jednemu z posłów opozycji wyłączono mikrofon. - Politycy koniecznie chcieli odnieść sukces, pokazać, że coś załatwili. Ale to tylko zapisy o tym, że podwyżka dokonana rok temu nie zostanie cofnięta - skomentował po głosowaniu Krzysztof Bukiel. Dodał, że strajki zostaną zawieszone, ale nie dzięki ustawie. - Z tą władzą nie ma już o czym dyskutować. Zobaczymy, kto przyjdzie po wyborach - mówi Bukiel. (...)


Walka o ministra

Halina Pilonis

Sejmowa Komisja Zdrowia nie poparła wniosku o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Zbigniewa Religi. W tej kadencji tak burzliwego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia jeszcze nie było. Posłanka Jolanta Szczypińska wykrzykiwała: - Wstydzę się, że Ewa Kopacz jest przewodniczącą tej komisji. - Myślę, że jest więcej rzeczy, których powinna się pani wstydzić - ripostowała posłanka E. Kopacz. Prowadząca obrady wiceszefowa Komisji Małgorzata Stryjska próbowała odebrać głos przewodniczącej. Obie panie oskarżały się o brak dobrego wychowania. Bohater całego zamieszania - prof. Zbigniew Religa - zażenowany opuścił na pewien czas obrady. (...)


Recepty bez PESEL-u

Halina Pilonis

Lekarze nie będą musieli wpisywać numeru PESEL pacjenta na receptach - zdecydował Sejm. Nowelizując ustawę o świadczeniach zdrowotnych, posłowie odrzucili zmiany wzbudzające najwięcej kontrowersji, m.in. ustawowe zobowiązanie lekarzy do wpisywania na receptach numeru PESEL. Większość zmian ma charakter legislacyjny i redakcyjny. Przyjęto m.in. poprawki umożliwiające prezesowi NFZ decydowanie o finansowaniu transportu pacjenta z innego kraju Unii Europejskiej. Nowelizacja zmienia też zasady podziału środków między oddziałami Funduszu; podstawą jest liczba ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim z uwzględnieniem ryzyka zdrowotnego związanego w wiekiem i płcią. Wysokość środków będzie korygowana o wskaźnik wynikający ze zróżnicowania kosztu jednostkowego świadczenia oraz wskaźnik liczby i rodzaju świadczeń wysokospecjalistycznych. (...)


Jak pozyskać lekarzy

Halina Pilonis

Resort zdrowia zapowiada zwiększenie liczby miejsc rezydenckich w przyszłym roku. Ma to zapobiec zmniejszaniu się liczby lekarzy w Polsce. Zdaniem wiceministra zdrowia Bolesława Piechy, problem migracji lekarzy nie jest sprawą, którą należy sobie zaprzątać głowę. - Jeżeli mówimy o problemie migracji lekarzy, to dotyczy on 2% tych, którzy wzięli zaświadczenia uprawniające do wykonywania zawodu w Unii Europejskiej. Nie jest to więc sprawa, którą warto się zajmować - tłumaczył w Sejmie. Jego zdaniem, najważniejszą rzeczą jest zwiększenie liczby lekarzy, którzy chcieliby pracować w kraju, bo - jak przyznaje - liczba lekarzy przypadających na 10 tys. mieszkańców w Polsce w stosunku do UE jest niewystarczająca. (...)


Ośmioro wspaniałych

Jan Osiecki

Po mazurskim "białym szkwale" 50 z 71 rozbitków podjęło z wody pogotowie ratunkowe. Na wielkich jeziorach tego dnia ratownicy pływający wodnymi karetkami dwoili się i troili pomagając kolegom z WOPR. Jest ich ośmioro. Na więcej nie ma pieniędzy. Codziennie niosą pomoc sporemu miastu. W sezonie po mazurskich jeziorach pływa dzień w dzień ok. 50 tys. osób, na około 10 tys. jachtów. Załogi 3 pływających karetek patrolują teren 200 km szlaków wodnych, jeziora o łącznej powierzchni 400 kmkw. (...)


Ciąża bez alkoholu

GM

Nagłośnione przez media dwa przypadki dzieci urodzonych w zatruciu alkoholowym (w Zabrzu i Elblągu) są zjawiskiem skrajnym, kojarzącym się z głęboką patologią społeczną. Tymczasem, jak wynika z badań przeprowadzonych w 2005 r. na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), ponad 30 proc. kobiet w wieku prokreacyjnym w Polsce spożywało alkohol w czasie ciąży i, co zaskakuje, aż 2 proc. spośród tych, które przyznały, że były do picia zachęcane (31 proc. badanych), wskazało na lekarza jako osobę do tego namawiającą. (...)


