Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 46–47/2002
z 13 czerwca 2002 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2002


AKTUALNOŚCI

Obywatelska Inicjatywa Utawodawcza - rusza zbieranie podpisów

Powstał już ostateczny tekst obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Powołano też komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na rzecz zmiany ustawy o puz. Na pełnomocnika komitetu wybrano dr. Konstantego Radziwiłła, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępcą został Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL. Komitet nie ma jeszcze osobowości prawnej. Może ją uzyskać po zebraniu pod projektem ustawy co najmniej 1000 podpisów popierających go osób. Tak więc przyszedł czas na zbieranie tych podpisów. (...)
Projekt ustawy, wzór formularza, na którym można zbierać podpisy i inne materiały informacyjne związane z obywatelską inicjatywą ustawodawczą - zamieszczone są tutaj


"Solidarność" apeluje o poparcie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej

7 czerwca Walny Zjazd Delegatów Sekcji Regionalnej Ochrony Zdrowia Regionu Gdańskiego zaapelował do wszystkich członków NSZZ "Solidarność" o poparcie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej nowelizacji ustawy o powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych przygotowanej przez Naczelną Izbę Lekarską i OZZL. - Zebranie 100 tysięcy podpisów pozwoli na złożenie w parlamencie projektu społecznego, który ma szanse zapobiec działaniom ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego, zmierzającego do centralnego zarządzania finansami systemu opieki zdrowotnej - napisali autorzy apelu, informując, że NSZZ "Solidarność" włączy się w opiniowanie projektu na etapie konsultacji, po złożeniu projektu ustawy w parlamencie. Pod apelem podpisała się przewodnicząca prezydium WZD Jadwiga Greger.


Nowelizacja ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym:

Przejmowanie władzy nad kasami

Tomasz Sienkiewicz

Nowelizacja ustawy o puz, którą Sejm zajmuje się od kwietnia br., dotycząca zasad powoływania członków rad kas chorych, zakłada, że nie będą oni, jak dotychczas, powoływani przez sejmiki wojewódzkie, lecz przez ministra zdrowia. Zamiast maksimum 9, każda rada (do końca br., a więc do chwili zapowiedzianej likwidacji kas chorych) będzie liczyć obligatoryjnie 7 członków: czterech powołanych przez ministra samodzielnie, trzech zaś - na wniosek sejmiku wojewódzkiego. Minister będzie mógł odwołać członka rady kasy "w każdym czasie" i bez podania przyczyny. Ma to służyć przejęciu przez szefa resortu pełni kontroli nad radami i zarządami kas. Rządząca koalicja, popierająca nowelizację, twierdzi, że głównym celem tych zmian jest wyrównanie dostępu do opieki zdrowotnej dla pacjentów poprzez ujednolicenie sposobów kontraktowania usług zdrowotnych i ich stawek we wszystkich kasach chorych. Opozycja traktuje je natomiast jako zamach na pozycję samorządów wojewódzkich oraz sposób na pozbycie się przez ministerstwo zdrowia niepokornych dyrektorów i rad kas (...)


Śląska kasa i paragrafy

Marzena Gałaga

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił 5 czerwca wniosek prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych o odwołanie ze stanowiska dyrektora Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych Andrzeja Sośnierza, który - zdaniem prezesa urzędu - z rażącym naruszeniem prawa wprowadził elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego, zastępujące książeczki zdrowia (...)


Piękne okoliczności przyrody, czyli strategia PSS

Marek Wójtowicz

(...) problemem jest niechęć specjalistów i szpitali do informowania lekarzy rodzinnych o postępach leczenia lub stanie zdrowia ich podopiecznych. Sektor specjalistyczno-szpitalny nie chce zrozumieć, że dobra współpraca z lekarzami rodzinnymi, skutkująca napływem pacjentów do specjalistów i szpitali, zależy od przyjaznych relacji z sektorem rodzinnym. Ale kij ma zawsze dwa końce. Sektor rodzinny z kolei nie przyjmuje do wiadomości, że przyjdzie czas na aktualizację zdobytej wiedzy "rodzinnej" w najbliższym szpitalu, a dobre relacje z poszczególnymi specjalistami mogą warunkować możliwość umówienia pacjenta poz na wizytę lub przyjęcie do szpitala bez kolejek i straty czasu, a tym samym - zwiększyć atrakcyjność własnej, nie zaś konkurencyjnej praktyki poz (...)


O TYM SIĘ MÓWI

Kalendarium medycyny rodzinnej w Polsce

Jacek Putz, Maciej Godycki-Ćwirko

1992 r. Maj: Dyrektor Departamentu Nauki i Kształcenia MZiOS powołuje Zespół Lekarza Rodzinnego, na którego czele staje dr Adam Windak (dziś - prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce). 23 czerwca: w Sejmie RP odbywa się zebranie założycielskie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. 15 grudnia: rejestracja KLRwP w sądzie. Pierwsze szkolenie z zakresu medycyny rodzinnej organizuje CMKP w Warszawie (...)


Medycyna rodzinna w zdrowiu i chorobie

Pod takim tytułem obradować będą w dniach 13-16 czerwca w Warszawie lekarze rodzinni z całego kraju podczas Jubileuszowego Kongresu Medycyny Rodzinnej, zorganizowanego z okazji 10-lecia istnienia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. W programie Kongresu przewidziano także seminarium w Parlamencie RP, podczas którego odbędzie się m.in. dyskusja na temat perspektyw medycyny rodzinnej w Polsce z udziałem przedstawicieli MZ i parlamentarzystów. (...)
Z dr. n. med. Adamem Windakiem, prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, kierownikiem Pracowni Medycyny Rodzinnej CM UJ, rozmawia Halina Kleszcz (...)


