Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 13–16/2003
z 20 lutego 2003 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2003


AKTUALNOŚCI

Witajcie w Świecie Funduszu


Decyzja prezydenta o podpisaniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia miała charakter na wskroś polityczny. Nie doszło dzięki temu do kolejnego kryzysu na linii ośrodek prezydencki - ośrodek rządowy. Likwidacja kas chorych - sztandarowe hasło wyborcze partii obozu rządowego - musiała się więc dokonać. Szkoda. Triumf naprawiaczy systemu nie będzie jednak długi. Zwłaszcza że dziś nie ma nawet tego, co towarzyszyło podpisaniu ustawy o puz z sierpnia 1998 r. - powszechnej zgody co do kierunku zmian oraz nadziei, że ulepszane konsekwentnie mechanizmy regulacji systemu z czasem przyniosą poprawę. Tym razem - bez gruntownej nowelizacji ustawy o NFZ - nie pozostaje nawet nadzieja.


VOX EX SILESIA

Bumerang

Andrzej Sośnierz

Wśród znacznej części polityków i zarządzających - jak bumerang - wraca co pewien czas przekonanie, że dla panowania nad sytuacją konieczna jest centralizacja decyzji. Im więcej centralizacji, tym większy porządek. Rezultat jest jednak ciągle odwrotny - im więcej centralizacji, tym większy bałagan i niewydolność systemu. Ciągle brak zrozumienia dla prostej prawdy: że skuteczne zarządzanie wielkim systemem może się odbywać tylko poprzez ustanawianie reguł gry, tworzenie niezbędnych kodyfikacji dla ułatwienia wzajemnego porozumiewania się podmiotów, a nie - poprzez bezpośrednie kierowanie i wydawanie rozkazów. (...)


PANOPTICUM

Enfozik

Marek Wójtowicz

Podsumowując, jedynym artykułem w NFZ, który mnie naprawdę "osłabił" i wpędził w pesymizm, jest art. 217. Pozwala on wspaniałomyślnie ZUS-owi i KRUS-owi "osiągać" do 31 grudnia 2005 r. poziom identyfikacji płacących składkę do... 60%, a od 1 stycznia 2006 r. - do 90%. Czy możemy wyjść z obecnego dołka finansowego, jeżeli dwaj jedyni, nieprawdopodobnie zurzędniczeni zbieracze składki zdrowotnej, mają taki luz?! Dlaczego dyrektorzy szpitali od zaraz i to na 100% muszą być efektywni, sprawni i przyjaźni dla ustawy 203, a ściągacze składki zdrowotnej - mogą jeszcze przez trzy lata być sprawni tylko na "pół gwizdka", a potem też nie "na full", lecz tylko na 90%? (...)


Stan klęski

Ewa Krupczyńska

W referendum przeprowadzonym w dolnośląskich placówkach ochrony zdrowia 96% pracowników opowiedziało się za akcją protestacyjną, ze strajkiem generalnym włącznie. - Nie chcemy do tego dopuścić. To będzie ostateczność, ale jeśli się nie pojawią konkretne decyzje umożliwiające naprawę sytuacji w naszym regionie, to zastrajkujemy - mówią przedstawiciele Komitetu Strajkowego z Dolnoślaskiego Forum Związków Zawodowych i Samorządów Zawodowych, reprezentujący środowisko pracowników służby zdrowia. (...)


Zbliża się termin strajku na Śląsku

Marzena Gałaga

Na 21 lutego Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" zapowiedział "Regionalny dzień protestu". Pracowników ochrony zdrowia, którzy jako pierwsi zdecydowali o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej, wesprą również inne branże, m.in. kolejarze, górnicy i hutnicy. Związkowcy z "Solidarności" nie chcą zdradzić szczegółów protestu. Nie wykluczają przeprowadzenia wielkiej manifestacji w obronie miejsc pracy (w województwie śląskim pozostaje bez niej 330 tys. mieszkańców, a w najbliższych miesiącach straci ją jeszcze ok. 50-60 tys. osób) oraz przeciwko rosnącemu ciągle bezrobociu, które przekroczyło już 17%. (...)