Na co nas stać?

Halina Pilonis

Lekarze i pielęgniarki coraz częściej obawiają się o jakość i bezpieczeństwo używanego przez nich sprzętu medycznego. Powodem są m.in. informacje, że niesterylne strzykawki BD Discardit mogły trafić do co najmniej 150 odbiorców w Polsce czy doniesienia o 100 tys. zanieczyszczonych igieł znalezionych w Szpitalu Bielańskim. Dlaczego nikt nie kontroluje jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych wprowadzonych na polski rynek? - pytają. (...)


Walka o jakość czy ilość?

Aleksandra Kurowska

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Przyszłe pielęgniarki muszą odbyć 4600 godzin kształcenia zawodowego, z czego połowę mają stanowić praktyki w szpitalach. Nowelizacja skraca zarazem o połowę cykl kształcenia położnych dla pielęgniarek z tytułem licencjata - do 18 miesięcy. Skraca też czas oczekiwania na potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, co ma znaczenie przy wyjazdach do pracy za granicą. Wprowadza również rejestr pielęgniarek i położnych z państw członkowskich UE, czasowo i okazjonalnie pracujących w Polsce. Będzie go prowadzić okręgowa izba pielęgniarek i położnych. (...)


Głucha cisza

Aleksandra Kurowska

Refundacja sprzętu dla osób niedosłyszących jest w Polsce dalece niewystarczająca. Stowarzyszenia zrzeszające pacjentów oraz producentów mają nadzieję, że podczas prac nad koszykiem świadczeń gwarantowanych zostaną wprowadzone korzystne zmiany. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu (PSPS) obawia się jednak, że nowe zasady refundacji mogą być jeszcze gorsze i cofną nas do lat 80 ub. wieku. - Osób niedosłyszących jest w Polsce kilkanaście procent, ale tylko niewielka część z nich nosi aparaty. Niestety, potrzeb jest tak wiele, iż obawiamy się, że problemy osób niedosłyszących znów mogą zostać pominięte - mówi "SZ" Leszek Wierzowiecki, wiceprezes PSPS. (...)


FELIETONY

HRG raz jeszcze

Andrzej Sośnierz

Kolejny raz wracam na tych łamach do tematu związanego z wprowadzeniem od przyszłego roku nowego systemu rozliczeń usług szpitalnych. Będzie to brytyjska odmiana systemu DRG, zwana Health Resources Groups (w skrócie HRG); naszą wersję nazwaliśmy HRG.PL Ten dodatek, odróżniający nasz system od brytyjskiego oryginału, jest w pełni uzasadniony, gdyż to, co proponujemy, nie jest kopią, ale adaptacją, która wymagała wykonania wielkiej pracy dostosowującej brytyjski system do polskich warunków. Jednym z trudniejszych zadań było "przetłumaczenie" oryginalnego, brytyjskiego systemu kodów procedur medycznych na system ICD-9. (...)


PANOPTICUM

Kolejki przewidywane czy rzeczywiste?

Marek Wójtowicz

W art. 20-24a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzono nowe pojęcie "waiting time", czyli czasu oczekiwania na usługę zdrowotną jako miernika dostępności do niej. Ustawy w Polsce zaczynają funkcjonować w praktyce dopiero po wydaniu przez właściwe ministerstwo aktów wykonawczych, czyli rozporządzeń. W rozporządzeniu MZ z 27 czerwca 2006 r. szczegółowo zatem opisano ustawowe intencje: sposób tworzenia kolejek i obliczania oraz sprawozdawania czasu oczekiwania na usługę zdrowotną. (...)


TYLKO FAKTY

Religa pielęgnacyjny

Marek Nowicki

Minister Zbigniew Religa stara się nie dostrzegać części problemów. Jak gdyby nigdy nic, nie przejmując się rozpadem koalicji i zapowiadanymi wyborami, przedstawił propozycje zapowiadanej ustawy pielęgnacyjnej, przygotowane przez powołany przez niego zespół. Zyta Gilowska jeszcze tego samego dnia oświadczyła, że nie ma mowy, by rząd poparł pomysł wprowadzenia dwuprocentowej składki pielęgnacyjnej. Według pani wicepremier, oznaczałoby to de facto utworzenie nowego podatku. Zbigniew Religa zagroził, że jeśli nie będzie zgody - odejdzie z rządu. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Babcia od kota

