Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 46–47/2001
z 14 czerwca 2001 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2001


KLINIKA

Pies i kot a pasożytnicze choroby odzwierzęce

Piotr Derentowicz

Polakom towarzyszą w ich życiu zwierzęta domowe - w tym około 6 mln psów oraz 7 mln kotów. W niektórych wypadkach mogą się one stać źródłem potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia chorób odzwierzęcych (...)


Niebezpieczne piaskownice

Tomasz Kobosz

W kwietniu 2001 r. firma Bayer zorganizowała w Warszawie konferencję poświęconą zagrożeniom sanitarnym wynikającym z zanieczyszczania miejskich trawników i piaskownic przez odchody psów i kotów (...)


125-lecie Katedry i Kliniki Dermatologii we Wrocławiu

Feliks Wąsik

Pierwsze kliniki chorób skórnych i wenerycznych powstały w połowie XIX wieku w Wiedniu i Paryżu, następne - w Niemczech i Anglii. W Niemczech pierwsze kliniki utworzono w Berlinie, Monachium, Würzburgu i Wrocławiu. Twórcą wrocławskiej kliniki był dr H. Köbner, którego staraniem w 1876 r. wyodrębniono z kliniki chirurgii Uniwersytetu Wrocławskiego samodzielny oddział na prawach kliniki. Po 2 latach, H. Köbner przeniósł się do Berlina, a kierownictwo objął doc. Oscar Simon. Po jego śmierci w 1882 r. kierował kliniką młody, energiczny, utalentowany Albert Neisser, będący już wówczas odkrywcą bakterii powodujących rzeżączkę (...)


Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie atopowego zapalenia skóry (AZS)

Agnieszka Wąsik-Kuprianowicz

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą, często występującą, zapalną dermatozą, zazwyczaj rozpoczynającą się już w niemowlęctwie. Stwierdza się, że obecnie 10-20% populacji jest w jakimś okresie dzieciństwa dotknięte tym schorzeniem. W ostatnich dekadach odnotowano stały wzrost częstości występowania AZS, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, w obszarach wielkomiejskich, w wyższych klasach socjoekonomicznych. W krajach tych nawet 30% populacji manifestuje objawy chorób atopowych w pewnych okresach życia (...)


Współczesne i eksperymentalne metody leczenia łuszczycy

Piotr Nockowski

Chociaż w ostatnich latach wprowadzono wiele nowych metod terapeutycznych, łuszczyca jest nadal chorobą nieuleczalną, a leczenie musi być prowadzone z okresowymi przerwami do końca życia. Dlatego ważne jest minimalizowanie skutków ubocznych leczenia przez dobór metody terapii adekwatnej do nasilenia choroby i okresową zmianę metod (...)


AKTUALNOŚCI

Samorządowa "trzecia droga"

Krzysztof Bukiel

Wybory - tradycyjnie - to festiwal pomysłów na rozwiązanie dotychczas nie rozwiązanych problemów. Do takich należy ciągle służba zdrowia. Kluczowym problemem jest w tym przypadku ilość pieniędzy przeznaczonych na lecznictwo. Tego tematu politycy wolą jednak nie poruszać. Muszą zatem proponować jakiś inny, "cudowny sposób", który sprawi, że za te same pieniądze służba zdrowia zacznie funkcjonować lepiej. Takim remedium na jej problemy staje się ostatnio koncepcja tzw. samorządowej służby zdrowia, mająca stanowić swoistą "trzecią drogę" między ubezpieczeniowym a budżetowym lecznictwem (...)


Zdrowe i chore metry

Marek Wójtowicz

30 maja br. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja nt. standaryzacji systemu usług zdrowotnych. Holenderscy eksperci w ramach projektu finansowanego z pożyczki Banku Światowego mają nam pomóc w tworzeniu koszyka usług gwarantowanych, opracowaniu i wdrożeniu standardów medycznych, a także wypromować stosowaną na Zachodzie ocenę usług medycznych pod kątem ich efektywności i przydatności w poprawie stanu zdrowia społeczeństwa (...)


Ochrona zdrowia w programie SLD:

Kolejne trzęsienie ziemi?