Potrzebny program awaryjny

Ewa Krupczyńska

Dolny Śląsk był pierwszym województwem, które odwiedził minister zdrowia Marek Balicki. Zapoznawanie się z problemami ochrony zdrowia rozpoczął od regionu, który ma najtrudniejszą sytuację w kraju - wyjaśnił. Długi dolnośląskich szpitali sięgają 800 mln zł, co według niektórych szacunków stanowi 15% całego zadłużenia w ochronie zdrowia. Konta większości szpitali są zablokowane przez komorników, pracownicy wielu zakładów od 2-3 miesięcy nie otrzymują pensji lub dostają ją z dużym opóźnieniem. Straty Dolnośląskiej RKCh wynoszą ok. 110 mln zł, a w br. mogą się zwiększyć o 26 mln, przeznaczonych na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2000 r. oraz o 14 mln z powodu pokrywania kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych, finansowanych w poprzednich latach z budżetu państwa. (...)


CZAS DIALOGU:

Minister dyrektorom

W trakcie pierwszego spotkania ministra Balickiego z kadrą zarządzających w ochronie zdrowia oraz przedstawicielami organizacji pracodawców (6 lutego) zebrani niemal jednomyślnie poparli sugestię ministra, aby aneksować kontrakty z kasami chorych do końca 2003 r. Dzięki temu, po ewentualnym podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, działałyby nadal wszystkie mechanizmy wykorzystywane przez dotychczasowego płatnika - kasy chorych. Minister stwierdził, że nie byłoby też w br. nowych zasad wyrównań międzykasowych, ponieważ nie zostały one dotąd opracowane. Dopiero od przyszłego roku rozpoczęłoby się wdrażanie kontraktowania świadczeń zdrowotnych według zasad ujednoliconych w skali kraju (nie są one jeszcze gotowe). (...)


CZAS DIALOGU:

Przed okrągłym stołem

Pierwsze tygodnie urzędowania nowego ministra zdrowia upłynęły pod znakiem spotkań i rozmów z przedstawicielami środowisk służby zdrowia: związków i samorządów zawodowych oraz organizacji pracodawców. A także - przełomowego zapewne dla Balickiego spotkania z Klubem Parlamentarnym SLD, który wyraził mu pełne zaufanie, choć wcześniej podejrzewany był o "otaczanie się ludźmi obcymi ideowo i niekoniecznie życzliwymi lewicy", jak informował Jerzego Jaskiernię w liście ujawnionym przez "Gazetę Wyborczą" poseł Stanisław Jarmoliński. Dialog i rozmowy z organizacjami pracowniczymi, bardzo ważne, jak podkreśla Balicki, powinny jednak się odbywać nie w MZ, ale - w Komisji Trójstronnej, stanowiącej forum do negocjowania zgłaszanych problemów i postulatów. (...)


CZAS DIALOGU:

Powtórka z aneksów

Powołując się na upoważnienie ministra zdrowia zawarte w ustawie o działach administracji rządowej, m.in. do określania zasad organizacji opieki zdrowotnej i koordynacji zabezpieczenia rzeczowych świadczeń leczniczych - 7 lutego minister Marek Balicki zwrócił się do przewodniczących rad i dyrektorów kas chorych o przedłużenie do końca 2003 r. terminów obowiązywania umów ze świadczeniodawcami. Jeśli umowy nie zostałyby przedłużone przed wejściem w życie ustawy o NFZ - uzasadniał, ich zawieranie musiałoby nastąpić na podstawie zapisów nowej ustawy, a to oznaczałoby co najmniej kilkutygodniową lukę (od momentu ogłoszenia konkursów przez Fundusz do ich rozstrzygnięcia i zawarcia umów) w finansowaniu usług zdrowotnych ze środków publicznych, a tym samym - zagrożenie ciągłości ich udzielania. Decyzja, w jaki sposób kasy będą przedłużać umowy - zależy od ich zarządów i rad. Można przypuszczać, że większość zaproponuje świadczeniodawcom kolejne aneksy. (...)