Janina Banachowska

Pieska, który zawsze czekał przy schodkach usiłując bezskutecznie mnie ugryźć, tym razem nie było, kota zresztą też. Babcia siedziała na tapczanie przykryta kołdrą, a nie pierzyną, na głowie miała chustkę, a na sobie jedynie podkoszulek i bluzkę z długimi rękawami. Nieco zarumieniona, nie miała sinicy warg, jak zawsze przy poprzednich wizytach. Nie kaszlała, nie miała duszności, ciśnienie w normie. Temperatura wynosiła 39,5 stopnia, poza tym nic jej nie dolegało. Zbadałam babcię wyjątkowo dokładnie. Gardło było czyste, w płucach pojedyncze rzężenia. (...)


PUNKTY WIDZENIA

Miękkie lądowanie

Marek Derkacz

Lekarzem według ustawy o zawodzie lekarza jest osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia oraz nauczanie zawodu lekarza. (...)


Janosikowa Judymka?

Konrad Pszczołowski

Narodowy Fundusz Zdrowia podejrzewa krakowską lekarkę o wyłudzenie w ciągu roku 300 tys. zł. We wzruszającym reportażu "Janosikowa" ("Gazeta Wyborcza" z 29 sierpnia br.) przedstawiono, z jakim poświęceniem pomagała licznym dzieciom i dorosłym, których nie było stać na leczenie. Od lat opiekuje się bezdomnymi, chorymi i biednymi. Z własnych pieniędzy kupiła im nawet autobus na objazdowy sklep. Żeby ratować ich zdrowie i życie, wypisała tysiące recept IB - na własnych rodziców i innych kombatantów, uprawnionych do otrzymywania leków w pełni refundowanych. Sprawę bada policja i prokuratura. (...)


Słowa jak trucizna

Jan Osiecki

Lekarz musi być odpowiedzialny za swoje słowa. Inaczej niż lek. Hanna Wujkowska, do niedawna doradca Romana Giertycha. Po felietonie w "Naszym Dzienniku" czeka ją spotkanie się z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej; niewykluczone, że zostanie też skierowana na obowiązkowe, specjalne kursy dokształcające. - Słowem można zabić. Toteż należy ponosić odpowiedzialność za to, co się mówi. Dotyczy to przedstawicieli wszystkich grup zawodowych, ale lekarzy przede wszystkim - podkreśla dr Jolanta Orłowska-Heitzman, naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Jednak nie wszyscy o tym pamiętają. (...)


Z DROGI...

Pył

Andrzej Musiałowicz

Pyłki w strzykawkach, pyłki w aparatach do przetoczeń, pył na drogach wzniecany nogami odmaszerowujących lekarzy... Tylko, dokąd to oni maszerują? Zapewne wiele zagranicznych placówek chętnie przyjęłoby dobrze wykształconych i tańszych od własnych pracowników. Bariera językowa nie jest już istotna, od lat widać sens nauki, toteż większość naszych ziomków z odrobiną oleju w głowie na wszelki wypadek szlifuje jeden lub kilka języków. Wśród pracowników ochrony zdrowia ów odsetek przewidujących jest zapewne większy niż średnia w innych branżach. (...)


OKIEM DYREKTORA

Życie i Prawo (ŻiP)

Janusz Atłachowicz

Proszę się nie bać. To nie jest nazwa nowej partii, chociaż skrót podobny do utrwalonych już PiS czy LiS. Tytułowe życie, ale także zdrowie, jest bezcennym dobrem człowieka i powinno być chronione. Również, a może przede wszystkim, chronione przez prawo. Stąd blisko do skojarzenia, że mogłaby to być partia skupiająca zwolenników reformy reformowanego nieustannie systemu ochrony zdrowia. (...)


NA DWA GŁOSY

Ubezpieczenie pielęgnacyjne?

Anna Wilmowska-Pietruszyńska / Ewa Kopacz

Minister Zbigniew Religa przedstawił propozycje zespołu opracowującego założenia ustawy o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym. Ubezpieczenie miałoby być powszechne, obowiązkowe, ze składką wynoszącą 2 proc. zarobków. (...)