Aleksandra Gielewska

Likwidację kas chorych i powołanie na ich miejsce 4-6 Regionalnych Funduszy Ochrony Zdrowia zapowiedział 10 bm. w Katowicach lider SLD Leszek Miller. Regionalne Fundusze, nadzorowane przez ministra zdrowia, będą zawierać umowy z samorządami województw i powiatów na realizację samorządowych programów zdrowotnych, w ramach których finansowane będą świadczenia zdrowotne. Przyszły rok ma być początkiem likwidacji kas chorych - od 2003 r. służba zdrowia zacznie być zarządzana przez samorządy województw i powiatów (...) Z programu SLD wynika niestety, że osiągnięcia ostatnich lat - restrukturyzacja sektora publicznego oraz prywatyzacja opieki podstawowej - mają szansę szybko zostać zaprzepaszczone (...)


Praca dla pielęgniarek w Norwegii

Anna Jarosz

29 maja br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie odbyła się pierwsza tura rozmów pomiędzy pielęgniarkami chcącymi podjąć pracę w Norwegii a tamtejszymi pracodawcami. Na rozmowy zgłosiło się 47 bezrobotnych pielęgniarek, które w większości straciły zatrudnienie w wyniku ubiegłorocznych działań restrukturyzacyjnych. Wstępne umowy podpisało 30 osób. Szansę podjęcia pracy w Norwegii mają przede wszystkim pielęgniarki, które ukończyły wyższe studia lub policealne trzyletnie szkoły pielęgniarskie i mogą udokumentować odbycie 4600 godzin praktyki zawodowej (...)


Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych/Rodzinnych: Nowe władze

30 maja odbyło się w Warszawie IV Walne Zgromadzenie Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych/Rodzinnych w Polsce. Delegaci z oddziałów terenowych z całego kraju oceniali jego działalność i podsumowali minioną kadencję. Dokonano także wyborów nowych władz Kolegium (...)


RESTRUKTURYZACJA

Restrukturyzacja na Dolnym Śląsku: Kto silniejszy, ten więcej zagarnie

Z Władysławem Sidorowiczem, przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, dyrektorem Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, rozmawia Ewa Krupczyńska (...)


Tytan ratuje "Titanica"

Małgorzata Kukowska

Bez reanimacji szpital w Węgorzewie nie miał szans przeżycia. Już zamysł budowy tego szpitala, z początków lat 70., był chybiony. Bardzo złe wykonanie obiektu rzutowało na jakość świadczonych tu usług medycznych. Ostatnią swoją szansę szpital stracił w połowie lat 90., kiedy to w ówczesnym województwie suwalskim, do którego należało Węgorzewo, rozpoczął się proces usamodzielniania zakładów opieki zdrowotnej, wyprzedzający ogólnopolską reformę, zainicjowany przez lekarza wojewódzkiego Dariusza Dudarewicza (...)


FARMAKOEKONOMIKA

Refundacja kosztów leków: Bezsilność płatnika

Zbigniew Kotula

Reforma systemu ochrony zdrowia, oparta m.in. na powołaniu kas chorych, spowodowała istotne zmiany w wysokości wydatków na refundację leków. W licznych dyskusjach na temat działalności kas chorych nie mówi się jednak o tym, że w toku realizacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym kasy chorych zostały w praktyce pozbawione swoich uprawnień dotyczących kształtowania list leków refundowanych i odpłatności za te leki. Nieprzestrzeganie tych zapisów ustawowych, przewidujących współudział Rady Krajowego Związku Kas Chorych (od 1 lipca br. - w likwidacji) w ustalaniu wykazów leków refundowanych i limitów ich cen powoduje, że kasy nie mają żadnych narzędzi pomocnych w planowaniu wydatków związanych z refundacją, a także - "trzymania ich w ryzach" ograniczonych przecież budżetów (...)


ZARZĄDZANIE

Jak oszczędzać?

Witold Ponikło, Marcin Kautsch

Czy rozdział publicznych środków - na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne - jest korzystny? Czy przy jednym źródle zasilania obu systemów (z dochodów osób zatrudnionych) ma w ogóle sens? Czy połączenie w jednej instytucji budżetów na zdrowie i wydatki społeczne - nie gwarantowałoby efektywniejszego ich wykorzystywania? (...)


bot