CZAS DIALOGU:

Rezerwacja dla OZZL

Krzysztof Bukiel

W związku z zapowiedzią rychłego zwołania przez ministra zdrowia Marka Balickiego "okrągłego stołu", dotyczącego przyszłości służby zdrowia w Polsce, Zarząd Krajowy OZZL potwierdza wolę uczestnictwa swoich przedstawicieli w tych rozmowach - czytamy w oświadczeniu ZK OZZL. - Jednocześnie Związek podtrzymuje stanowisko, iż przedmiot rozmów nie może być ograniczony do ram zakreślonych ustawą o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, ani żadnymi innymi. Proponujemy, aby tematyka "okrągłego stołu" dotyczyła najbardziej podstawowych spraw, które determinują organizację opieki zdrowotnej, położenie personelu medycznego i pacjenta. (...)


Bilans porażek

Tomasz Sienkiewicz

Pod egidą Zarządu Regionu oraz Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska, w Złotowie zebrała się grupa twórców i realizatorów reformy ochrony zdrowia, wdrażanej od 1 stycznia 1999 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych i ministerialnych z okresu rządów AWS, kas chorych, dyrekcji jednostek opieki zdrowotnej, ekspertów oraz działacze związkowi "S" z regionu Wielkopolski. Nieprzypadkowo pierwsze tego typu spotkanie (zaplanowano już następne - na Pomorzu) odbyło się na terenie Wielkopolski - regionu, który wraz z Górnym Śląskiem i Suwalszczyzną jeszcze przed 1999 r. przodował we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań reformatorskich. Organizatorzy zaprosili na konferencję Teresę Marciniak, żonę nieżyjącego Jacka, długoletniego lekarza wojewódzkiego w Poznaniu i przypomnieli Jego niepodważalne zasługi m.in. dla prywatyzacji wielkopolskiej poz oraz tworzenia w regionie instytucji lekarza rodzinnego. (...)


Reforma w wojsku

medNEWS

Wejście w życie ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oznacza konieczność restrukturyzacji wojskowej służby zdrowia oraz opieki zdrowotnej nad żołnierzami. Gen. bryg. dr n. med. Janusz Adamczyk, szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP, pełnomocnik ministra obrony narodowej ds. resortowej opieki zdrowotnej, pełniący jednocześnie funkcję szefa Służby Zdrowia WP - poinformował o działaniach już podjętych i planowanych do końca 2003 r. Do tej pory, w ramach tej restrukturyzacji, pozostawiono obsadę wojskową (oficerów lekarzy) w 8 szpitalach wojskowych (Szczecin, Gdańsk, Ełk, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin, Kraków, Wrocław), natomiast w pozostałych 11 szpitalach wojskowych, 5 sanatoriach oraz 29 wojskowych specjalistycznych przychodniach lekarskich skreślono wszystkie stanowiska wojskowe - zakłady te funkcjonują w tej chwili jako spzozy, dla których organem założycielskim pozostaje Minister Obrony Narodowej. Utworzono też 5 Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej w miejsce rozwiązanych stacji sanitarno-epidemiologicznych i wojskowych ośrodków weterynaryjnych, zmniejszono do 27 liczbę wojskowych komisji lekarskich, zlikwidowano Wojskową Akademię Medyczną, na bazie której, po połączeniu z AM w Łodzi, utworzono Uniwersytet Medyczny. (...)


Pielęgniarki mogą liczyć na dofinansowanie kształcenia

medNEWS

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych otrzymała odpowiedź w sprawie środków finansowych z programu Phare na uzupełnienie wykształcenia pielęgniarek i położnych do poziomu licencjackiego. Anna Blak-Kaleta, zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w MZ wyjaśnia, że w ramach programu Phare 2002 realizowany jest projekt dotyczący zapewnienia uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów medycznych. Jego głównym celem jest implementacja prawa wspólnotowego w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych. W projekcie przewidziano także przeprowadzenie długoterminowych "pomostowych" szkoleń dla zainteresowanych pielęgniarek i położnych w celu podniesienia wiedzy i kwalifikacji oraz dostosowania ich poziomu wykształcenia do standardów unijnych. (...)