O TYM SIĘ MÓWI

Pustka w garażach, pustka w oddziałach

Halina Pilonis, Jan Osiecki

We wrześniu kończy się okres wypowiedzenia umów o pracę większości lekarzy zwalniających się w ramach protestu. Posłowie zastanawiali się w Sejmie, czy masowe odejście medyków ze szpitali w różnych częściach kraju jest sytuacją kryzysową. Wiceminister zdrowia Bolesław Piecha wierzy, że władze samorządowe i dyrektorzy w większości placówek rozwiążą ten problem. A marszałek Sejmu Ludwik Dorn nie wierzy, że protest ma podłoże ekonomiczne. - Pokaż lekarzu, co masz w garażu - drwił z medyków. "Służba Zdrowia" pragnie pokazać marszałkowi nie tylko powody strajku, ale także to, jak lekarze pracują i ile za swój trud zarabiają. (...)


RAPORT

Kuracja u wód, czy SPA?

Ewa Krupczyńska

Mamy w Polsce 43 statutowe uzdrowiska, tj. ponad 46 tys. miejsc do rehabilitacji leczniczej i edukacji w sanatoriach i szpitalach oraz ponad 80 tys. miejsc w hotelach i pensjonatach. Niewykluczone zresztą, że będzie ich 44, gdyż status uzdrowiska mają szansę uzyskać Dąbki. Ich atutem, oprócz walorów bioklimatycznych i leczniczych, jest też atrakcyjne położenie. Działalność z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego prowadzi w nich 25 spółek Skarbu Państwa, które dysponują szpitalami uzdrowiskowymi, sanatoriami, zakładami przyrodoleczniczymi, pijalniami wód mineralnych oraz tężniami, ale także 11 szpitali i sanatoriów MSWiA oraz MON, wreszcie - 100 sanatoriów branżowych, komunalnych i prywatnych. (...)


PRAWO

Lekarze! Strzeżcie się nieuzasadnionych korzyści majątkowych!

Bożena Ciosek, Marta Gadomska-Gołąb

24 sierpnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Zmiany, które już od dnia, gdy projekt tej nowelizacji ujrzał światło dzienne, wzbudzały najwięcej kontrowersji, to przepisy potocznie zwane antykorupcyjnymi. Ich przyjęcie powinno zainteresować nie tylko aptekarzy, hurtowników i przemysł farmaceutyczny, ale również szpitale i lekarzy, którzy wypisują pacjentom leki refundowane. (...)


TECHNOLOGIE

Nauka kontra bioterroryzm: przewidzieć nieprzewidywalne

Mariusz Kielar, Ewa Trębacz

Żyjemy w dobie terroryzmu. Szczególne poczucie lęku i zagrożenia budzi zaś bioterroryzm. Perspektywa ataku biologicznego przywołuje skojarzenia z aktem wypowiedzenia wojny - wyjątkowo podstępnej i niebezpiecznej. Jednak nie jesteśmy zupełnie bezbronni: naukowcy konstruują systemy wczesnego ostrzegania o pojawiających się zagrożeniach biologicznych, testują coraz skuteczniejsze metody służące do ich zwalczania. Są nimi ultranowoczesne technologie, np. bazujące na DNA i przeciwciałach biochipy czy "elektroniczne nosy", będące w stanie "wywąchać" śmiercionośne drobnoustroje. (...)


PROFILAKTYKA

Szczepienia obowiązkowe i zalecane

Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko

Szczepionki to najskuteczniejsza metoda zapobiegania chorobom zakaźnym. Ze względu na ilość antygenów wyróżniamy szczepionki: monowalentne (tzw. pojedyncze) i poliwalentne (tzw. skojarzone). Szczepionki monowalentne uodparniają przeciw jednej chorobie zakaźnej, zawierają w swym składzie szczepy jednego drobnoustroju lub antygeny uzyskane z jednego rodzaju drobnoustroju. Szczepionki poliwalentne uodparniają jednocześnie przeciw kilku chorobom zakaźnym, zawierają bowiem szczepy kilku odpowiednio zmienionych drobnoustrojów lub antygeny uzyskane z kilku rodzajów drobnoustrojów (...)