ZE ŚWIATA

Technologie medyczne i... psi nos

Witold Ponikło

Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge do wykrywania nowotworu prostaty zamierzają używać.... specjalnie wytresowanych psów. Autorzy projektu uznają, że psi węch jest bardziej precyzyjny niż powszechnie stosowane współczesne technologie diagnostyczne, może być zatem przydatny do wykrywania wczesnego stadium zmian nowotworowych prostaty. Badanie diagnostyczne polegałoby na tym, że psy wąchałyby próbki moczu pacjentów. Ten niezwykły projekt opiera się na założeniu występowania zmiany zapachu moczu w przypadku istnienia nowotworu prostaty. Jeżeli założenie to jest słuszne, współautor projektu - lekarz weterynarii - nie widzi większych trudności w takim wytresowaniu psów, by ich nosy stały się narzędziem diagnostyki medycznej. Inspiracją dla projektu stały się wiarygodne doniesienia o "psich ostrzeżeniach o nowotworach" przekazywanych właścicielowi przez wiernego czworonoga. Cóż, skoro psy można wytresować, by ostrzegały właściciela o zbliżającym się ataku epilepsji, wykrywanie nowotworów leży zapewne także w zasięgu ich możliwości (...)


KLINIKA

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - wyzwanie czy codzienność lekarza rodzinnego

Jan Zieliński

POChP cechuje się słabo odwracalnym, postępującym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które rozwija się u osób mających objawy kliniczne przewlekłego zapalenia oskrzeli i/lub rozedmy płuc. Ograniczenie przepływu powietrza spowodowane jest zmianami zapalnymi, głównie w obrębie drobnych dróg oddechowych, powodującymi ich zwężenie i są przyczyną niszczenia płuc. Zmiany te są wynikiem działania dymu tytoniowego, pyłów i gazów. W badaniu spirometrycznym stosunek FEV1/FVC jest mniejszy od 70% (...)


Nawracające zakażenia dróg oddechowych

Urszula Łopaciuk, Danuta Dzierżanowska

Nawracające i przewlekłe zakażenia dróg oddechowych dotyczą górnych i - częściej - dolnych odcinków układu oddechowego, a występują zarówno u dzieci, jak i osób starszych. Wykazano, że w USA w 1995 r. przewlekłe obturacyjne choroby płuc stwierdzono u 16,4 miliona osób. Uważa się również, że wzrasta śmiertelność związana z występowaniem POCHP. Opisano udział wielu bakteryjnych czynników w zaostrzeniach POCHP. Dane z piśmiennictwa wskazują, że w około 40% przypadków z plwociny izolowane są bakterie (...)


Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Hubert Cabaj

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy jest jednym z najczęstszych schorzeń przewodu pokarmowego - częstość jej występowania w Polsce ocenia się na 6,2% w całej populacji. Rzadziej schorzenie to stwierdza się w rejonach rolniczych, częściej w zurbanizowanych. Wrzody dwunastnicy powstają głównie w trzeciej dekadzie życia, wrzody żołądka raczej w wieku starszym (...)


Opioidy w leczeniu bólu przewlekłego

Krzysztof Buczkowski, Małgorzata Krajnik, Anna Adamczyk

Według danych WHO około 30-50% pacjentów z chorobą nowotworową cierpi z powodu bólu w czasie aktywnego leczenia onkologicznego, a 70-90% zgłasza ból w okresie zaawansowanej choroby nowotworowej. Chorzy ci często zgłaszają się do lekarzy rodzinnych, od nich przede wszystkim oczekując pomocy w zniesieniu dolegliwości. Coraz częściej również lekarze rodzinni opiekują się chorymi z bólami przewlekłymi nienowotworowymi. Według badań prospektywnych aż 90% bólów nowotworowych można opanować, posługując się standardami możliwymi do stosowania w opiece podstawowej, w praktyce odsetek prawidłowej kontroli bólu jest niestety o wiele niższy. Jako przyczyny niedostatecznej kontroli bólu podaje się m.in. niewystarczający poziom wiedzy na temat diagnostyki i leczenia bólu oraz niewłaściwe podejście do objawów ubocznych opioidów i problemu uzależnień. Zaleca się więc, aby lekarze rodzinni poznali standardy postępowania w bólu przewlekłym (...)


TEKST SPONSOROWANY

Jubileusz bioMérieux Polska:

Kompleksowe rozwiązania dla laboratoriów

Firma bioMérieux S.A. jest firmą francuską produkującą aparaturę i odczynniki dla laboratoriów diagnostycznych. Korzenie firmy sięgają 1887 roku, kiedy to Marcel Mérieux założył małe laboratorium na południu Francji. Jednak za datę jej powstania przyjmuje się rok 1963. W ciągu ostatnich kilkunastu lat bioMérieux S.A. przejęła lub nawiązała współpracę z kilkoma firmami o pokrewnym profilu produkcji, co umożliwiło szybki i dynamiczny rozwój nowych technologii w zakresie badań mikrobiologicznych, wirusologicznych i technologii genowej. W ubiegłym roku bioMérieux S.A. kupiła firmę Organon Teknika BV. Obecnie bioMérieux S.A. posiada kilka centrów produkcyjnych zlokalizowanych we Francji, Włoszech, USA, Brazylii, Australii i Japonii, a jej produkty sprzedawane są w 130 krajach świata. bioMérieux Polska jest jednym z oddziałów firmy francuskiej i wyłącznym dystrybutorem produktów bioMérieux S.A. Oddział firmy powstał w roku 1992. bioMérieux Polska jest jednym z trzech największych dostawców aparatury laboratoryjnej i odczynników w Polsce (...)


bot