Senat wybrał nowego przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

medNEWS

Uchwałą Senatu z 6 lutego nowym przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia został senator Jerzy Cieślak. Zastąpił na tym stanowisku Marka Balickiego, powołanego na urząd ministra zdrowia. Jerzy Cieślak był wcześniej zastępcą przewodniczącego tej Komisji. Jest członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Klubu Senackiego SLD-UP, a także członkiem delegacji Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE i przewodniczącym senackiej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej.


Co z kontraktami 2003?

Zwróciliśmy się do kas chorych z pytaniem: jaki odsetek kontraktów zawartych przez nie ze świadczeniodawcami stanowią umowy podpisane na okres krótszy niż rok 2003, a także - czy i jak kasy, nie ogłaszając od wielu miesięcy nowych konkursów ofert, finansują nowe zadania (świadczenia), oferowane zarówno przez spzozy, jak i nowe nzozy. (...)


Nowy oddział dzienny na Litewskiej

Tomasz Kobosz

Plany stworzenia oddziału opieki dziennej przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii w szpitalu dziecięcym przy ul. Litewskiej w Warszawie, pojawiły się - dzięki inicjatywie prof. Romy Rokickiej-Milewskiej - już wiele lat temu. Na ich realizację brakowało jednak środków. Pieniądze znalazły się na początku 2001 r., po tym, jak umierająca na raka warszawianka p. Krystyna Medalis - ostatnią wolą zapisaną w testamencie, przekazała swoje mieszkanie, warte niemal pół miliona złotych, na rzecz małych pacjentów z chorobami nowotworowymi, leczonych w szpitalu przy Litewskiej. Środki uzyskane ze spadku pozwoliły na wyremontowanie oddziału, jednak wciąż brakowało pieniędzy na wyposażenie go. Z pomocą przyszła fundacja Ronalda McDonalda, organizacja non-profit założona w kwietniu 2002 r. mająca na celu niesienie pomocy chorym dzieciom i ich rodzinom poprzez finansowanie i współorganizowanie działań na rzecz lokalnych placówek służby zdrowia. Fundacja przekazała środki umożliwiające kompletne wyposażenie oddziału. (...)


Judymowie zdrowia

Halina Kleszcz

Działający w Tarnowie od 1998 r. interdyscyplinarny Instytut Promocji Zdrowia, organizacja pozarządowa założona przez pasjonatów medycyny różnych zawodów, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Stowarzyszenie Pacjentów Aptek (również tarnowska inicjatywa), Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, wreszcie redakcja magazynu "Zwalczanie Nowotworów" - zainaugurowali 8 lutego obchody Światowego Dnia Chorego seminarium pod hasłem "Nadzieja zdrowych - wyprzedzić chorobę", poświęcone pierwotnej profilaktyce nowotworów. (...)


Przełamać stereotypy

Konrad Piskała

- Jest wolność polityczna, wolność wyznania, wolność słowa, a my wymyśliliśmy wolność oddechu - mówił doc. dr hab. Tadeusz Latoś inaugurując ogólnopolską akcję na rzecz dzieci chorych na astmę oskrzelową. "Wolność Oddechu" to nazwa kampanii prowadzonej przez AstraZeneca i Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu. Celem akcji jest leczenie i usprawnienie ruchowe dzieci chorych na astmę oskrzelową oraz przełamywanie stereotypów związanych z tym schorzeniem. Jednym z takich stereotypów jest przekonanie, że dla chorych na astmę wysiłek fizyczny jest szkodliwy. (...)