KLINIKA

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Andrzej Steciwko

VI Zjazd PTMR zapowiada się wyjątkowo pracowicie. Przez 3 dni, równolegle, będą się bowiem odbywać obrady w sali głównej oraz w 2-3 salach satelitarnych. Tradycją naszych zjazdów jest to, że z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej współpracują inne towarzystwa naukowe, akademie medyczne, konsultanci krajowi i wojewódzcy prawie wszystkich dyscyplin i specjalności medycznych. Wybitni specjaliści z czołowych ośrodków akademickich i klinicznych przedstawią najnowsze osiągnięcia z zakresu medycyny rodzinnej, reumatologii, chorób układu oddechowego, endokrynologii, diabetologii, kardiologii, nadciśnienia tętniczego, nefrologii, chorób zakaźnych, pediatrii, onkologii dziecięcej, otolaryngologii, chorób narządu wzroku, chorób skóry, geriatrii, medycyny paliatywnej, neurologii, psychiatrii i psychologii, bioterroryzmu, prawa medycznego, telemedycyny, wakcynologii, profilaktyki chorób i promocji zdrowia. (...)


Opieka nad chorym przewlekle w praktyce lekarza rodzinnego

Donata Kurpas, Andrzej Steciwko

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewiduje, że choroby przewlekłe staną się główną przyczyną niepełnosprawności do 2020 r., a w systemach opieki zdrowotnej nieukierunkowanych na prawidłowe "zarządzanie nimi" - ich najkosztowniejszym obciążeniem. Szacuje się, że u 133 mln ludzi na świecie, w tym niemal u połowy populacji USA i u 17,5 mln populacji Wlk. Brytanii, występują choroby przewlekłe. Liczba ta ma wzrastać o 1% rocznie do 2030 r. dając w konsekwencji populację 177 mln chorych przewlekle. Według danych WHO, u 75% populacji ogólnej występuje co najmniej 1 choroba przewlekła. (...)


Implantowany kardiowerter-defibrylator lub stymulator - czy to wyrok?

Łukasz A. Małek

Większość pacjentów słysząc z ust lekarza, że konieczne jest u nich wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD) lub stymulatora serca przyjmuje tę wiadomość jak wyrok. Boją się, że oznacza to znaczne ograniczenie ich funkcjonowania społecznego. Nic bardziej mylnego. Niestety, duża część lekarzy nie jest w stanie precyzyjnie wyjaśnić swoim pacjentom niuansów życia ze stymulatorem lub ICD. Oddzielmy zatem fakty od mitów. (...)


NAUKA

Wirus otyłości?

PAP, tk

Adenowirus Ad-36 wywołujący infekcje dróg oddechowych i oczu, może być przyczyną otyłości u niektórych osób. Do takich wniosków doszli badacze z Uniwersytetu Stanu Louisiana, którzy prowadzili doświadczenia z Ad-36 na ludzkich komórkach macierzystych tkanki tłuszczowej. Okazało się, że pod wpływem wirusa Ad-36 większość dorosłych komórek macierzystych już po tygodniu przekształcała się w komórki tłuszczowe. Z kolei komórki niezainfekowane pozostawały niezmienione. Już wcześniejsze badania tego samego zespołu dowiodły, że wirus Ad-36 powoduje u zakażonych nim zwierząt odkładanie się tkanki tłuszczowej. Analizy epidemiologiczne wykazały z kolei, że 30% otyłych pacjentów jest zakażonych tym wirusem, podczas gdy wśród osób szczupłych odsetek ten wynosi 11%. Jednak dopiero teraz udało się dowieść, że wirus bezpośrednio wpływa na odkładanie się tkanki tłuszczowej i nawet zidentyfikować specyficzny gen wirusa (E4Orfl), który odpowiada za ten efekt. (...)


Depresja rozpoznawana zbyt pochopnie?

PAP, tk

Czy rozpoznanie depresji nie jest stawiane zbyt pochopnie? - spierają się eksperci na łamach "British Medical Journal". Według prof. Gordona Parkera, psychiatry z Australii, obecny próg rozpoznawania "klinicznej postaci depresji" jest zbyt niski, co może zmniejszać wiarygodność diagnoz. Jego własne badania przeprowadzone w ciągu 15 lat na grupie 242 nauczycieli wykazały, że u 79% z nich wystąpiły w pewnym okresie objawy odpowiadające depresji lub stanowi zbliżonemu do niej. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Jakub Klimkiewicz

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


KONFERENCJE

XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Co nowego w kardiologii?

Z prof. dr. hab. n. med. Waldemarem Banasiakiem i prof. dr. hab. n. med. Piotrem Ponikowskim, współprzewodniczącymi komitetu organizacyjnego XI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rozmawia Ewa Krupczyńska. Podczas XI Międzynarodowego Kongresu PTK, który odbędzie się 20-22 września we Wrocławiu, spotka się wielu polskich kardiologów i kilkudziesięciu wybitnych gości z zagranicy. Co będzie głównym tematem spotkania? (...)


bot