OPINIE

Felczeryzacja

Krzysztof Bukiel

Mam przed sobą projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiący o treści jednego z przyszłych aktów wykonawczych do ustawy o NFZ. (...) Wg projektu rozporządzenia, badania diagnostyczne nie uwzględnione w wykazie wykonywane są przy udzielaniu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Tak więc wprowadzany "wykaz" ogranicza w sposób zdecydowany możliwości diagnostyczne i - w konsekwencji - terapeutyczne lekarzowi poz. Dzisiaj - inaczej niż jeszcze parę lat temu - lekarz poz nie może już diagnozować (i leczyć) np. choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, nadczynności tarczycy czy cukrzycy insulinozależnej. Niedaleko od prawdy odbiega więc opinia, że te "regulacje" spowodowały (lub spowodują w najbliższym czasie) "felczeryzację" podstawowej opieki zdrowotnej. (...)


Polski patent na sukces

Dwie spółki - polska i amerykańska - zdecydowały co rok urządzać zawody kajakarskie z ośmioosobową załogą. Obie drużyny cały rok intensywnie trenowały, a kiedy nadszedł dzień zawodów, każda drużyna była w pełni sił. Jednak to Amerykanie wygrali - przewagą ponad jednego kilometra. Po przegranej drużyna polska upadła na duchu. Główny menedżer zdecydował, że należy postarać się wygrać w kolejnych zawodach i utworzył natychmiast specjalną grupę w celu rozwiązania tego problemu. (...)


LUDZIE I MEDYCYNA

Taka spokojna praca...

Janina Banachowska

- Pani doktor to ma dobrze - powiedziała z zazdrością pacjentka, wchodząc do gabinetu. - Taka czysta, spokojna praca, nie to co na produkcji. Byłam właśnie po dwudziestoczterogodzinnym dyżurze w pogotowiu. Jedenaście wyjazdów, i to prawie na granice powiatu. Trzy na syrenie. Z tego wszystkiego tylko jedno wezwanie kwalifikowało się do interwencji, reszta to banalne przypadki, przeważnie kilkudniowe przeziębienia. (- Dlaczego wzywa pani pogotowie, można było iść wczoraj do ośrodka... - E, kto by chodził. Żeby czekać w kolejce?) lub zgoła przypadki nie wymagające w ogóle pomocy lekarskiej. Wyjazd na syrenie do bolącego nagniotka. Nie, nie żartuję, jechałam na syrenie do odcisków, tylko że wzywający podał atak serca. (...)


RATOWNICTWO

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Ryszard Stykowski

Jesteśmy nielicznym stowarzyszeniem, a nasza organizacja jest prosta: działamy na ściśle określonym terenie, a w razie potrzeby czy sytuacji nadzwyczajnych także poza obszarem Tatr. TOPR liczy 256 członków, którzy w różny sposób przyczyniają się do skuteczności naszych działań. Seniorzy to ratownicy, których stan zdrowia i wiek nie pozwala już na czynne działanie. Wspierają nas na dyżurach informacyjnych, np. w Kuźnicach, na Kasprowym Wierchu, w kontaktach ze słowackimi ratownikami czy w organizowaniu pewnych niezbędnych działań tu, na miejscu. Grupa zwana Strażą Ratunkową zajmuje się bezpośrednio działalnością ratunkową. W jej skład wchodzą zarówno ratownicy zawodowi, których jest 21 i którzy stanowią jej trzon, jak i ratownicy ochotnicy - wolontariusze, wykonujący swą pracę wyłącznie społecznie. Ta druga grupa to około 80 osób. (...)


NAUKA

Doniesienia naukowe medNEWS

oprac. Tomasz Kobosz

- Cytomegalowirus zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu
- Nie potwierdzono wpływu fluwastatyny na występowanie niedokrwienia po ostrym zawale
- Otyłość skraca życie
- Nieinwazyjna wentylacja dodatnim ciśnieniem skuteczna w leczeniu niewydolności oddechowej w przebiegu POChP
- Troponina I najlepszym biochemicznym wskaźnikiem rokowania u chorych z niespecyficznym bólem w klatce piersiowej
- Kwas foliowy i witamina B12 a ryzyko zgonu z powodu choroby układu krążenia
- Wpływ alkoholu na ryzyko choroby niedokrwiennej serca
Leki zmniejszające stężenie cholesterolu nie zapobiegają zwyrodnieniu plamki
Ból a dyskomfort u osób z zespołem jelita drażliwego


HISTORIA MEDYCYNY

Czy przyjdzie budować pomniki kibicom?

Zdzisław Gajda

W listopadzie 1998 r., w małej bawarskiej miejscowości Mömerzheim odbyła się uroczystość nadania jedynej istniejącej tam ulicy imienia dr. Josepha Strödera. Chodziło o upamiętnienie, również w rodzinnej wsi, osoby, która w czasie okupacji hitlerowskiej, będąc narzuconym dyrektorem szpitala dziecięcego przy ul. Strzeleckiej w Krakowie, umiała zachować godność człowieka i lekarza, czego Kraków nie zapomniał. Inicjatywa Katedry Historii Medycyny w Krakowie zmierzała do nadania jego imienia albo tamtejszemu ośrodkowi zdrowia, albo szkole, albo ulicy. Okazało się, że w rodzinnej miejscowości Strödera nie ma ani ośrodka zdrowia, ani szkoły, jest jedynie ulica, i to jedna. Owego dnia została odprawiona Msza św. w kościele, odbyła się uroczystość z przemówieniami w ratuszu, poczęstunek w gospodzie, a ulica odtąd nosi nazwę: Dr Joseph Ströder Strasse. Niech mieszkańcy tamtej ziemi wiedzą, że ich ziomek gdzieś się wsławił i dobrze zapisał. (...)


KASY CHORYCH

Na Śląsku więcej na poz

Zarząd Śląskiej RKCh podjął decyzję o zwiększeniu poziomu finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. Przyjęto nową wysokość tzw. wskaźnika Z: w lutym wyniesie 1,0411 (wzrost finansowania o 4,11%), a w marcu 1,015. Od 1 marca podniesione zostaną stawki kapitacyjne na jednego podopiecznego: w podstawowej opiece zdrowotnej z 71,40 zł do 73,26 zł (obejmują pielęgniarkę środowiskową i położną), dla pielęgniarki środowiskowej z 6,84 do 6,96 zł oraz pielęgniarki/położnej z 3,24 do 3,3 zł. (...)


Dialog z dyrektorami

6 lutego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie odbyło się spotkanie zarządów Małopolskiej RKCh oraz Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ, w trakcie którego omówiono problemy kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2003 r. Dyrektor MRKCh Rafał Deja poinformował o wysokości i sposobie podziału środków, które pojawiły się w planie finansowym kasy w wyniku zwiększenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także o rozstrzygnięciu nowych konkursów, szczególnie w lecznictwie szpitalnym. Okazało się, że po zmianie planu finansowego budżet przeznaczony na szpitale powiatowe wynosi 100,1% w stosunku do stycznia 2002 r., na szpitale wojewódzkie - 101,9%, a na kliniczne i specjalistyczne - 105,8%. (...)


Z życia b. oddziału

W czerwcu 2002 r., po 3 miesiącach urzędowania nowego dyrektora BKChSM w Warszawie, zapadła decyzja o likwidacji Oddziału Branżowej Kasy Chorych w Katowicach. Główni zainteresowani - pracownicy oddziału oraz dyrekcja - nic o tych planach jednak nie wiedzieli. Sam fakt likwidacji oddziału nie miałby w sobie nic ciekawego, gdyby nie jego powód oraz przebieg. Jedyną przyczyną likwidacji była, jak to później wyjaśniano, konieczność zmniejszenia kosztów administracyjnych "branżówki". Wtajemniczeni (tj. służby finansowe centrali BKChSM oraz zarząd i rada kasy) orientowali się doskonale, iż ten akurat oddział miał najmniejsze koszty administracyjne, zatem jego likwidacja nie przyniesie oszczędności, przeciwnie: zwiększy koszty funkcjonowania całej kasy. (...)


Menedżer kontra menedżer

Halina Kleszcz

Od 23 stycznia gazety w Małopolsce karmią się wykrytym, prawie natychmiast, skandalem kadrowym. Na stanowisko dyrektora Oddziału Małopolskiej RKCh w Nowym Targu powołano Stanisława Polityło, brata Wiesława Polityło, jednego z członków Rady MRKCh. Nie tylko na pokrewieństwie - i nepotyźmie - poużywali sobie dziennikarze. Zbulwersowały ich kwalifikacje nowego dyrektora i jego przeszłość zawodowa: jest absolwentem AGH, byłym kierownikiem Działu Transportu Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Podhale", a następnie prezesem spółki transportowej ALFATRANS, powstałej zresztą po państwowym przewoźniku "Podhale". Kasa ustami rzeczniczki prasowej ukazywała menedżerskie przygotowanie kandydata. Atakowany z prawa i lewa S. Polityło wyznał natomiast szczerze: "W służbie zdrowia nie mam doświadczenia, a trochę prywatnie zdobytej wiedzy (...). Jestem bratem członka Rady Kasy, ale to nie miało wpływu na moje powołanie. (...)


SZPITAL POLSKI

Pokonać sepsę

2 października 2002 r. wybitni intensywni terapeuci z całego świata podpisali "Deklarację Barcelońską", rozpoczynając międzynarodowy program Pokonać sepsę. Eksperci uważają, że podniesienie wykrywalności sepsy oraz standardów jej leczenia pozwoli zredukować o 25% w ciągu 5 najbliższych lat niezwykle wysoką śmiertelność z powodu sepsy. (...) Szacuje się, że połowa rzeczywistych śmiertelnych przypadków sepsy nie jest identyfikowana. Objawy sepcy mogą być bowiem bardzo różne i jednocześnie zbliżone do objawów innych chorób. Może ona występować w przebiegu zakażeń obejmujących różne narządy i dających rozmaite, często niespecyficzne objawy. 87% ankietowanych lekarzy z Europy Zachodniej i USA przyznało, że właściwe rozpoznanie sepsy jest znacznie opóźnione wskutek przypisywania jej objawów innym schorzeniom. Wielu lekarzom brakuje wystarczającej wiedzy i doświadczenia, które pozwoliłyby na szybkie jej wykrycie. A czas jest tu czynnikiem krytycznym. Tylko szybko zdiagnozowane przypadki mogą być wyleczone. (...)


Zakażenia szpitalne - ryzyko w endoskopii

Beata Ochocka

Procedury endoskopowe niosą ze sobą ryzyko zakażeń drobnoustrojami, obecnymi na nieprawidłowo przygotowanym sprzęcie. Drobnoustroje mogą pochodzić od poprzedniego pacjenta lub z każdego etapu przygotowywania sprzętu: mycia, dezynfekcji, płukania, suszenia, transportu lub przechowywania. Złe procedury mogą nie tylko nie wyeliminować bakterii obecnych na endoskopie, ale spowodować kontaminację kolejnymi patogenami, np. poprzez ręce personelu, skażone rękawiczki, zanieczyszczoną wodę czy płyny myjące. Niebezpieczeństwo to i związane z tym infekcje wielokrotnie dokumentowano w licznych publikacjach i należy przyjąć, że są znane środowisku. (...)


Szpitalny oddział ratunkowy a zakażenia szpitalne

Barbara Lenard

Personel oddziału ratunkowego jest stale narażony na kontakt z krwią. Oczywiście, zaleca się traktowanie każdej krwi jako potencjalnie zakaźnej. Podobnie poważnie zaleca się traktować zmiany skórne - np. pierwszy objaw skórny zakażenia wąglikiem: mała bezbolesna grudka, często swędząca, może być mylona ze zmianami występującymi po ukąszeniu owadów. Podobnie poważnie zaleca się traktować różnicowanie wysypek pęcherzykowych i krostkowych oraz uwzględniać możliwość rozpoznania ospy prawdziwej. Nikt nie ma doświadczenia w rozpoznawaniu tej straszliwej choroby, a bioterroryzm stał się niestety realnym zagrożeniem. Jest kilka możliwości ekspozycji pacjentów szpitala na czynnik zakaźny wskutek pracy szpitalnego oddziału ratunkowego, m.in. poprzez pacjenta przyjętego na oddział szpitalny z sor-u, poprzez personel oddziału ratunkowego, jeżeli ma on kontakty z innymi oddziałami, poprzez ruch personelu medycznego i niemedycznego (np. informatycy), pracującego w wielu miejscach szpitala. (...)


Szpitale kooperują i konkurują

Marian Miśkiewicz

Wielkość potencjału tzw. przemysłu szpitalnego w Europie nieczęsto bywa obdarzana uwagą, na jaką zasługuje. Zainteresowanie tą dziedziną jest zbyt małe, uwzględniając wielkość zasobów ludzkich i materialnych, społeczne i gospodarcze znaczenie oraz przemiany, jakie dokonały się w tym sektorze opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Unia Europejska, skupiająca dotychczas 15 krajów, posiada 15 tys. szpitali, dających zatrudnienie około 5 milionom pracowników i zapewniających całodobową, wysokiej jakości opiekę 370 milionom ludności. Państwa integrujące się z UE zwiększą ten potencjał do ok. 16,5 tys. szpitali, liczba zatrudnionych wzrośnie do prawie 6 milionów, opieką szpitali objętych zaś będzie blisko 450-milionowa populacja. (...)


Jakość zarządzania a efektywność

Marcin Kautsch, Krzysztof Kłos

Wiosną ub.r. Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadził badanie, którego celem była weryfikacja narzędzi zarządczych stosowanych przez zakłady opieki zdrowotnej oraz efektywności ich działania. Badaniem objęto zakłady, których organem założycielskim jest samorząd województwa małopolskiego. Uzyskane wyniki okazały się relatywnie słabe w obszarze jakości zarządzania oraz przeciętne w odniesieniu do efektywności działania. (...)


SPZOZ Wolsztyn - w nowym systemie

Jerzy Miadziołko, Piotr Miadziołko

Przed 1 stycznia 1999 r. ZOZ w Wolsztynie składał się ze szpitala, przychodni rejonowej oraz kilku ośrodków zdrowia. Obsługiwał rejon zamieszkały przez 56 tys. mieszkańców. W szpitalu były 2 oddziały wewnętrzne, chirurgiczny, położniczo-ginekologiczny, noworodkowy, dziecięcy i rehabilitacji. Ponadto - poradnie specjalistyczne i pomoc doraźna z karetkami "R", "W" i ambulatorium. Istniały też poradnie konsultacyjne przy oddziałach wewnętrznym i dziecięcym. W grudniu 1998 r., przed rozpoczęciem działalności kas chorych, ZOZ przekształcono w spzoz. Na koniec 1998 r. zatrudnionych było tu łącznie 543 pracowników. Z początkiem funkcjonowania kas zaszły zasadnicze zmiany w strukturze jednostki. W pierwszym półroczu 1999 r. odeszły wszystkie podmioty świadczące usługi w ramach poz oraz większość poradni specjalistycznych, które podpisały samodzielne kontrakty z kasą chorych. W strukturze spzozu pozostały jedynie poradnie: chirurgiczna, ortopedyczna, otolaryngologiczna, patologii noworodków, stomatologia i poradnia opieki paliatywnej. Funkcjonowały one jeszcze w 1999 r.; od 2000 r. WRKCh nie podpisuje już kontraktów na ich świadczenia. (...)


Minister kontroluje

medNEWS

Trwa kontrola w zakładach opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Zgodnie z zarządzeniem ministra Marka Balickiego (wydanym w związku z ujawnieniem przez prasę przypadków patologii na styku pogotowie-szpitale, m.in. w Częstochowie oraz Wyszogrodzie) skontrolowane zostaną następujące placówki (...)


Szpital w sojuszu z Temidą

Z Krzysztofem Kicińskim, dyrektorem Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie rozmawia Halina Kleszcz (...)


bot